دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره روش های مقابله با خشم و اختلالات شخصیتی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 مقدمه

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی روش تلفیقی طرحواره درمانی – رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش علائم بیماران مؤنث مبتلا به اختلال شخصیت مرزی می باشد. به این منظور 5 بیمار مونث مبتلا به اختلال شخصیت نوری که ابتدا از طریق مصاحبه بالینی و تشکیل پرونده توسط روانپزشک و سپس از طریق مصاحبه بالینی و اجرای تست میلون3 تشخیص اختلال شخصیت مرزی را دریافت نموده بودند. تحت 20 جلسه درمان فردی بر اساس طرحداره درمانی و سپس 10 جلسه 2 ساعته درمان گروهی (که در طول 5 جلسه اول در نیمه اول جلسات به بررسی تحریفات شناختی بیماران پرداخته می شد فرددر نیمه دوم جلسات آموزش مهارت مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی صورت می گرفت)قرار گرفتند. اساس درمان طرحواره درمانی می باشد ولی در مرحله الگو شکنی رفتاری آموزش مهارت بر اساس رفتار درمانی دیالکتیکی صورت می گرفت در این فصل یافته های حاصل از تجربه و تحلیل داده ها بررسی،‌سپس به توصیف و تفسیر آنها پرداخته می شود. در پایان محدودیت ها مطرح شده و پیشنهاداتی ارائه می گردد.

بررسی و تفسیر داده ها

تحقیقات زیادی در مورد اثر بخشی طرحواره درمانی بر روی اختلالات شخصیت صورت گرفته از آن جمله می توان چند تحقیقات نادورت و همکاران 2009، فارل، شاو، وبر 2009، کلج و یانگ(2006) آرنتز و همکاران (2005) نردهال ونایستر(2005)، لوبستال2005، صلواتی 1386، مختاری (1388) که همگی بر دتانیز طرحداره درمانی بر اختلالات شخصیت دلالت میکند. همچنین پژوهش حاضر، دومین پژوهش است که در زمینه اثر بخشی طرحواره درمانی در بیماران مونث مبتلا به اختلالات شخصیت مرزی در ایران انجام گرفته.

یانگ در مدل طرحواره محور خود انتقادات جدی به سیستم تشخیصی محورlI در 17- DSM وارد میکند طبق مدل طرحواره محور، این طرحداره ها هستند که می باید به عنوان هسته مرکزی اختلالات شخصیت مورد توجه قرار گیرند در حالی که الگوهای رفتاری ارائه شده در DSM عمدتاً پاسخهای به طرحواره های مرکزی هستند. هدف اصلی دوران بهبود طرحواره هاست وتغییر پاسخهای مقابله ای ناکارآمد بدون تغییر طرحواره هایی که باعث برانگیختن آنها می شود، تقریباً‌غیر ممکن است. همچنین از آنجایی که رفتارهای مقابله ای مانند طرحواره ها ثابت نیستند و تغییر آنها بستگی به تغییر طرحداره ها، موقعیت و مراحل زندگی دارد لذا علائم بیمار (ملاکهای اختلالات شخصیت ) نیز آشکارا تغییر می کنند. در طبقات تشخیصی 17- DSM پاسخهای مقابله ای به عنوان شاخص اختلالات شخصیت در نظر گرفته شده اند. در مدل طرحواره محور الگوهای پایدار و مزمن را در قالب طرحواره ها و اپاسخهای مقابله ای مفهوم سازی می کنند. به نظر می رسد هر بیمار نیمرخ بی همتایی از چند طرحواره و پاسخهای مقابله ای با ابعاد و شدت متفاوت دارد .

از میان ندلفه درمان : مولفه های شناختی، تجربی، الگوشکنی رفتاری و رابطه درمانی،‌رابطه درمانی در مواجهه با بیماران مبتلا به اختلال شخصیت فردی اهمیت ویژه ای دارد چون مشکلات این قبییل بیماران را ناشی از سبک فرزند پروری بروی ناکارآمد بداند(یانگ، گلدسکو، ویشا 2003) و چه این مشکلات ناشی از تکامل بدتنطه پیچانی و محیطهای بی اعتبار ساز (…..1993). رابطه درمانی می تواند نقطه ثقل درمان قرار گیرد. در پژوهش حاضر مولفه شناختی تجربی – ربطه ی بیماران استفاده شده و همچنین در بخش الگو شکنی رفتاری 10 جلسه آموزش مهارت (بر اساس نیازهای بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی و پیش بینی شده تا افراد بتوانند در موقعیت گروهی به کسب مهارتهای مختلف بپردازند. در بررسی طرحواره های غالب در پژوهش صلواتی(1386) فراوانی طرحواره های استحقاق، انزوالی احتمالی، معیارهای سرسختانه ایثار، خویشتن داری، خودانضباطی ناکافی، وابستگی بی کفایتی در مرحله اول و در مرحله بعدی نسبی گرایی/بدبینی خودگرفتار- رهانشوی/بی ثباتی قرار دانستند. همچنین طرحواره های شکست- محرومیت پیمانی کمترین فراوانی را در میان زنان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی دانستند.

یانگ (1990) بررسی بر روی طرحواره هیا غیر انطباقی اولیه در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی صورت گرفت شایع ترین طرحواره های این بیماران طرحواره وابستگی بر بی کفایتی- بی ثباتی / رها شدگی، بی اعتمادی / بدرفتاری، …… به دست آمد.

در پژوهش حاضر شایعترین طرحداره های غیر انطباقی عبارت بودند از : رها شدگی/ بی ثباتی ها محرومیت پیمانی تانسرم / نقص ، بی اعتمادی / بدرفتاری- وابستگی. بی کفایتی، خویشتن داری/ خود انضباطی ناکافی، استحلاق/ بزرگ منشی

 همچنین از میان طرحداره های شرطی: ایثار و اطاعت شایع تر بودند.

به نظر می رسدکه در پژوهش (فریمن و فاسکو 2004) بیشتر طرحداره ها از حوزه طرد/درگیری بودند و یک طرحداره نیز در حوزه عملکردهای مختلف (وابستگی / بی کفایتی) قرار داشت. در پژوهش ضلواتی (1386) و همچنین پژوهش حاضر بیماران مبتلا به اختلال شخصیت فردی، دارای طرحداره هایی از حوزه های مختلف بودند.

در مورد ریشه های تحولی طرحواره های غیر انطباقی در پژوهش صلواتی(1386). این نتیجه به دست آمد که مادر ………. را در شکل گیری طرحداره های معیارهای سرسختانه – بازداری………./بدبینی و شکست دانسته اند. در مطالعه ای که شفیلد و همکاران (2005) انجام دادند سبک محروم کننده…….، انزوای اجتماعی – ایثار و سبک فرزند برروی کنترل کننده …..طرحداره های محرومیت پیمانی- بی ثباتی / رها شدگی، انزوای اجتماعی، موفقیت / شرم، شکست، بازداری هیجانی سبک فرزند پروری تنبیه کننده بدنی و یا مادر با طرحداره های : محرومیت هیجانی، بی ثباتی / رها شدگی، بی کفایتی، وابستگی خودگرفتار. همچنین سبک فرزند ترساننده / بدبینانه با طرحداره های محرومیت پیمانی، بی ثباتی / رها شدگی، بی اعتمادی / بدرفتاری انزوای اجتماعی ، موفقیت/…… ، ایثار – همبستگی بالایی دارند.

بر اساس مطالعات شفیلد و همکاران)2005) سبک فرزند پروری می تواند موجب این شکل گیری طرحداره های خاص در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت فردی گردد. هنوز چند کاملاً شخص نیست که آیا سبک فرزند پروری منجز به شکل گیری این اختلال می شود یا خیر.

فرضیه 1 : روش تلفیقی طرحداره درمانی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش رفتارهای خود تخریبی بیماران مونث مبتلا به اختلال شخصیت فردی تاثیر دارد. نتایج بیانگر آن است که در سطح 05/0 فرضیه عدم تاثیر درمان بر کاهش رفتارهای خود تخریبی بیماران پذیرفته نمی شود. و نتایج بیانگر این است که درمان بر کاهش رفتارهای خود تخریبی بیماران تاثیر داشتند. بیشترین میانگین نمرات تخریبی مربوط به خط باید می باشد. همچنین روند کاهش میانگین نمره رفتارهای خود تخریبی حاکی از … بودن درمان است. از میان 5 نفر گروه نمونه تنها بیمار با کد شماره 2 رفتارهای خود تخریبی اش در ابتدا کاهش یافته در پایان جلسه بیستم به پایین ترین حد رسیده ولی سپس افزایش یافته. در میان سایر بیماران روند کاهش نمرات خودتخریبی تداوم داشته. در پی گیری این روند کاهش در 4 بیمار از 5 بیمار تداوم یافته (یک ماه پس از درمان) پیگیری های تلفنی از وضعیت بیماران در طی 3 ماه بعدی مبین تداوم این روند بود.

احساسهای افراطی افراد مبتلا به اختلال شخصیت فردی می تواند آنها را به صورت خطرناکی به سمت خودکشی یا رفتار حرج خویشتن سوق دهد. گاهی آنها بی آنکه نیت واقعی برای خودکشی داشته باشند دست به اقدامات نمادینی می زنند این رفتارهای خودکشی گونه اند. ژستی که برای جلب توجه خانواده، معشوق یا متخصص به خود می گیرند در موارد دیگر ممکن است با چاقو و یا تیغ به خود آسیب برسانند که این خود، نوعی پرخاشگری هدایت شده به سمت خود است(پی هالجین2003)

خطر خودکشی در بیمارانی که توانایی مشکل گشایی ضعیفی دارند و خودکشی را تنها راه خلاصی از موقعیت دشوار می بینند رایج است(لیثرهان،1993) خطر خودکشی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی که از لحاظ سازگاری اجتماعی ضعیف هستند بسیار زیاد است (کلی و همکاران 2000)

در تحقیق صلواتی (1386) که بر روی 6 یمار مونث مبتلا به اختلال شخصیت فردی صورت گرفته به نتایج بیانگر موثر بودن طرحداره درمانی بر کاهش رفتارهای خود تخریبی در بیماران مرزی بود. کاستیل و همکاران (2000) در مطالعه ای دریافتند که نمی توان طرحداره های خاصی را به عنوان عامل بروز رفتارهای خود تخریبی بیماران مرزی معرض نمود ولی به نظر می رسد که تعادل طرحداره های شیوه ها،‌مقابله ثمر به بروز رفتارهای خود تخریبی در بیماران می گردد.

نتایج تحقیق حاضر با صلواتی (1386) نوردهال و نایسز (2000) همخوان است.

علیرغم تلاشهای فراوان محقق پژوهش مشابه پژوهش حاضر در جهت رد فرضیه فوق یافت نشد.

2- فرضیه دوم

روش تلفیقی طرحداره درمانی و رفتار درمانی دیالکتیکی در کاهش بی ثباتی هیجانی بیماران مونث مبتلا به اختلال شخصیت فردی موثر است. نتایج بیانگر این است که در سطح 05/0 فرضیه عدم تاثیر درمان بر کاهش بی ثباتی هیجانی بیماران نپذیرفته می شود یعنی درمان بر روی بی ثباتی هیجانی بیماران تاثیری نداشته اشت.

مقایسه میانگین نمرات بی ثباتی هیجان در جلسات مختلف درمان بیانگر این است که بیشترین میانگین نمره بی ثباتی مربوط به خط باید به نمرات بی ثباتی هیجانی در بیماران با کد 2 و 3 تغییرات جندانی نداشته ولی در سایر افراد این نمرات به طور نسبی کاهش داشته اند. ولی تفاوت میانگین نمرات بی ثباتی هیجانی بیماران در کل معنی دار نبوده در پژوهش صلواتی (1386) نتایج بیانگر موثر بودن طرحداره درمانی در کاهش بی ثباتی هیجانی بیماران بوده است.

البته لازم به ذکر است که در پژوهش صلواتی (1386) استفاده بیماران در طول درمان از دارو درمانی مجاز بود ولی در پوهش حاضر بیماران مجاز به استفاده از دارو نبودند.

  • نوردهال نایستر(2005) در طی یک مطالعه که بین 36-18 ماه به طول انجامید و با استفاده از طرحداره درمانی صورت گرفته بود به این نتیجه دست یافت که طرحداره درمانی در کاهش تغییرات شدید هیجانی، تعارضات بین فردی اثر بخش می باشد.

لازم به ذکر است که این تحقیق در مقایسه با پژوهش حاضر در زمان طولانی تری صورت گرفته بود همچنین بیماران مجاز به استفاده از دارو بودند

  • نوردهال و هالت و هالدم (2005) به این نتیجه دست یافتند که تبدیل طرحواره می تواند …….. کننده میازن کاهش علائم این نوع اختلالات باشد.
  • کلج و یاسا2000) به این نتیجه دست پیدا کردند که طرحداره درمانی تجربه ایجاد ثبات هیجانی در دیگران شد به گونه ای که توانستند روابط دو طرفه با دیگران ایجاد کنند و احساس بهتری دارند . تنظیم عاطفه نتوانی کل مسئله، رفتارهای اجتماعی رشد شخصیت و هیجان همه در BPP به تعداد زیادی تخریب شده

(دریبدی- رید 1994 – پوستر و رتبات 1999 به نقل از دهقی 1386)

بیماران مبتلا به BPP بی ثباتی عاطفی دارند بنابراین می توان گفت روش این بیماران، تمایل به ابراز هیجانان شدید و خود به فردی است (اسپری 1995)

اختلال اولیه در افراد BPP یک مشکل تنظیم هیجانی است. که آسیب شدیدی هیجانی و ناتوانی در تنظیم حالت های هیجانی را موجب می شود این افراد نه تنها به محرکهای هیجاین حساس هستند بلکه خیلی سریع و به سرعت واکنش نشان می دهند و برای آرام شدن نیاز به زمان طولانی تری دارند. ولی دوباره به راحتی برانگیخته می شوند و در واقع حالتهای هیجانی آنها همیشگی است(………1993) مطالعات دو قلوها و هم مطالعات خانواده ، توارث بدیدی بارز BPP را تاکید می کنند. زن ها بیشتر از 60 درصد واریاسن را در بیواسین این اختلال تعیین می کنند. مطرح شده است که ژن ها در نولفه های این اختلال نظیر تکانش گری و سوء تنظیم هیجانی نقش دارند نه در کل اختلال (سیدر و همکاران 9002) کاهستی های موجود در حساسیت نسبت به انتقال دهنده عصبی پیرو ……… با تکانشگری و سوئ تنظیم هیجانی ارتباط دارد و حتی به بیماران BPP داروهایی داده می شود تا فعالیت سروتولین را در مغز افزایش دهد. آنها کتراز آزمودنی های گروه کنترل واکنش نشان می دهند. (سولوف و همکاران 2000 به نقل از دینکت و همکاران 1388)

این یافته ها کاهش عملکرد سروتومین را در BPP نشان می دهد.

ویژگی هیا عصبی – زیستی دیگر ممکن است ارتباط نزدیکی با سوء تنظیم هیجانی داشته باشند برای ثبات اشخاص دچار BPP افزایش در فعال سازی ….. را نشان می دهند(هرپتز و همکاران 2001). اغلب افراد BPP درچار مکانیسم دفاعی به نام دو نیم سازی می شوند یعنی ……. کردن افراد و وقایع به دو مقوله کاملا خوب و کاملا بد و ناتوانی در یکپارچه سازی جنبه های مثبت و منفی خود و یا دیگران این امر خود موجب دشواری در تنظیم هیجانی می گردد (کرنبرگ 1985)

طرحداره ها در واقع همان صدای والدین هستند. انسان در ذهن خود دائماً در حال تقلاست و صداهای ذهن او در واقع همان گفتگوهایی هستند که در مسیر تحول او درون سازی می شوند و در حال حاضر به صورت پیام طرحداره ایفای نقش میکنند. لوریا معتقد بود که کودک در طی 3 مرحله این گفتگوها را درون سازی می کند. در مرحله اول صدای والدین به عنوان عامل کنترل رفتار کودک عمل می نماید. در مرحله دوم، خود کودک،‌با صدای بلند رفتارش را شکل میدهد. در مرحله سوم، این صدا به صورت گفتار درونی در می آید. باختین بر این باور است که صداهای درون ذهن انسان،‌حاصل گفتگوهای بیرونی هستند. هدف طرحداره درمانی توانمند سازی صدای ذهنیت بزرگسالان سالم در برابر صدای طرحداره ناسازگار است. راهبردهای شناختی به بیمار یم کنند تا با زیر سوال بردن طرحداره ها، صدای سالمی را در ذهن خود ایجاد کنند. این راهبرد به بیماران کمک می کند تا از طرحداره فاصله بگیرند و به ارزیابی درستی آن بپردازند.

در پژوهش لوبستال و همکاران (2005) که 16 بیمار مبتال به اختلال شخصیت مرزی. 16 بیمار مبتلا به اصلال شخصیت ضد اجتماعی و 16 نفر آن ها سالم بودند را مورد ارزیابی قرار گرفتند. درمان با کار بر روی حالت های طرحداره بود. نتایج نمایانگر این بود که حالت بزرگسالان سالم در بیماران مرزی در مقایسه با بیماران گروه ضد اجتماعی و گروه سالم، میزان پایینی است.

فراوانی و شدت آن در حسی،‌جنسی و روانی در بیماران فردی به طور معناداری بالا بود.

در پژوهش حاضر علیرغم اینکه نتایج حاکی از این بود که طرحداره درمانی بر روی نوسان خلق بیماران تاثیر معنی داری نداشته ولی پیگیری (یک ماه پس از درمان) و پیگیری های تلفنی بعدی (3 ماه پس از درمان) بیانگر این بود که بیماران علیرغم بی ثباتی هیجانی، شیوه های مقابله سازگارتری را جانشین شیوه های مقابله ای ناکارآمد کرده بودند.

پژوهش حاضر با مطالعات …..هان(1993) همخون است

با تحقیق صلواتی (1386) نوردهال و نایستر (2005) نا همخون است.

فرضیه 3: روش تلفیقی طرحداره درمانی و رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش احساس ترک شدن بیماران مبتلا به اختلال شخصیت فردی موثر است. درمان بر احساس ترک شدن بیماران تاثیری نداشته این بدان معنی است که میانگین نمره احساس ترک شدن بیماران در طی جلسات درمان با یکدیگر متفاوت نیست. بیمار با کد 2 در ارزیابی سوم یعنی میانگین جلسات 12 و 16 و 20 در نمره احساس ترک شدن داشتند.

بیمار با کد 3 در خط باید بیشترین احساس ترک شدن را داشته از جلسه سوم به بعد نمره اش کاهش داشته. در بقیه افراد نیز این روند نزولی وجود داشته باشد. نتایج بیشترین میانگین نمره احساس ترک شدن مربوط به خط باید می باشد. کمترین میانگین نمره احساس ترک شدن مربوط به جلسه پی گیری می باشند.

