دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه روش تحقیق بررسی آسیب های ورزشی و علل اصلی این آسیب ها در دانشجویان را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

هدف تحقیق :

هدف ازاین تحقیق بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد (سماء)سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی می باشد که درخرداد ماه 1386 از60 نفر ازدانشجویان ورودی 83 و40 تن ازدانشجویان ورودی 84 به عمل آمده است.

روش تحقیق

دراین تحقیق پرسشنامه هایی دراختیار آزمودنیها قرارگرفت وازآنان خواسته شد دریک طرف پرسشنامه دلایل اصلی آسیب دیدگی خود را به ترتیب اولویت شماره گذاری نمایند ودر طرف دیگر آسیبهای ورزشی که در طول گذراندن درس تربیت بدنی عمومی متحمل شده اند راعلامت گذاری نمایند.

 نتایج تحقیق

درنهایت آسیبهای ایجادشده درحین فعالیت بدنی ودلایل اصلی آسیبهای ورزشی در دانشجویان به ترتیب اولویت بدست آمد که خلاصه آن در ذیل می آید.

دربین 40 نفرورودی 83 بیشترین آسیبها دربین اندامهای بدن دراندام تحتانی که 35٪ کل آسیبها را به خود اختصاص می داده اند دیده شد، همچنین شایع ترین نوع آسیب دیدگی ها را آسیب های پوستی با 33٪ کل آسیبها در بر می گیرند – عمده ترین دلایل آسیب دیدگی ها دربین پسران ورودی 83 به ترتیب : 1-گرم نکردن اندامها 2- عدم آمادگی جسمانی 3- ضربه شدید وفشار غیر مستقیم می باشد دربین 60 نفر ورودی 84 نیز بیشترین آسیبها دراندام تحتانی با 44٪ کل آسیبها دیده شد دربین انواع آسیب دیدگی ها نیز آسیب های عضلانی با 38 درصد انواع آسیبها قرارگرفتند. دراین گروه دلایل آسیب دیدگی ها به ترتیب : 1- گرم نکردن اندامها 2- عدم آمادگی جسمانی 3- تمرینات غلط بود که بیشترین آمار رابه خود اختصاص دادند.

عنوان

بررسی آسیبهای ورزشی وعلل اصلی این آسیبها در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد اسلامی (سما) سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی

مقدمه

اگرچه علوم ورزشی ونقش اساسی آن دربین تمامی ملل هنوز به مراحل کمال نرسیده ولی بدین نتیجه نهایی رسیده است که اولا : اجتماع انسانی چون تشکل الکترونی وپروتونی وتجمع منظومه های شمسی پیوسته متحرک ومتکامل بوده وازمراحل مختلفی گذشته است ودرثانی تحول وتحرک افراد اجتماع نه فقط از جنبه های معنوی ودرونی مورد مطالعه بوده بلکه برای تطابق حرکات روحی وجسمی انگیزه های علمی را مورد توجه قرارداده ودوام حیات و زندگی خویشتن را دراین یافته است که جسم وروح خود را مبتنی برتحول زمان و نظام خلقت هماهنگ ساخته تا با توازن این دو پدیده محسوس ومعقول سزاوار عدل آفرینش ومحق به ادامه ی زندگی سالم ومتعالی باشد. ورزش محتوی زندگی نیست بلکه نوایی است که زندگی را همراهی می نماید. حفظ سلامت ملل وایجاد تحول درجوامع مختلف همان قدر برای سرنوشت وزندگی بشری بوده است که اکتشافات واختراعات صنعتی بوده اند. همه ی این تلاش ها ،تحقیق ها ، تفسیرها وتجربیات وآزمایش های علمی دراین مدت بیش از دو قرن باعث شدند تربیت بدنی به صورت علم جداگانه ای درآمده وانجام ورزش برای مردم جوامع صنعتی جنبه ی حیاتی پیدا کند برای اینکه احتیاج جوامع کنونی به نیروی انسانی سالم بیش از هر زمان دیگر قابل لمس است ، درجوامعی که نارسایی های کمی وکیفی ورزش وجود دارد عقب افتادگی آن جامعه نیز چشمگیر است وازاین روست که ورزش امروز در جوامع مترقی دنیا علاوه براثرات بهداشتی ونقش مهم آن درسلامت یک ملت به عنوان یک پدیده ی اجتماعی وعامل مهم اقتصادی مورد مطالعه وپژوهش علمی قرارمی گیردبه این دلیل که ترقی دانش وفنون وپیشرفت تمدن مسائل    تازه ای به وجود آورده است که درگذشته یامورد نظر نبوده یا آنکه چندان توجهی به آن نمی شد. بررسی های علمی ورزش وتربیت بدنی درجوامع صنعتی امروز جدا ازپژوهش های پزشکی ،آموزش وپرورش روانشناسی وبهداشت بلکه باهمه علوم فوق رابطه مستقیم دارد. علم پزشکی علاوه بر معاینات وتجویز داروها واعمال جراحی که درمورد بیماری های مختلف انجام می دهد از ورزش نیز به عنوان وسیله ای درجهت بهبود وسلامتی بیماران بهره می برد. بعضی از پزشکان در مواردی مثل کم خوابی ، کم کردن وزن و ضعف های عضلانی مثل کمردرد ، کسب هماهنگی های عصبی و عضلانی دربعضی از انواع فلج ، توان بخشی ، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی وبسیاری دیگر ازموارد بیمارخود رابه ورزش کردن تشویق می نماید، دراسلام نیز به ورزش شنا ، تیراندازی ، سوارکاری وحتی پیاده روی سفارش شده است . پیامبر اکرم (ص) پیاده روی رابهترین درمان برای بسیاری از بیماری ها معرفی می کنند. تربیت بدنی فرصت رابه کودک ، نوجوان وجوان می دهدکه استعدادهای خود را بیازماید وبه پرورش خود با راهنمایی مربی آگاه همت ورزد.

