دانلود پایان نامه

آیین کلاسداری:
1-   یکی از مهمترین عوامل در نظام تدریس توانایی اداره کلاس از طرف مربی می باشد. مسئله مدریت کلاس همانند کنترل و یا مدیریت یک واحد اداری با صنعتی. با این تفاوت که شیوه آن و نوع برخورد فرق می کند می باشد. 1- در اصول اولیه، مربی قبل از ورود به کلاس بهتر است به طور کامل و در حدی که ارتباط به آموزش دارد.
در زمینه وضعیت تحصیلی، فرهنگی و حتی میزان علاقه مندی شخص وعلت مراجعه آن به این سیستم  و نیز وضع اقتصادی خانوادگر او را در یک پرونده ای که در جهت شناسایی بهتر ثبت نماید. پس  ساختن پرونده اطلاعاتی بسیار مهم است و زمانی می توان این پرونده را تکمیل کرد که اعتماد کارآموزان را جلب نمود و به آنها باید بگوییم که این اطلاعات به صورت محرمانه در نزد خود ما خواهد بود.
2-   مورد دیگر فراهم نمودن امکانات به طور مساوی برای همه کارآموزان.
3-   معین نمودن یک برنامه بسیار منظم و دقیق برای آموزش های تئوری و علمی متناسب با نوع  استاندارد و زمان تعیین شده و این برنامه اول باید از طرف مربی رعایت شود تا دیگران نیز به عنوان الگو آن را رعایت کنند.
4-   در رابطه با شخص که به عنوانمربی می خواهد آموزش دهد عواملی چون داشتن اطلاعات در  رابطه با آن رشته بسیار ضروری می باشد. البته این موضوع تنها کافی نیست. چرا که اشخاصی هستند که فرضاً در رشته اتومکانیک به تعمیر اتومبیل بسیار وارد هستندوخیلی آسان می توانند قسمت های مختلف آن را تعمیر نمایند ولی اگر او را در یک کلاس آموزش به عنوان یک هنر و یاتکنیک است که همانطور که از موضوع فنون تدریس مشخص است واژه روش یا متد به عنوان یک شیوه ای است که مربی از طریق آن می تواند اطلاعات را به صورت کامل انتقال دهد.
سوال: عوامل موثر در تدریس:
1-   داشتن اطلاعات
2-   داشتن حوصله و صبر و تحمل.
3-   توجه به رفتار و عکس العمل های کارآموزان مخصوصاً در دروس تئوری
4-   آشنایی با سدهای ارتباطی و توانایی در برطرف نمودن آنها.
5-   آشنایی با انواع تیپها در برخورد.
6-   مرب باید به نیازهای کارآموزان توجه کند و به موقع در حد امکانات به آنها پاسخ دهد.
1-   مربی برای اینکه بتواند آموزش بهتری داشته باشد مخصوصاً در آموزش های فنی بهتر است ازوسایل کمک آموزشی در تسریع انتقال اطلاعات استفاده نماید.
2-   یکی دیگر از عوامل موثر داشتن فن بیان مناسب می باشد.
3-   رعایت زمان استراحت بسیار نقش مفیدی در درک اطلاعات خواهد داشت.
4-   جایگاه و زاویه دید نقش بسیار مهمی در درک و انتقال مطالب علمی تواند داشته باشد که در طرح ذیل آمده است:

تخته سیاه یا وایت برد

 

زاویه دید

 

کارآموزان

 

طرح جایگاه های مربی و کارآموزان

نکته مهم: کارآموزان همه باید قادر به دیدن و شنیدن صحبت های مربی باشند.

دسته‌ها: مقاله