در پژوهش صلواتی (1386) نتایج حاکی از اثر بخش بودن طرحداره درمانی در کاهش احساس ترک شدن بیماران مونث مرزی است این اتفاق در جلسات 1-12 رخ داده و پس از آن روند کاهشی تداوم نیافته

در پژوهش شهریور (1378) نتایج حاکی از اثر بخش بودن طرحداره درمانی توانسته است تغییرات چشمگیری در میزان افسردگی و عزت نفس بهبود در طرحداره ای که شدید گزارش شده بودند ایجاد کند.

پژوهش نوردهال و نایستر (2005) به این نتیجه دست پیدا کردند که طرحداره درمانی در مورد 5 بیمار از6 بیمار مبتلا به اختلال شخصیت فردی اثر بخش بوده و منجر به کاهش چشمگیری در تعارض و روابط بین فردی و تغییر شدید در حالت دمای هیجانی گزارش دادند:

کلج و یانگ(2006) در پژوهشی تحت عنوان درمان اختلال شخصیت مرزی با استفاده از طرحداره درمانی به این نتیجه دست یافتند که طرحداره درمانی منجر به ایجاد ثبات هیجانی در بیماران شد. همچنین این بیماران تواستندهد روابط دو طرفه ای با دیگران برقرار کرده و احساس بهتری داشته باشند. در اینکه شواهد و ریشه های تحولی طرحداره ها می توانند ما را به نحوه شکل گیری طرحداره ها نزدیک سازند حرفی نیست. ما نیازهای هیجانی بنیادین و ارضا نشده بیماران و همچنین تجارب ناخوشایند آنها را مورد ارزیابی قرار می دهیم و با توجه به خلق و خوی هیجانی افراد که بی همتایی آنها را را رقم می زند.

این تجارب و شواهد را از زاویه دیگر می نگریم. تجارب اولیه زندگی کودک را به عنوان نشانه ای از پویاییهای آسیب زای خانواده (سیک فرزند پروری ناکارآمد در نظر می گیریم نه دلیلی برای اثبات صحیح بودن طرحداره. این امر به افراد اجازه می دهد تا به وقایع و حوادث غیر قابل تغییر دوران کودکی با نگاهی تازه بنگرند. شایعترین علائم بیماران مرزی عبارتند از: ترس از ترک شدن خیالی و یا واقعی، روابط بین فردی بی ثبات (سادوک، مادرک 2005) شاید بتوان گفت بیمار ترس از ترک شدن را با قربانی کردن خود و روابط بین فردی و دادن ……بیش از حد به دیگران و همچنین چسبندگی افراطی در روابط و در عین حال ناتوانی در برقراری ارتباطات و خط ارتباطات و ناتوانی در اعتماد به دیگران (باکین 2005 ، ران و شین 2007 به نقل قول از صلواتی 1386) توجیه می کند. این تلاش برای حفظ ارتباط به هر قیمت و ناتوانی در حفظ ارتباطات می تواند ناشی زا جبران افراطی ………محرونیت هیجانی، بی اعتمادی و بدبینی باشد.

شناخت دقیق سبک های مقابله ای بیمار اهمیت به شرایط در مفهوم سازی مشکل بیمار دارد. اکثر بیماران از ……..از سبک های مقابله ای را به کار یم برند سبک های مقابله ای با طرحداره ها مغایرت دارند و می توانند به عنوان ساز وکارهای کنار آمدن بیماران با هیجان های نامطلوب تلقی می شوند. نکته مهم این است که باید دردرمان بر ارزش انطباق اولیه سبک های مقابله ای بیمار صحه گذاشته شود. بیمار برای مقابله با موقعیت های دشوار دوران کودکی این سبک را برگزیده. این سبک احتمالاً‌در بزرگسالی ناسازگار خواهند بود زیرا در شرایط کنونی، بیمار فرصت انتخابهای بیشتری دارد. اگر سبک مقابله ای بیمار اجتناب و یا جبران افراطی باشد روند درمان را به مخاطره می اندازد چون هدف این سبک ممانعت از شناخت و آگاهی طرحداره است.

بیمارانی که طرح وراه هایشان در حوزه بریدگی وطرد قرار گرفته نمی توانند دلبستگیهای ایمن و رضایت بخشی با دیگران برقرار کنند و چنین افرادی معتقدند که نیاز بنیادی آنها به ثبات امنیت، محبت، عشق، برآورده نشده و نخواهد شد.

طرحواره های این حوزه، بی ثباتی/ رهاشدگی – محرومیت هیجانی – بی اتمی دی / بدرفتاری. محرومیت هیجانی و ……………. هستند بیمارانی که طرحواره هایشان در این حوزه قرار می گیرند بخصوص 4 طرحواره اول. بیشترین آسیب را دیده اند. بسیاری از آنها دوران کودکی تکان دهنده ای داشته اند. در بزرگسالی تمایل دارند به گونه ای نسنجیده و شتاب زده از رابطه ی به رابطه دیگر بروند. رابطه درمانی اغلب ….. اصلی این قبیل بیماران قرار می گیرد. بیمارانی که طرحواره بی ثباتی بر رها شدگی دارند گمان می برند که افراد سهم زندگی در کنار آن ها نمیدانند. و اینکه این افراد مهم از نظر هیجانی غیر قابل پیش بینی هستند این تجارب ناخوشایند با …….این قبل بیماران از توصر ترک شدن واقعی یا خیالی بر هم می ریزند. معمولاً‌این تصور نقطه شروع خشم های ….. این قبیل بیماران است. گاهی خشم شاید … می شود علیه دیگران خشونت جسمانی نشان می دهند یا دست به رفتارهای تخریبی زنند یا از رابطه دیگر پناه ببرند.

در پژوهشی که توسط آزتنزو پریمن (1999) انجام شد درمان خاطرات کودکی دوران مبتلایان به اختلال شخصیت فردی مورد بررسی قرار گرفت در این پژوهش صرفاً از تکنیک های تجربه گرایانه برای تغییر باورهای غیر انطباقی استفاده شد.

از جمله تکنیک های تصویر سازی ذهنی همراه با قاب بندی مجدد و ایفای نقش تعاملات دوران کودکی با نمادهای سهم زندگی در پژوهشی که توسط آرتیزوپرتمن (2007) با هدف اثر بخشی درمان شناختی متمرکز بر تجربه های دردناک دوران کودک در اختلالات شخصیت مرزی گرفت. در آن از تکنیک پردازش هیجانی از راهبردهای تجربه گرایانه در درمان خاطرات کودکی تاکید شد.

در پژوهش آرتنزوپرتمن تاکید بر تکنیک های تجربه گرایانه بود. در حالی که در پژوهش حاضر از کلیه مولفه های چهارگانه طرحواره درمانی استفاده شده.

در پژوهش وپرتمن و آرتنر با اینکه درمان cpt درمان پردازش هیجانی انتخابی برای PTSD می باشد همچنین در این پژوهش بر راهبردهای تجربه گرایانه تاکید شده درمان پردازش هیجانی بیشتر تاکید بر تحریفات شناختی و همچنین تجربه کار واقعه ناخوشایند استوار است. ودرمان بر اساس بهبود تجربیات شناختی استوار است.

در پژوهش حاضر تمرینات شناختی به عنوان عوامل که باعث تداوم طرحواره می شوند پس از جلسات بیستم طرحواره درمانی پرداخته می شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

دانلود متن کامل پایان نامه کارشناسی درباره روشهای مقابله با خشم و اختلالات شخصیتی