دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه بررسی میزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر پایه دوم راهنمائی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه :

خشم یک نوع احساس است که همواره بین دوحالت متغیراست. خشم می تواند عصبانیت ناراحتی جزئی ویا درنوع حاد آن ، واکنش جنون آمیزباشد .طبق نظر دکترچارلز اسپلیر گر خشم احساس است نظیر احساسات دیگر ووقتی فرد عصبانی می شود درواقع آثار فیزیولوژیک خشم دربدن ظاهر می شود.

خشم نوعی هیجان است مه اغلب براثر واکنش شخص نسبت به رفتارناشایست در دیگران بروز می کند خشم پدیده ه ای کاملاً طبیعی است اما هنگامی که از کنترل حژخارج شود می تواند به یک حس مخرب وویرانگر تبدیل شود .وپیامدهای ناگواردرمحیط کار، روابط شخصی درتمامی عرصه های زندگی بوجود آورد.خشم عکس العمل طبیعی دربرابر تهدید ، خطرو…..است که به مااین اجازه رامی دهد که درشرایط بحرانی از خود دفاع کنیم ولی نباید فراموش کردکه برخورد فیزیکی باافراد ومورادی که مارا خشمگین می کنند.از لحاظ قانونی ومعیارهای اجتماعی ناهنجارتلقی می گردد وپیامدهائی منفی خواهد داشت.

بیرون ریختن خشم برسردیگران ومحیط اطراف به حالت تهاجمی هم گرچه شاید لحظه ای آرامش بیاورد ولی نتایج نامعلومی به دنبال خواهد داشت. گاهی اوقات خشم اکتسابی است واز والدینی که همواره با عصبانیت حرف خود را به کسی نشانده اند آموخته شده وحالت عادت شدهاست که با انقباض چهره بادادوفریاد ابراز می شود. که همگی آموخته شدهاند

 

 چکیده :

خانواده ومدرسه به ترتیب کوچک ترین وبنیادترین واحداجتماعی وعامل انتقال فرهنگ ها وارزشها هستند .این دو نهاد کانونی هستند که درشکل دهی شخصیت اعضای خونقش مهمی دارند.خشم نیزازجمله مواردی است که منشأء آن خانواده وچگونگی رفتاربااعضااست کودکان پرخاشگر ازاین رفتاربرای رسیدن به مقصود خوداستفاده می کنندو والدین درصدد کنترل یا کاهش آن هستند. ما دراین تحقیق علل بروز خشم را توضیح داده ویک آزمونی را دربین عده ای از دانش آموزان انجام دادیم درپایان این آزمون متوجه شدیم که 13 درصد این افرادخشن هستند اما تصورمی کنندکه نیستند42 درصد افرادمنطقی واز خشم خود آگاه هستندو38 درصد افرادجلوی احساسات خودرا نمی گیرند ودرنهایت پیشنهادات ونظراتی که برای برطرف کردن این مشکل ارائه داده ایم همکاری والدین ،مربیان ،دولت وخود دانش آموزان رامی طلبد البته درقسمتی از این تحقیق نیزبیان کردیم که میزان خشم دردختران وپسران دانش آموزمتفاوت بوده است.

 بیان مسئله :

اولین سؤالی که درمورد خشونت وخشم مطرح می شود این است که علل خشونت وچگونه وبه چه طریقی می توان آن راکنترل کرد.

از مطالعه وبررسی میزان خشم دانش آموزان منطقه واستفاده از نظریات صاحبنظران می توان به عوامل شخصیتی مربوط به خود فرد عوامل اجتماعی –عوامل خانوادگی وهمچنین عوامل آموزشگاهی که درمدرسه پیش می آیند اشاره کرد.

نداشتن وضع روحی مطلوب –برخی بیماریهای –بلوغ –غرورموجب بروز خشم می شود از طرفی عوامل خانوادگی مثل سختگیریها- تحقیرهای والدین اثرات نامطلوب برساختارشخصیتی نوجوانان داشته ونتیجه آن خشونت وناسازگاری درمدرسه خواهدبود.

همچنین با پیشرفت تحصیلی ، ضعف وناکامی درمدرسه نیزهمراه است دعواهای حیاط مدرسه خودنشانه هائی دراین پرخاشگریها است گاهی نمی توان آنها راکنترل کرد خشم دراشکال مختلف درمدارس وجود داردو معمولاً مورد اعتراض اولیا قرارنمی گیرد اما معلمان ومدیران مدرسه ها نسبت بهآن حساس می باشند .تراکم دانش آموز درکلاس درس شایدمعماری خودمدرسه ، میزنیم کتها – کمبود فضای ورزشی – برنامه های خشک درسی – سخنرانی های طولانی وخسته کننده معلم ومربی دانش آموزرابه عصیان وعصبانیت وامی دارد. وخشم آنهارا برمی انگیزد البته جامعه شناسان معتقدند که خانواده بیش از محیطهای دیگروظیفه تربیت اخلاقی ومعنوی دانش آموز وبه همبستگی متقابل فردوجامعه از میان برود و فردنتواند به کمک مکانیزم هاوابزارهایی که جامعه دراختیارش قرارمی دهد به اهدافش دست یابد درنتیجه از راهای دیگری که خلاف است سعی می کندبه آن اهداف برسد. یکی از این نابهنجاریها گرایش نوجوان به خشونت وتخریب است که شامل تخریب اموال عمومی –دیوارها باشد . تخریب اموال عمومی جنبه مادی دارداما مهمتراز آن عوارض انسانی یابه عبارتی خشوت با دیگران است که در درجه اهمیت بالاتری قراردارد.

بنابراین شناخت میزان وعلل ناهنجاریها از جمله خشونت درمدرسه درهراجتماعی درتصحیح روند جامعه پذیری ونظم اجتماعی مؤثر می باشدتحقیقات متعدد نشان دهنداین است که عوامل مختلف فردی واجتماعی دربروزخشونت دانش آموز موثراز جمله گروه همسالان وقت گذراندن درکوچه ومحله ،تعاریف والدین –ناسازگاری والدین سطح تصحیلات والدین با توجه بهاین مطالب تحقیق حاضر بدنبال بررسی میزان خشونت نوجوانان درمحیطهای آموزشی شناخت عوامل موثردر آن است.

اهمیت وضرورت تحقیق:

نوجوانی یکی از بهترین مراحل زندگی آدمی محسوب می شود دوره ای که نوجوان به هوّیت واقعی خویش دست می یابد دراین مرحله شایدوالدین نتوانند به او کمک چندانی بکنند. زیرا او الگوهای خودرادرجای دیگرجستجو می کند.میل به اظهاروجودواثبات خودیکی از طبیعی ترین حالت روانی دوره نوجوانی است اوباید خودرا برای زندگی مستقل اجتماعی اماده کند تحقیق این موضوع پیش از هرچیز مستلزم یافتن هویت خویش است .اینک اگروالدین ومربیان این دوره راخوب بشناسند وبا آنان برخوردی مناسب داشته باشندهم نوجوان به هویت خویش دست می یابد وهم والدین ومربیان کمتراحساس نگرانی می کنند از این رو بیشترخشونت دوران جوانی ریشه درناکامی های اولیه زندگی دارد.وپیش از هرچیز باید به عوامل بوجود آورنده وزمینه های خشم توجه داشت وبرای مقابله باآن چاره سازی کرد.پس شناخت نظری خشم از دیدگاه صاحبنظران شناخت این تحقیق می باشد.درکناراین طرح ترویج رفتارهای سالم برای جلوگیری از خشونت کلاسهای آموزشی ،برنامه های منزل باعث کاهش میزان خشم دانش آموزان می شود. وهمچنین براساس بررسی وارزیابی های که از شایعترین مشکلات درجامعه شده از طرف مدراس دبیرستان مشکلات رفتاری وعمدتاً میزان کنترل خشم دردانش آموزان بوده است لذابا توجه به این موضوع لازم است خشم و کنترل آن دردانش آموزان بطورعلمی ودقیق موردبررسی قرارگیرد ونتایج آن اگردراختیارمربیان –مشاورین واولیای دانش آموزان قرارگیرد بسیارمفید خواهد بود.وبا مورادی که باعث بروز شم دردانش آموزان می شود.آشنا شده ودرپیشگیری آن ودرمان تلاش کنند.نظربه اینکه تعداد دانش آموزان خشونتگردرجامعه آماری کم نمی باشد وباید تأکیدشود تا مسئولین درجهت کم کردن میزان آن یا کنترل آن تلاش کنند. خشم درنوجوانان موجب می شود که نوجوانان دائماً درحالت تدافعی قرارگیرند که این امربه نوبه خودمانع رشد وشکوفائی ظرفیتهای وتوانائیها وحسن تفاهم اجتماعی شده

اهداف تحقیق: هدف اصلی این تحقیق خشم دردانش آموزان ومیزان کنترل آندرمدراس راهنمائی است.

سوالات تحقیق : میزان کنترل خشم درمدارس جقدراست؟

متغیرهای تحقیق: دراین تحقیق متغیرهای وابسته خشم وخشونت دردانش آموزان وعوامل مثل خانواده – عوامل مدرسه ای که دربروزیا کنترل خشم نقش دارندمتغیرهای مستقل هستند.

فرضیه های تحقیق:

  • کنترل خشم دانش آموزان درمدراس به چه میزان است؟

 فصل دوم

ادبیات وپیشینه تحقیق

مقدمه :

همه ما با حالت روحی خشم آشنا هستیم ودرزندگی بارها آن راتجربه به کرده ایم خشم نوعی هیجان روحی است که اغلب براثرواکنش شخص نسبت به رفتارناشایست دیگران بروزمی کند.خشم می تواند یک رنجش یا ناراحتی زودگذرباشد یا یک عصبانیت توأم عیار،باشد خشم می تواند به دلیل حوادث و رویدادهای بیرونی ویا تغییرات درونی باشد رفتارهایی که هرکس بعدازاحساس خشم از خودنشان می دهد درزمانی درطی دوران زندگی آموخته شده ، پس می تواند بازآموزی شده وبا الگوهای رفتاری درست جایگزین شود. ماگاهی خشم راسرکوب می کنیم . خشم را بیرون می ریزیم وگاه آن را می توانیم کنترل کنیم وبا موفقعیت ویا فردی که موجب آن بصورتی مناسب روبروشویم .

نظریانی درموردخشم :

«تبلهیم » می گویدهنگامی که کودک را از قیدمحدویتها آزادمی سازیم وواردمدرسه می وشود زندگی برایش آسانترولذتبخش تر می شود اما دراین آزادی اوباید با خلق وخوهای متناقض ومکانیزه های درونی مخالفی که وجود دارد سازگار شود .اما اوهنوز برای تسلط برچنین تغییر رفتارهاورشد شخصیت بسیار کوچک است بنابراین هنوز تا مدتها نیازمند داشتن تصویرثابت جهت تقویت احساس ایمنی یاهویت گزینی خویش است درغیراینصورت دچارخشم واظطراب می شود. » ژاک بوشار(درکتاب کودکان دُژمشق ) درمورد تأثیرمحیط خانوادگی وحالت عاطفی می گوید بسیاری از کودکان به هنگام تولد خویش دارای نیم رخ خشم ویژ ه ای از لحاظ وراثتی هستند امااین شانس راپیدامی کنندکه درمحیط خانوادگی سالمی زندگی کنند.محیطی که درآن عواطف بدون هیچ گونه اختفایی جریان دارد وهریک از افراد عواطف خود راابراز می دارند دستخوش عواطف دیگری نیست اما همیشه وضع بدین منوال نیست زیرا چه بسا که این محیط دچارازهم پاشیدگی شوداین مطلب تقریباً در50 % مواردصاق است مثلاً فقدان پدرومادریاوجودناپدری یانامادری باعث ایجادناملایماتی درکوردکان وبروزخشونت به اطراف می باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی میزان کنترل خشم دردانش آموزان دختر پایه دوم راهنمائی

پایان نامه های روانشناشی - لیست پایان نامه های دانلودی.gif