مبانی نظری

گسترش روز افزون علوم وفنون درهمه عرصه های زندگی انسان به چشم می خورد. رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی نیز همگام با سایر رشته های علمی دستخوش تغییرات وپیشرفتهای عظیمی شده است .

پدرعلم الحرکات ، آریستوتل (ارسطو) برای اولین بار به شرح حرکات عضلات پرداخته وروشن کردکه فازهای مختلف قدم زدن ازحرکت وضعی شروع شده وبعد به حرکت انتقالی منجر می شود. تحقیقات وسیع ارشمیدس شامل       اهرم ها ومسائل مربوط به تعیین مرکز ثقل می باشدکه بعدها به عنوان اساس تئوری مکانیک توصیف شد.

وعضلات آگونیست وآنتاگونیست را ازهم جدا نمود.تونوس را شرح دادومعضل متحرک وثابت رامعرفی کرد. به نظر می رسد که تفکر انقباض عضلاتن دراصل از او باشد ،وی فکر می کرد که انقباض عضلات دراثر عبور ارواح حیوانی ازمیان اعصاب وجاری شدن درمغز وسپس رسیدن به عضلات حاصل می شود.

لئوناردو داوینچی به دنبال کشف مرکز ثقل وتعادل بدن بودو اولین کسی است که طرز گام زدن انسان رابه صورت علمی ثبت کرده ومکانیک بدن را درحالات ایستاده ،نشسته ، مابین آمدن از بلندی ، بلند شدن ازحالت نشسته و پریدن توصیف نمود.

گالیله پایه مکانیک کلاسیک را گذارد وبه عنوان معرف روش شناخت تجربی درعلوم مورد تحسین قرارگرفت. او متوجه شدکه طبیعت به مانند یک رمز ریاضی است .

یکی ازشاگردان گالیله به نام آلفونس بورلی ، فرمول های ریاضی استادخود را درمسائل حرکت ماهیچه ای به کاربرد، اوبین انقباض آزاد و انقباض طبیعی عضلات . تفاوت قائل شدوآنها را متمایز ساخت.

بنیانگذار حقیقی کنیسیولوژی مدن (استندلر) کسی است که دربنیانگذاری وپیشرفت موثر شاخه ای ازکنیسیولوژی ، حرکت عضلات را با اصول مکانیک ارتباط دارد.

جورجیوبگلیو ، نویسنده کتاب حرکات عضلات ، برای اولین بار بین عضلات نرم یا صاف (برای استقامت)وعضلات مخلط(برای کارهای سریع) اختلاف قائل شد.

نیکولاس آندری به عنوان وضع کننده لغت وهم موسس علم ارتئپدی کلمه استخوان پزشک را ابداع کردوبه عقیده او بدشکلی وانحراف ستون فقرات درنتیجه بدشکل گرفتن ماهیچه ها در دوران کودکی است.

