دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان  صفحه
فصل 1 مقدمه 1

1-1 توالی عملیات و زمان‌بندی 2

1-2 آشنایی با مفاهیم زمان‌بندی 3

1-2-1 نمادگذاری 4

1-2-2 سلسله مراتب پیچیدگی 9

1-3 راهنمای فصل‌های رساله 12

فصل 2 جریان‌کارگاهی 14

2-1 مسئله جریان‌کارگاهی 15

2-2 مرور ادبیات جریان‌کارگاهی 17

2-3 الگوریتم‌های ابتکاری 18

2-3-1 مروری بر الگوریتم‌های ابتکاری در حوزه جریان‌کارگاهی 19

2-3-2 الگوریتم جانسون 21

2-3-3 الگوریتم پالمر 23

2-3-4 الگوریتم NEH 24

2-4 جمع بندی 26

فصل 3 جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 27

3-1 جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 28

3-2 مرور ادبیات جریان‌کارگاهی با محدودیت ‌عدم‌توقف 30

3-3 مدل ریاضی عدد صحیح جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 33

3-4 مروری بر الگوریتم‌های ابتکاری مسئله جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 35

3-5 مروری بر الگوریتم‌های فراابتکاری مسئله جریان‌کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 39

3-6 تشریحی بر بهترین الگوریتم در ادبیات موضوع 42

3-7 جمع بندی 44

فصل 4 الگوریتم و روش حل پیشنهادی 45

4-1 الگوریتم فراابتکاری مورچگان 46

4-2 بکارگیری الگوریتم مورچگان در حل مسائل جریان‌کارگاهی 47

4-3 الگوریتم پیشنهادی مورچگان 47

4-3-1 مقداردهی اولیه فرومون 48

4-3-2 قاعده تغییر حالت 48

4-3-3 قاعده به‌هنگام کردن محلی 49

4-3-4 قاعده به‌هنگام کردن نهایی 50

4-3-5 به هنگام کردن فرومون‌های بیشینه و کمینه 50

4-3-6 جستجوی محلی 51

4-3-7 الگوریتم شبیه سازی تبرید 53

4-3-8 الگوریتم مورچگان اصلاح شده 55

4-4 نتایج پیاده‌سازی الگوریتم پیشنهادی 58

4-4-1 مسائل نمونه 58

4-4-2 پارامترهای الگوریتم 59

4-4-3 نتایج 59

فصل 5 جمع‌بندی و پیشنهاد تحقیقات آتی 68

5-1 نتایج بدست آمده 69

5-2 زمینه‌های تحقیقاتی 70

مراجع 71

پیوست 1: داده‌های مسائل نمونه 78

واژه نامه فارسی به انگلیسی 80

واژه نامه انگلیسی به فارسی 82

 

فهرست جدول‌ها

 

عنوان صفحه

جدول ‏2‑1: داده های مثال مسأله جریان‌کارگاهی 16

جدول ‏2‑2: گام اول محاسبه Cmax برای مثال جریان‌کارگاهی 16

جدول ‏2‑3: گام اول محاسبه Cmax برای مثال جریان‌کارگاهی 17

جدول ‏4‑1: اطلاعات مسائل نمونه 58

جدول ‏4‑2: مقدار پارامترهای الگوریتم پیشنهادی 59

جدول ‏4‑3: مقایسه سه الگوریتم پیشنهادی و ارائه شده 60

جدول ‏4‑4 مقایسه سه الگوریتم پیشنهادی و ارائه شده بر اساس تعداد جواب‌های تولید شده 61

جدول ‏4‑5: نتایج 7 الگوریتم‌ بر پایه جست و جوی محلی برای مسائل نمونه کارلیر 65

جدول ‏4‑6: نتایج الگوریتم‌ ارائه شده با بهترین الگوریتم یافت شده در ادبیات مسائل نمونه کارلیر 65

جدول ‏4‑7: نتایج الگوریتم‌های بر پایه جستجوی محلی برای مسائل بزرگ و متوسط 66

جدول ‏4‑8: مقایسه الگوریتم اصلاح شده با یهترین الگوریتم‌های موجود در ادبیات 67

 

فهرست شکل‌ها

 

عنوان صفحه

شکل ‏1‑1:  شمایی از محیط تک ماشینه 5

شکل ‏1‑2: شمایی از محیط جریان‌کارگاهی 5

شکل ‏1‑3: شمایی از محیط جریان‌کارگاهی انعطاف پذیر 6

شکل ‏1‑4: سلسله پیچیدگی تابع هدف 10

شکل ‏1‑5 : سلسله پیچیدگی محیط ماشین 11

شکل ‏1‑6: سلسله پیچیدگی محدودیت های عملیات 11

شکل ‏2‑1: نمودار گانت مثال جریان‌کارگاهی 17

شکل ‏3‑1: شمایی از مسئله جریان کارگاهی با محدودیت عدم‌توقف 28

شکل ‏4‑1: شبه کد الگوریتم مورچگان اولیه 52

شکل ‏4‑2: شبه کد الگوریتم شبیه‌سازی تبرید 55

شکل ‏4‑3: شبه کد الگوریتم جستجوی محلی اصلاح شده 56

شکل ‏4‑4: شبه کد الگوریتم مورچگان اصلاح شده 57

شکل ‏4‑5: درصد بهبود برای الگوریتم‌های ارائه شده 62

شکل ‏4‑6: مقایسه نتایج الگوریتم اصلاح شده با الگوریتم DPSOVND برای مسائل ریورز 64

 

فهرست کلمات اختصاری

 

عبارت کامل   مخفف
Ant Colony optimization : ACO
Ant Colony System : ACS
Batching : Batch
Blocking : Block
Breakdown : Brkdwn
First Come First Servised : FCFS
Flexible Flowshop : FFc
job Family : FMLs
Flowshop Scheduling : FS
Longest Processing Time : LPT
Mix-Integer Programing : MIP
No-Wiat Flowshop Scheduling : NWFS
Precint : Prec
Preemption : Prmp
Permutation : Prmu
Particle Swarm Optimization : PSO
Reciculation : Rcrc
Simulated Annealing : SA
Shortest Processing Time : SPT
Traveling Saleman Problem : TSP

پایان نامه حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

پایان نامه حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

حل مسأله زمان‌بندی جریان‌کارگاهی با فرض عدم‌توقف‌ به روش ابتکاری

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده