دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه روانشناسی درباره بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری دانشجویان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چکیده :

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه بین هیجان احساسات در بین دانشجویان شهری و غیر شهری دانشگاه آزاد   در سال تحصیلی 89 -88 بوده است  دانشجویان شهری و غیر شهری بنابر ضرورت نیازههای درونی و فطری خویشش به دنبال کسب و دانش آگاهی هستند . بنابراین به صورت طبیعی به تحصیل علاقه مند هستند اغلب  دانشجویان شهری و غیر شهری در حال تحصیل در مدارس از بهره هوش لازم برای تحصیل در دانشگاه مربوط به خود برخوردارند .

از مهمترین و اساسی ترین مسائلی که دختران و پسران با آن مواجهند سازگاری با خویشتن است در این تحقیق سعی بر آن است که با بررسی رابطه هیجان احساساتو سازگاری  دانشجویان شهری و غیر شهری دختر و عوامل موثر بر این دو متغیر نتایج بدست آمده گامی در جهت آگاه کردن معلمان و اولیای  دانشجویان شهری و غیر شهری بر دارد .

این تحقیق دارای سه فرضیه است . فرضیه 1 بین سازگاری اجتماعی و هیجان احساسات دربین دانشجویان شهری و غیر شهری لیسی رابطه معنا داری وجود دارد .

فرضیه 2 بین سازگاری اجتماعی  کل  دانشجویان شهری و غیر شهری دختر شهر ایذه رابطه معناداری وجود دارد .

فرضیه 3 بین سازگاری اجتماعی و سازگاری  دانشجویان شهری و غیر شهری دختر رابطه معناداری وجود دارد .

ابزار گرد آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه هیجان احساساتو پرسشنامه سازگاری می باشد . روش گرد آوری از جامعه آماری مورد نظر از تعداد کل  دانشجویان شهری و غیر شهری 26 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد و به پرسشنامه ها پاسخ دادند نتایج بدست آمده از پرسشنامه با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که فرضیه شماره 1 و شماره 3 رد می شود ولی فرضیه شماره 2 تحقیق مورد تایید می باشد یعنی بین سازگاری اجتماعی و سازگاری کل  دانشجویان شهری و غیر شهری در سال تحصیلی 89 -88 یا 639 / 0 = r و 000 = P در سطح 5 % P رابطه معناداری وجود دارد در این تحقیق بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که هیجان احساساتو مسئله سازگاری در بین  دانشجویان شهری و غیر شهری مورد بررسی دقیق تری قرار گیرد .

 مقدمه :

ما موجوداتی اجتماعی هستیم و از آغاز ولادت ، دارای آگاهی دو زمینه های فطری و غریزی . در آن چه مربوط به حیات عادی و گذران زندگی فردی و اجتماعی است جاهلیم ولی ابزار فراگیری و اکتساب معرفت مجهزیم .

منابع معرفت ما از سویی دستگاه تربیت است ، یعنی خانه ، دانشگاه و جامعه به معنای عام ، از سویی دیگر تفکر و تعقل به کارگیری تجارت و قدرت استنباط ولی در همه ی حال سازمان ده اندیشه ها خانه و دانشگاه و در مراحل بعدی تفکر و خرد ورزی و جامعه و فرهنگ اجتماعی است .

در جوامع سنتی خانه و دانشگاه منبع دانایی ها و آگاهی ها بودند . والدین و مربیان دائره المعارف یا فرهنگ نامه کودکان و شاگردان به حساب می آمدند . بخش اعظم دانسته های افراد از خانه و آن گاه از دانشگاه اخذ می شود .

امروز روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند هیجان احساساترا نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت های مختلف قلمداد می کند به طوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی هیجانی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا کند . کارکردها و زندگی آنها نمود پیدا کند . کارکردها و عملکردهای افراد به دلیل داشتن درجه هیجان احساساتمتفاوت بود و کل زندگی آنها را تحت الشعاع خود قرار می دهد .

از پدیده هایی که در دهه اخیر مورد استقبال زیاد بوده است پدید هیجان احساساتاست . که دلیل این امر توانایی فرضی هیجان احساساتبالاتر در حل بهتر مسائل کاستن از میزان تعارضات بین آنچه که انسان احساس می کند با آن چه که فکر می کند یا همان تقابل قدیمی عقل و دل و مشاهده زندگی شاد و موفقیت آمیز کافی بوده است که از تحصیلات عالی برخوردار نبود ولی به علت هیجان احساساتبالا به این خوشبختی دست یافته اند .

برخی از نوجوانان بهتر می توانند خود را تطبیق دهند در نتیجه قادر خواهند بود خود را با شرایط و انتظارات جدید سازگار کنند در حالی که نوجوانان دیگر سازگاری کم تری دارند و اغلب در فرآیند سازگاری از پای در می آیند به طور معمول سه نوع شخصیت آسیب پذیرتر از بقیه هستند شخصیتهای سخت گیر و دقیق خود محور خود خواه و حق طلب که تصور می کنند همیشه حق با آنهاست و هر گز خطاهایی از آنها سر نمی زند .

بیان مسئله :

دانشجویان شهری و غیر شهری بنا بر ضرورت نیازهای درونی و فطری خویش به دنبال کسب و دانش و آگاهی هستند بنابراین به صورت طبیعی به تحصیل علاقمند هستند . اغلب  دانشجویان شهری و غیر شهری در حال تحصیل در مدارس از بهره هوشی لازم برای تحصیل در مقطع مربوط به خود برخوردارند و به گفته » بنیامین بلسوم « اغلب  دانشجویان شهری و غیر شهری قادر به کسب اهداف آموزشی هستند و تنها زمان یادگیری برای آنها متفاوت است .

مشکلات جسمی  دانشجویان شهری و غیر شهری حالت هیجانی و روانی ایجاد کرده و مانع ابراز وجود شخص یادگیرنــده می شود به همین دلیل او قادر نیست از استعداد واقعی خود بهره برده و آن را آشکار سازد بعضی از  دانشجویان شهری و غیر شهری دچار مشکل هیجانی هستند ،  دانشجویان شهری و غیر شهری ی که نتوانند به تناسب سن خود رفتار مورد انتظار جامعه در رفتار عادی را از خود ظاهر سازد مثلاً در رویارویی با حوادث با حوادث عادی دچار اضطراب و نگرانی بیش از حد شود و غیره ممکن است دچار مشکل هیجانی شود و این امر در روند آموزشی او تاثیر منفی بگذارد .

از مهمترین و ساسی ترین مسائلی که دختران و پسران ما با آن مواجهند سازگاری با خویشتن است . دختران و پسرانی که با خود کنار می آِمد و در خود احساس آرامش و کمال می کنند و قادرند قدم های مثبت و سازنده ای در راه سازگاری با جامعه و دیگران بردارند . اما دسته ای دیگر آنانی هستند که از دست خود ناراحتند و این دسته ممکن است بتوانند ساعاتی به خود در تنهایی بگذرانند بدون اینکه آسیبی به خود برسانند ، این جوانان نمی توانند تنهایی به خود دلگرم باشد چرا که نمی توانند درست بیندیشند و تصمیم بگیرند .

« در ارتباط با متغییرهای این پژوهش تحقیقاتی توسط ( خانم رستگاران )( 1372 ) ( همدان ) ( ژیلا ساجدی ) ( 1372 ) ( همدان ) ( کوهسار – رسول روشن – علی اصغر نژاد ) ( تهران ) ( 1384 ) ( مرتضی رضویان ثار )( 84 – 83 ) ( شهر تبریز ) انجام شده است که هر کدام دارای اهمیت لازم هست اما در قلمرو جغرافیایی این تحقیق تا کنون پژوهشی صورت نگرفته است . پاسخ به این سوال که آیا بین هیجان احساساتو سازگاری  دانشجویان شهری و غیر شهری سوم راهنمایی دانشگاه دخترانه زینب کبری ( س ) شهر قلعه تل در سال تحصیلی 89 -1388 وجود دارد یا خیر ؟ مهم و اساسی به نظر می رسد در این تحقیق سعی شده است که به این سوال پاسخ داده شود .

 اهمیت و ضرورت تحقیق :

در این تحقیق سعی بر آن است تا با بررسی رابطه هیجان احساساتو سازگاری  دانشجویان شهری و غیر شهری دختر و عوامل موثر بر این دو متغیر با نتایج بدست آمده می تواند گام هایی را در جهت آگاه کردن معلمان و اولیای دانشگاه کمک کرده ، همچنین این نتایج را در جهت آگاه کردن اولیای  دانشجویان شهری و غیر شهری را با ویژگیهای هیجان احساساتو سازگاری فرزندان آنان آگاه کرد و این نتایج آنان را در هدایت فرزندان خود کمک می کند .

اهداف تحقیق :

هدف کلی از این بررسی رابطه هیجان احساساتو عملکرد تحصیلی  دانشجویان شهری و غیر شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه بوده است .

هدفهای جزئی :

آشنایی با میزان هیجان احساسات دانشجویان شهری و غیر شهری دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

آشنایی با میزان هوش سازگاری  دانشجویان شهری و غیر شهری دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

آشنایی با رابطه بین هیجان احساساتو سازگاری  دانشجویان شهری و غیر شهری دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

 فرضیه ها :

1 – بین سازگاری اجتماعی و هیجان احساسات دانشجویان شهری و غیر شهری دانشگاه آزاد ایذه رابطه معنا داری وجود دارد .

2 – بین سازگاری اجتماعی و سازگاری کلی  دانشجویان شهری و غیر شهری رابطه معنا داری وجود دارد .

3 – بین سازگاری اجتماعی و سازگاری آموزشی  دانشجویان شهری و غیر شهری دختر رابطه معنا داری وجود دارد .

تعریف متغیرها :

تعریف نظری :

هیجان احساسات: مهارتی است که دارنده آن می تواند از طریق خود آگاهی روحیات خود را کنترل کند از طریق خود مدیریتی آن را بهبود بخشد از طریق همه ی تاثیر آنها را درک کند و از طریق مدیریت روابط به شیوه ای رفتار کند که روحیه خود و دیگران را بالا ببرد .

تعریف عملیاتی : هیجان احساساتدر این پژوهش نمره ای است که فرد در آزمون هیجان احساساتکسب می کند .

تعریف نظری سازگاری : توانایی حل مسائل و آگاهی به واقعیت .

تعریف عملیاتی سازگاری : نمره ای است که در این پژوهش فرد در آزمون سازگاری کسب می کند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه روانشناسی درباره بررسی رابطه بین هوش هیجانی با سازگاری دانشجویان