تعریف مدیریت دانش

مدیریت دانش، مفهومی پیچیده و گسترده است و به همین دلیل صاحب‌نظران مختلف از زوایای گوناگون به آن نگریسته‌اند. استیو هالس (2001) مفهوم مدیریت دانش را در ارتباط با مفاهیم داده، اطلاعات و دانش مطرح می‌سازد. وی معتقد است مشکل اصلی درزمینه‌ی مدیریت دانش این است که سازمان‌ها نمی‌دانند چگونه داده‌ها را به اطلاعات و اطلاعات را به دانش تبدیل کنند، لذا بسیاری از سازمان‌ها در حد مدیریت داده و مدیریت اطلاعات باقی‌مانده‌اند. هالس، مدیریت دانش را فرآیندی می‌داند که سازمان‌ها به‌واسطه آن توانایی تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیداکرده و همچنین قادرند دانش کسب‌شده را به‌گونه‌ای مؤثر در تصمیم‌های خود به‌کارگیرند.(Hales, 2001, 8).

از منظری دیگر هانس (2001) مدیریت دانش را فرایندی می‌داند که مبتنی بر چهار رکن: محتوا، مهارت، فرهنگ و سازمان‌دهی است. محتوا به نوع دانش (صریح یا ضمنی) مربوط می‌شود؛ مهارت بیانگر دستیابی به مهارت‌هایی جهت استخراج دانش است؛ فرهنگ مبین این مطلب است که سازمان‌ها باید مشوق توزیع دانش و اطلاعات باشند و سازمان‌دهی به سامان بخشی دانش‌های موجود اشاره دارد.

ویگ (2002) معتقد است مدیریت دانش یعنی ایجاد فرایندهای لازم برای شناسایی و جذب داده، اطلاعات و دانش‌های موردنیاز سازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آن‌ها به تصمیم‌ها و اقدامات سازمان و افراد. بلانت (2001) مدیریت دانش را فرایندی می‌داند که سازمان‌ها از آن طریق اطلاعات جمع‌آوری‌شده خود را به کار می‌گیرند. از دید مال هوترا (1997) مدیریت دانش، فرایندی است که به‌وسیله آن سازمان‌ها درزمینه‌ی یادگیری، کدگذاری دانش، توزیع و انتقال دانش، کسب مهارت می‌کنند. لای بس کایند (1996) بر این باور است که مدیریت دانش عبارت از سیستمی برای اداره، جمع‌آوری، اصلاح و اشاعه دانش در تمام اشکال آن در یک سازمان است.(Haines, 2001, 12)

با توجه به تعاریف مطروحه، می‌توان گفت موضوع مدیریت دانش بیشتر اجتماعی و در قالب پدیده‌های اجتماعی نمود می‌یابد؛ ازاین‌رو، رایانه، فن‌آوری اطلاعات و نظایر این‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت مدیریت دانش نیستند و چرخه مدیریت دانش، پایان‌ناپذیر است، زیرا حرکت از داده به اطلاعات و از اطلاعات به دانش هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد و کارکنان و مدیران سازمانی (محیط درونی) و ارباب‌رجوع و سایر ذینفعان (محیط بیرونی) در قلمرو مدیریت دانش قرار می‌گیرند.

دسته‌ها: مقاله