رابرت وایت درکتاب حیات وحرکات غیر ارادی حیوانات مدعی شدکه حرکات ازیک عکس العمل غیر ارادی حواس سرچشمه می گیرند – هالر ، بسیاری ازتجربیات جدید را درمورد تحرک عضلانی به صورت خلاصه بیان کرد، وایت مشاهدات کلینیکی خود را از معالجه یک مریض به وسیله برق گزارش نمود، الکتریسیته حیوانی بعنوان جانشین برای روح حیوانی عنوان شدکه به زودی محققان متوجه شدندکه همان نیروی فعال کننده درحرکات ماهیچه ای می باشد.

به اعتقاد برادران ارنست وهنریخ وبر، ویلهم ادوارد وادوارد فردیک ، بدن دردو امر بوسیله کشش لیگ منت ها وفشار کم وناچیز ماهیچه ها دریک راستا قرارمی گیرند.

برادران وبراولین کسانی بودند که به بررسی کاهش طول ماهیچه ای درهنگام انقباض ومطالعات بسیاری در زمینه نقش استخوان ها به عنوان اهرم های مکانیکی وهمچنین توصیف تغییرات مرکزثقل به وسیله دستگاه زمان سنج پرداختند .

به اعتقاد اتین جولیوس هاری ،حرکت مهمترین وظیفه انسان است وتمام وظایف دیگر تحت الشعاع آن می باشند، اومتد طراحی وتصویری را درتحقیقات بیولوژیکی دردوکتاب درسال 11892 و 1894 شرح داد- ازمعروفترین تحقیقات کریستان ویلهم بورن واتوفیشر روش تجربی تعیین مرکز ثقل بود،بوری رودلف فیگ ، روش تجربی تعیین مرکز ثقل بورن وفیشر را رد کرد، کارفینگ بر روی مکانیک مفصلی وحرکات عضلانی می باشد بیور معتقد بود که عضلات آنتاگونیست همیشه دربرابر حرکات سنگین از شدت این حرکات می کاهندـ قانون ولف که برپایه های ریاضی استواراست : هرتغییر درشکل ویا وظایف استخوان ها ویا وظایف آنها به تنهایی تغییراتی رادر ساختمان داخلی ودر درجه دوم تغییرات ظاهری رابه دنبال داشت.

جان کرخ نتیجه گرفت که فشارهای عضلانی اهمیت کمتری درتعیین شکل و ساخت استخوان ها دارندـ آرتوراستندلر درکتاب بدن انسان تحت شرایط عادی و پاتولوژیکی اظهار داشت که شکل استخوانها هم به فشار وزن بدن وهم به کشش عضلانی بستگی دارد.

راجی کاری نیزاظهار داشت که کشش عضلانی ، بر رسد و ساختمان استخوان تأثیر می گذارد آنجلو موزوس ، دستگاه سنجش قدرت عضلانی راساخت ونرنسکی اشاره کردکه فعالیت در درون ماهیچه نهفته است همچنین آدرین نشان داد که می توان میزان فعالیت عضلانی را در هر مورد حرکتی سنجید .

 بیان مسأله

علم بیولوژیک یا زیست حرکتی درعصر حاضر جایگاه ویژه ای درپیشبرد اهداف ورزشی مربیان ، ورزشکاران واجرای صحیح وایده ال مهارتهای ورزشی دارد. این علم نه فقط به تجزیه وتحلیل مهارتهای ورزشی بلکه زمینه های مختلف وموثر دراجرای ورزشکاران مانند ابزار ووسایل ورزشی و سطوح بازی را بررسی می کند.

فعالیت بدنی منظم برای جوانان فوائد جسمی ، روحی و اجتماعی مهمی از نظر بهداشت و سلامت به همراه دارد . تمرین های منظم فعالیت بدنی به کودکان ونوجوانان کمک می کنند تا استخوانها ، عضلات ومفاصل سالمی داشته باشند . وزن وبدنشان تنظیم شود و چربی آنها کم شود وفعالیت قلب وریه ها موثر باشند. این امر درایجاد هماهنگی حرکت مشارکت نموده و به پیشگیری وتنظیم اضطراب و افسردگی کمک می کند . بازی ها ، ورزش ها وسایر انواع فعالیت بدنی به نوجوانان این فرصت را می دهد که خود باوری واتکاء به نفس داشته باشند.

موفقیت ومشارکت واتحاد جمعی را احساس کنند. این اثرات مثبت همچنین به کاهش مضرات وخطرات ایجاد شده بوسیله روشهای زندگی مصرفی ، رقابتی پراز استرس وبی تحرک که در جوانان امروزی بسیار شایع است کمک می کند. مشغول بودن به فعالیت بدنی هدایت شده می تواند باعث پرورش سایر رفتارهای بهداشتی مثل پرهیز از سیگار ، الکل و مواد مخدر ورفتارهای خشونت بار گردد.

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف درجهان مطرح شده وگروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سروکار دارند. برخی ازمردم ، ورزشکار حرفه ای اندوگروهی ورزشکار آماتور، گروهی طرفدار وعلاقه مند به ورزش ودیدن برنامه های مسابقات ونمایش های ورزشی بوده وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند. وزارتخانه ها وادارات ورزشی فراوانی تأسیس شده ومخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها ، مجتمع ها وباشگاههای ورزش ونیز تهیه وسایل ولباس های ورزشی ویا تماشای مسابقات ورزشی می شود بخش های قابل توجهی از برنامه های تلوزیون ، رادیو ، مجلات وسایر رسانه های گروهی به ورزش واخبار ورزشی اختصاص دارد وخلاصه ورزش یکی ازاموری است که در جهان به صورت جدی مطرح بوده وازجهات مختلف دارای اهمیت می باشد.

باوجود تمام فوایدی که ورزش برای سلامتی انسانها دارد خطراتی نیز به همراه داردکه جزء جدایی ناپذیر آن می باشد. دراین تحقیق سعی شده است بیشترین دلایلی که می تواند منجر به آسیب دیدگی درحین فعالیت بدنی شود راذکر نماییم تا ورزشکاران ومربیان ورزشی با اگاهی ازاین دلایل سعی دراتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری ازبروز آسیب درحین فعالیت بدنی نمایند.

 ضرورت تحقیق

ورزشکاران همیشه درخطر صدمات بدنی وجراحات عضوی هستند ، این آسیبها وجراحات وارده به این دسته از گروه جوانان دراجتماع ، بسیار قابل اهمیت است ودر دنیای جدید قسمت اعظمی از طب ورزشی به اینگونه آسیبها اختصاص داده شده است ، گو اینکه به همه افراد مصدوم باید نهایت توجه ودقت بشود، ولی ورزشکاران باید به طور مداوم وبا توجه بیشتر مورد دقت ومعاینه قرارگیرند ودراولین لحظه درمان شوند صدمات وجراحاتی که به ورزشکاران داده می شود به علل مشخص از ضرباتی که به افراد معمولی دراجتماع وارد می شود متمایز هستند هرچندکه اصول درمانی وپایه واساس آسیبهای بدنی همیشه یکسان ومشخص است.

 اهداف تحقیق

در بررسی اهداف این تحقیق به دو مقوله اهداف کلی واهداف اختصاصی می پردازیم.

هدف کلی : بررسی آسیبهای ورزشی در دانشجویان دانشکده فنی امام خمینی (ره) ودانشگاه آزاد(سما) سبزوار در درس تربیت بدنی عمومی

اهداف اختصاصی : دراین راه برخی اهداف را اختصاصی تر دنبال می کنیم : از قبیل :

  • تعیین مهمترین دلایل آسیب دیدگی که از سوی خود دانشجویان مشخص می گردد.
  • تعیین بیشترین نوع آسیب دیدگی از قبیل آسیب استخوانی و آسیب عضلانی و… دربین دانشجویان
  • مشخص کردن اندامهایی از بدن که بیشتر درمعرض آسیب دیدگی قرارگرفته اند از قبیل ، سروصورت و یا اندام تحتانی که هر قسمت به اعضاء مربوط به خود تقسیم می شود.

 فرضیات تحقیق

  • آزمودنیها با دقت وصداقت به پرسشها پاسخ داده اند.
  • دلایلی که در پرسشنامه برای آسیب دیدگی آورده شده اندجامع وکامل هستند.

محدودیتهای تحقیق

الف: محدودیتهایی که توسط محقق اعمال شده است.

1-جنسیت : تمامی آزمودنیهای این تحقیق رادمردان تشکیل می دهند.

2- سن : آزمودنیها همگی تقریبا دریک گروه سنی بین 20 تا 24 سال می باشند.

3- دراین تحقیق تنها از پسران ورودی 83 و84 استفاده شده است .

4- فقط دانشجویانی که درس تربیت بدنی عمومی را گذرانده اند دراین تحقیق شرکت داشته اند

ب: محدودیتهایی که خارج از کنترل محقق بوده است.

  • به سبب گذر زمان امکان فراموش برخی آسیب دیدگیهای جزئی وجود دارد.
  • میزان صحت وستم اطلاعات داده شده از ناحیه آزمودنیها به طورکامل مشخص نیست .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه روش تحقیق بررسی آسیب های ورزشی و علل اصلی این آسیب ها در دانشجویان


دیدگاهتان را بنویسید