دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………….. 2

مقدمه

1-1 بیان مسأله……………………………………………………………….. 3

1-2 چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………… 7

1-3-مدل پژوهشی تحقیق……………………………………………………. 8

1-4 سوال های تحقیق ……………………………………………………… 9

1-5 فرضیه های تحقیق……………………………………………………… 10

1-6 اهداف تحقیق………………………….. 10

1-7 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… 11

1-8حدود مطالعاتی تحقیق……………………. 12

1- 9 تعریف واژگان و اصطلاحات……………….. 12

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق……. 14

2-1- مقدمه………………………………. 15

2-1- 1بخش اول : فرهنگ کیفیت محور…………… 16

2-1-2- مدیریت کیفیت ……………………… 18

2-1-3- تاریخچه کیفیت……………………… 19

2-1-4- اهمیت افزایش کیفیت ………………… 21

2-1-5 فرهنگ کیفیت………………………… 21

2-1-6- مؤلفه های فرهنگ کیفیت………………. 24

2-1-7- چالشها و چگونگی اشاعه فرهنگ کیفیت در دانشگاه  26

2-1-8-چرا فرهنگ کیفیت مهم است……………… 29

2-1-9-ایجاد فرهنگ کیفیت………………………………………………. 29

2-1-2- ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر…………………….. 30

2-1-3- نوآوری………………………………………………………………….. 38

2-1-4- بهبود مستمر کیفیت…………………………………………….. 46

2-2- استقرار مدیریت دانش……………………………………………… 49

2-3- پیشینه تحقیق………………………… 83

فصل سوم : روش تحقیق……………… 86

3-1مقدمه………………………………… 87

2-3  روش تحقیق……………………………. 88

3-3 متغیرهای پژوهش ………………………. 88

3-4 روش ها و ابزار  گردآوری اطلاعات…………. 89

3-5 جامعه و نمونه آماری تحقیق……………… 91

3-6 روایی پرسشنامه……………………….. 91

3-7 پایایی پرسشنامه ……………………… 92

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها………………… 93

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها…. 95

4-1 مقدمه ………………………………. 96

4-2آمار توصیفی ………………………….. 96

4-2-1   بررسی  وضعیت پاسخ‌دهندگان از نظر مدرک تحصیلی  96

4-2-2 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت….. 97

4-2-3 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سن…….. 98

4-2-4 وضعیت پاسخ دهندگان مختلف از نظر سمت سازمانی    99

4-2-5 آمار توصیفی گویه های تحقیق ………….. 101

4-3 آمار استنباطی ……………………….. 106

4-3-2 بررسی فرضیات تحقیق …………………. 107

4-4  جمع بندی …………………………… 110

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات…. 112

5-1 مقدمه ………………………………. 112

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 113

5-2-1 بررسی فرضیه اول ……………………. 113

5-2-2 بررسی فرضیه دوم ……………………. 113

5-2-3 بررسی فرضیه سوم…………………….. 113

5-3 مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیقات پیشین…. 114

5-4 پیشنهادات …………………………… 115

5-5 مشکلات تحقیق…………………………… 120

پیوست…………………………………………………………………………………. 120

منابع و مواخذ…………………………………………………………………. 125

فهرست جداول

جدول 2-1- فرایند های مدیریت دانش در ادبیات پژوهش 77

جدول ( 3-1 ):وضعیت پرسشنامه های توزیع شده و جمع شده  89

جدول( 3-2) : مقادیر بدست آمده از روش آلفای کرونباخ   93

جدول 4-1 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی  97

جدول 4-2 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت    98

جدول 4-3 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن   99

جدول 4-4 : بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی  100

جدول 4-5 : اماره های توصیفی متغیر مدیریت دانش.. 101

جدول 4-6 : اماره های توصیفی متغیر ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر……………………………………….. 103

جدول 4-7 : اماره های توصیفی متغیر بهبود مستمر کیفیت 104

جدول 4-8 : اماره های توصیفی متغیر نوآوری……. 105

جدول 4-9 : نتیجه آزمون کولموگروف – اسمیرنوف…. 106

جدول 4-10 : نتایج بررسی فرضیه اول………….. 107

جدول 4-11 : نتایج بررسی فرضیه دوم………….. 108

جدول 4-12 : نتایج بررسی فرضیه سوم………….. 109

فهرست اشکال

شکل (1-1) : مدل مفهومی پژوهش………………. 9

شکل2-1: تاریخچه کیفیت در جهان……………… 20

شکل 2-2:  فرهنگ کیفیت محوری از نظر زارعی متین و همکاران (1390)    30

شکل 2-3- مدل پیشنهادی گونه شناسی انواع نوآوری سازمانی (رضوانی و گرایلی نژاد، 1390)…………………………. 39

شکل 2-4: مدل پیشنهادی نایت (1967)…………… 40

شکل 2-5 : هرم دانش لیبووتیز……………….. 55

شکل 2-6 – ابعاد مدیریت دانش……………….. 76

شکل 4-1 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر مدرک تحصیلی 97

شکل 4-2 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر جنسیت 98

شکل 4-3 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سن   99

شکل 4-4 – بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از نقطه نظر سمت سازمانی

سوالات یا اهداف این پایان نامه : 

1-6-1 اهداف کلی

هدف کلی از انجام تحقیق حاضر بررسی و ارزیابی نظریه های علمی موجود در زمینه فرهنگ کیفیت محوری و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی  می باشد.

1-6-2  اهداف فرعی

اهداف فرعی تحقیق عبارت است از:

شناخت میزان تاثیر ایجاد نگرش مثبت نسبت به تغییر بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت میزان تاثیر بهبود مستمر کیفیت بر  فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

شناخت میزان تاثیر نوآوری بر فرهنگ کیفیت محوری در دانشگاه های پیام نور استان مرکزی

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 پایان نامه

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی  با فرمت ورد

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده