در این پست می توانید متن کامل پایان نامه ارزش نقش ارتباط رسانهای فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

ارزش نقش ارتباط رسانهای فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

چکیده:

طیف نقشهای اجرا شده توسط ارتباط رسانهای فنی در فرآیند توسعه سیستم‌ها شناسایی شده و براساس یک تحقیق توسط ارتباط رسان های فنی استرالیایی در سال 1997 منتشر شد. تحقیق موردی پس از آن بررسی توسعه 20 سیستم اطلاعاتی جدید را انجام داد. هدف تحقیق، کمیت بخشی به مشارکت ارتباط رسانان منفی از دیدگاه بیرونی توسعه دهندگان و کاربران –این مقاله یافته‌های عمده از این تحقیق را شرح می‌دهد- نتایج، حاوی یافته‌های تحقیق 1997 است که در آن ارتباط رسانان فنی مشارکت مثبتی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی داشتند. نتایج به طور کمیتی نشان می‌دهد که کاربران به طور برجسته در جائیکه ارتباط رسانان فنی در فرآیند توسعه حضور داشتند.

اصطلاحات شاخص سیستم‌های اطلاعاتی ارتباط سازمان فنی

چرخه عمر توسعه سیستم‌های سنتی، نیاز به گزارش سازی کاربر را شناسایی کرده اما به طور کل نگارش این موضوع بر مراحل بعدی چرخه پیش از مرور دوباره سیستم و شروع دوباره چرخه، منتقل می‌کند مراجع مربوط به نقش ارتباط رسانان فنی به دلیل عدم حضور آنها در ادبیات سیستم های اطلاعاتی آشکار و واضح است. در ادبیات ارتباط فنی، وضعیت ارتباط رسانان فنی در سیستم‌های توسعه نیز به مقدار کم گزارش شده است. این تعجب برانگیز نیست بنابراین، توجه کم به حوزه حضور ارتباط رسان فنی در فرآیند توسعه سیستم و وقتی که این مشارکت حداکثر ارزش را دارد. داده شده است. کار اخیر با حمایت مالی انجمن ارتباط فنی با هدف نحوه عمل ارتباط رسانان در افزایش ارزش اجرا شده Redigh از این مطالعه گزارش می‌دهد که در حوزه تکنولوژی اطلاعات، کار ارتباط سازان فنی به کاهش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری و زمان برنامه ریزی، هزینه‌های کمتر آموزشی و حمایتی و کاهش خطاهای کاربر منجر شد. مثالهای دیگری توسط ادبیات ارائه شده اند، که حمایت بیشتری را در مورد اینکه ارتباط رسانان فنی موجب افزایش ارزش فرآیند توسعه می‌شوند ، ارائه می‌کنند.

یک مقاله‌ای که زودتر در یک تحقیق ملی از ارتباط رسانان فنی گزارش شده هدف آن شناسایی نقش ارتباط رسانان فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی در استرالیا است. مقاله گزارش دادکه نقشهای زیر به طور وسیع توسط ارتباط رسانان فنی اجرا شده است.

  • عمل به عنوان حامی کاربر
  • نگارش کمک آنلاین
  • نگارش وویرایش سیستم و پیامها و
  • ارائه توصیه به طرح رابطه

این مسئله در دیگر مطالعات گزارش شده در ادبیات ارتباط فنی ثابت است که معتقدند ارتباط رسانان فنی مهارت اجرای نقشها را دارند.

نتایج تحقیق 1997 بیشتر از قبل نشان داد که برای حضور کارآمد ارتباط رسانان فنی و برای مشارکت آن با حداکثر ارزش، آنها باید در مرحله آغازین فرآیند توسعه حاضر شوند. و آغازین یعنی، پیش یا در مرحله طراحی- مقاله گزارش داد که 66% ارتباط رسانان فنی در پیش یا در مرحله‌ طراحی حاضر شدند.

در حالیکه تحقیق می‌توانست به طور واضح شناسایی کند که نقشهای ارتباط رسانان فنی کدام است و در چه زمان آنها در فرآیند توسعه حاضر شده‌اند، نتایج جزئیات بیشتری را از نحوه مشارکت این نقشها یا افزایش ارزش در توسعه سیستم‌ها، خصوصاً از یک دیدگاه کاربر را ارائه نکرده‌اند- کار مطالعه موردی بیشتر برای شرح و ارائه جزئیات بیشتر تأثیر کار ارتباط رسان فنی طراحی شد.

روشها

کار تحقیق 1997 و تحقیق گزارش شده در اینجا بخشی از کار آرایه‌ای انجام شده از طریق مدرسه سیستم‌های اطلاعاتی دانشگاه Monash، ملبورن، استرالیا است. مطالعه موردی بررسی توسعه 20 سیستم اطلاعاتی را شامل می‌شد. نیمی از سیستمها در طول توسعه، یک ارتباط رسان فنی را حاضر کردند، که با سیستم‌های نوع A شناسایی می‌شدند و نیمی دیگر سیستم‌های نوع B بودند که از حضور آنها استفاده نکردند.

مصاحباتی با حدود 4 و 7 نفر برای هر سیستم انجام شده و توسعه دهنده کاربران و ارتباط رسان فنی را شامل می‌شود و هر جا که قابل کاربر بود ، مصاحبه با 90 نفر انجام شده و 40 ساعت از نوارهای ضبط شده جمع آوری می‌شدند.

برای تضمین اینکه یک ساختار مرتبط و ثابت برای جمع آوری اطلاعات حفظ شده بود. یک کتابچه درآغاز ایجاد شد که تمام پرسشهای، موضوعات گوناگون را شامل می‌شد، از مصاحبه شوندگان خواسته شد تا برخی بخشهای کتابچه را در طول مصاحبه کامل کنند. یادداشتهای اضافی یا مشاهداتی نیز در طول فرآیند مصاحبه در کتابچه ثبت شدند. اگر چه از مصاحبه شوندگان پرسش‌های مشابهی پرسیده شد، آنها به کیفیت بخشی شفاهی پاسخهای کتبی خود تشویق شدند، زمانیکه آنها پرسشهای کتابچه را پاسخ می‌دادند، پرسشهای دیگری هم مطرح شدند که نتیجه آنها داده‌های کمی و کیفی بود.

یک نمونه از کتابچه را می‌تواند در سایت زیر ببینید.

http//:www.manah.edu au/blsslab/j f protocol

روش تجزیه و تحلیل‌های مطالعه موردی

مصاحبه‌ها توسط 20 توسعه دهنده، 66 کاربر و 10 ارتباط رسان فنی انجام شدند. از متاماتریس ها برای تحلیل داده‌های کیفی استفاده شد، یک متاماتریس، طبق شرح Huberman, Miles ضرورتاً پیوند دو لیست است که با ردیفها وستونها تهیه شده است. متا ماتریس‌ها داده‌های مشروح برنامه‌ریزی نمودارهای اصل در یک فرمت استاندارد هستند- این روش یک ابزار دارای ساختار از طراحی نتایج کمی از لیست‌های اطلاعاتی از جمله اطلاعات مصاحبه را به دست می‌دهد.

از spss برای تحلیل آماری داده های کمی استفاده شد. تستهای جزر Chi برای اهمیت P<0.05 او تست T برای مقایسه ابزار استفاده شدند.

بحث در مورد یافته ها

کاربران و ارتباط رسانان فنی در اکثر موضوعات توافق داشتند. اما توسعه دهندگان اغلب جوانب سیستم‌های خود را در درجاتی بالاتر از کاربران، رده بندی کرونر – مورد زیر، ارائه دهنده نتایج بوده و براساس 4 نقش اصل ارتباط رسانان فنی سازمان یافته است، درک دیدگاه کاربر، نگارش کمک آنلاین، مشارکت در طراحی سیستم و رابط کاربر و پیغامهای خطا.

دیدگاه‌های ارتباط رسانان فنی

دیدگاه‌های ارتباط رسانان فنی از طریق یک تحقیق، جمع آوری شده شده و در مقاله قبلی گزارش شد. داده‌های تحقیق، در ابتدای کمی بوده و بر نقشهای اجرا شده توسط ارتباط رسانان فنی در طول توسعه سیستم تمرکز داشت. برخلاف آن، مصاحبه‌های مطالعه موردی با ارتباط رسانان فنی بر این تمرکز داشت که آنها چگونه در فرآیند توسعه حضور داشتند طرح سوالات کیفی بود. بخش زیر خلاصه پاسخهای ارتباط رسانان فنی به 4 نقش اصلی است.

درک دیدگاه کاربر ( حمایت کاربر): برای هدف این مقاله، نقش حمایت کاربر فرض شده که یک درک دیدگاه کاربر را شامل شود. تحقیق بنا کرد که ارتباط رسانان فنی عقیده دارند که درک دیدگاه کاربر یک عنصر مهم کار آنها است. دو پرسش باید پاسخ داده شوند، بنابراین:

اگر ارتباط رسانان فنی از دیدگاه کاربر به عنوان توسعه دهندگان و ادعای ارتباط رسانان فنی برداشت می‌کنند پس اثر آن چیست؟

آیا آن موجب بهبود سیستم برای کاربران می‌شود؟

تعداد زیادی از ارتباط رسانان فنی در مورد مفهوم برداشت از دیدگاه کاربر، نظر دادند نمونه این پاسخها این مورد است.

من سوالاتی را در مورد طرح یا آنچه که توسعه دهندگان تمایل به انجام آن دارند را مطرح می‌کنم من آگاهانه سعی می‌کنم که از دیدگاه یک کاربر فکر کنم تا از توسعه دهندگان بخواهم به روشی متفاوت با انتهای پشتی و زای پرکردن صحنه فکر کنند، چیزی که زیاد رخ می‌دهد. سعی و اضافه کردن دیدگاه کاربر که اغلب از دست می‌رود.

مطمئن شدن از اینکه کاربران راضی شده‌اند، نکته‌ای بود که توسط مقدار زیادی از ارتباط رسانان فنی مطرح شد. ارتباط رسانان فنی به طور کامل تمایل توسعه دهندگان بر گوش دادن به پیشنهادات آنها و در زمان ممکن عمل بر آنها دریافتند – یک ارتباط رسان فنی رابطه خود با تیم توسعه را شرح داد:

این یک سیستم فوق العاده است، فوق العاده به نظر می‌رسد اما آنها ( توسعه دهندگان) فراموش می‌کنند که کاربران نحوه استفاده آن را نمی‌دانند اما تیم پروژه همیشه خواستار شناسایی هر انتقاد و توجه به آن به عنوان نقد سازنده بوده و به سازندگی پاسخ داد برای من خوشبختانه مشکل در مورد اتخاذ دیدگاه کاربر وجود نداشت.

او معتقد بود که تیم توسعه او را در اولین مرحله حاضر کرد چون تمرکز قوی بر کاربر داشته و تضمین برآورده ساختن نیاز کاربر را خواستار بودند.

کیفیت کمک آنلاین: از 20 سیستم بررسی شده فقط 4 مورد «کمک» نوشته شده آنلاین توسط یک ارتباط رسان فنی را داشتند. ارتباط رسانان فنی به طور طبیعی، در مورد کمک آنلاین که آنها ننوشته بودند انتقاد کردند. 4 مورد وسیع برای توجه وجود داشت که آنها در مورد کیفیت کمک آنلاین نوشته شده توسط نویسندگان غیرحرفه‌ای بیان کردند.

از جمله: کمک بسیار ساده بود. نقد مشترک که ارتباط رسان فنی داشت این بود که «کمک»، به سادگی برخی جوانب صفحات را تعریف کرده اما جزئیات چگونگی کاربرد واقعی سیستم را ارائه نکرده است- اگر کاربران از «کمک آنلاین» استفاده نمی‌کردند، به این دلیل بود که این کمک بسیار ابتدایی تعریف شده و به آنها در حل مشکلات اجرایی کمک نمی‌کرد.

«کمک» با حضار، تطابق نداشت. یک سیستم، سایت وب با صفحات زرد بود، توسعه دهنده و ارتباط رسان فنی گفتند یک تصمیم آگاهانه برای کاربرد راهنماهای روی صفحه به غیر از کمک آنلاین و رسمی را اتخاذ کردند. ارتباط رسانان فنی این هر مورد را به عنوان «تمرکز بر کاربر» مطرح کردند. او فرآیند و نتایج را شرح داد.

به جای «کمک» از راهنماها استفاده شد، آن در واقع حرکت در مسیر اطلاعات بود که در گزارش صفحه وجود داشت، که به صورت خیل خلاصه و مطابق میل کاربر تهیه شده بود. با سعی بر تمرکز بر متداول ترین و مبهم‌ترین مشکلاتی که افراد داشتند. ما راهنماهای چرخشی را آزمایش کردیم اما نتیجه نداد. با «کمک» شما باید عملاً‌مثالها را اجرا می‌کردید. بنابراین فردی می‌توانست آن را با مثال ارائه شده یا مثال خودش آزمایش کرده و به سوی یک اهمیت نتیجه برود.

«کمک» خیلی فنی بود این رایج‌ترین مشکل مطرح شده توسط کاربران بود، و نیز برخی توسعه دهندگان آن را به عنوان یک مشکل شناختند- یک ارتباط رسان فنی این نکته را مطرح ساخت.

«کمک » آنلاین که توسط برنامه نویسان و توسعه دهندگان تهیه شده، هوشمند است، آنها می‌دانند در مورد چه چیز صحبت می‌کنند و فرد دیگری نمی‌داند و آنها آن را با اصطلاحاتی که خودشان می‌دانند نوشته‌اند، و به این معنا نیست که افراد دیگر هم بتوانند آن را بفهمند. آن برای کسی که اصطلاحات را می‌داند و آنچه که در پشت آن اجرا می‌شود را می‌داند، کاملاً هوشمندانه است. چیزی که کاربر از آن نتیجه و سودی نمی‌برد.

«کمک» ناقص و یا ناصحیح بود. کاربر و ارتباط رسان فنی در مورد این مسئله شکایت داشتند. برخی سیستم‌ها «کمک» آنلاین داشتند که فقط بخشی از عملکرد یک سیستم را شرح می‌داد و این اطلاعات در سیستم‌های دیگر به طور صحیح ارائه نشده بود و موجب گمراهی و اتلاف وقت کاربر می‌شد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه ارزش نقش ارتباط رسانهای فنی در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی

دسته‌ها: متفرقه

دیدگاهتان را بنویسید