دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی چالشهای فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ایران در قبال کنترل و عرضه مواد مخدر به کشور

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

حاکم بر قوانین مجلس می‌باشد و این موضوع در مواردی که قانون‌ لاحق بااستفاده از ضمانت‌ اجراهای مقرر در قانون اساسی جهت اجرای مصوبات ستاد،از جمله وظایف این نهاد به‌شمار می‌آید.[1]

بند اول: وزارتکشور و وظایف آن در مبارزه با ورود و عرضه مواد مخدر

1-پیشبینیبرنامهایتحتعنوانمبارزهباموادمخدردربرنامۀسالانهوزارتخانهوبرآورد

بودجهخاصبرایاینبرنامه .

2-پیشبینیساختارسازمانیوتشکیلاتتفصیلیمتناسبباتکالیفمقررقانونیدرامر مبارزهباموادمخدروانواعروانگردان .

3-بازسازیوانسدادمرزهایکشور(بهویژهمرزهایشرقی)باهدفجلوگیریازورودمواد مخدروموادمبدلشیمیاییبداخلکشور .

4-احداث،تجهیزوتقویتپاسگاههاویگانهایمرزیمتناسبیاطرحکمیوکیفی .

5-تأمینامنیتمناطقکویریکشور .

6-اجرایطرحشهرسالموعاریازموادمخدر ( حداقلیکشهردرهراستان ) باکمک دیگرسازمانهاونهادها .[2]

4-تلاشدیپلماتیکباهدفجلبکمکهایبینالمللیدرراستایمبارزهباموادمخدرو ارسالگزارشاتواستراتژیهایسایرکشورهابهستادمبارزهباموادمخدر .

5-همکاریبرایجلبمساعدتکشورهایموفقبهمنظوربرگزاریدورههایآموزشیو تخصصی6-انجامامورمرتبطباموادمخدروروانگردانهاباهماهنگیکاملستادمبارزهباموادمخدر .

-7 انعکاسمناسبومطلوبعملکردنظامجمهوریاسلامیایراندرامرمبارزهباشبکههای بینالمللیوقاچاقوانواعروانگردان[3]

بند سوم:وزارتاطلاعات و وظایف آن در مبارزه با و.رود و عرضه مواد مخدر

[1]رزاقی،عمرانمحمدوهمکاران، ارزیابیسریعوضعیتسوءمصرفموادمخدردرایران،سازمانبهزیستیکشور، معاونتامورفرهنگیوپیشگیری،1381،ص4

[2]رزاقی،عمرانمحمدوهمکاران، ارزیابیسریعوضعیتسوءمصرفموادمخدردرایران،سازمانبهزیستیکشور، معاونتامورفرهنگیوپیشگیری،1381،ص8

[3]رزاقی،عمرانمحمدوهمکاران، ارزیابیسریعوضعیتسوءمصرفموادمخدردرایران،سازمانبهزیستیکشور، معاونتامورفرهنگیوپیشگیری،1381،ص10

بررسی چالشهای فراروی نظام پاسخ دهی جنایی ایران در قبال کنترل و عرضه مواد مخدر به کشور

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده