دانلود پایان نامه

پرورش محسوب می گردد. این توجه ناشی از تأمین عدالت اجتماعی به منظور بهره مندی و امکان فرصتهای مساوی جهت استفاده ی همگانی از امکانات تربیتی یکسان توسط دولتها می باشد و می تواند زمینه ساز رشد کمّی آموزش همگانی گردد. رشد جمعیت نیز سومین عامل توسعه کمّی آموزش و پرورش محسوب می گردد.
همه ی این موارد موجبات جذب هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان را به مدارس در مقطع ابتدایی فراهم می نماید که البته در مراحل بعدی و به منظور تکمیل زمینه های رشد تربیتی و آموزشی، باید امکان ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی، متوسطه و عالی نیز فراهم گردد.
1-2-2-4- پراکندگی و دسترسی به مدارس ابتدایی در دهستان محمدآباد
شکل شماره 5-4- پراکندگی مراکز آموزشی در مقطع ابتدایی را در دهستان محمدآباد نشان می دهد.
دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-1391 مجموعاً در مقطع ابتدایی دارای 26 آموزشگاه بوده که از این تعداد 1 آموزشگاه پسرانه و 1 آموزشگاه دخترانه و 24 آموزشگاه مختلط در سطح دهستان فعالیت داشته اند. بررسیهای انجام شده نشان می دهد که تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان در این مقطع نسبت به سال های گذشته کاهش یافته است که علل این مسئله ناشی از استقبال خانواده ها از برنامه های کنترل جمعیت و اثرات خشکسالی که باعث مهاجرت جوانان روستایی به نقاط شهری و افزایش کهنسالی جمعیت روستایی شده است، می باشد. واحدهای آموزشی پسرانه و دخترانه مستقل، مربوط به شهر محمدآباد است و تمرکز واحدهای آموزشی مختلط در مناطق روستایی دهستان ناشی از تعدد و پراکندگی روستاها وجمعیت کم آنها می باشد.
مطابق آمار سال تحصیلی 92-1391 در کل استان سیستان و بلوچستان 3791 دبستان وجود داشته که از این تعداد 65 دبستان مربوط به شهرستان هامون و 26 دبستان متعلق به دهستان محمدآباد بوده است. در یک مقایسه کلی مشاهده می شود که مجموع آموزشگاههای ابتدایی دهستان محمدآباد 67/0 درصد از مدارس ابتدایی استان و 40 درصد از مدارس ابتدایی شهرستان هامون را شامل می شود.

جدول 3-4- تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان را در مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 92-1391 نشان می دهد.
جدول 3-4 مقایسه تعداد آموزشگاهها و تعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی سال 92-1391

تعداد آموزشگاه
تعداد کل دانش آموزان
استان سیستان و بلوچستان
3791
309172
شهرستان هامون
65
4950
دهستان محمدآباد
26
1769
مآخذ: اداره کل آموزش و پرورش استان (واحد فناوری اطلاعات )و اطلاعات جمع آوری شده توسط نگارنده
برابر آمار سال تحصیلی 92-1391 تعداد دانش آموزان مدارس ابتدایی دهستان محمدآباد 1769 نفر بوده که از این تعداد 197 نفر (1/11 درصد) در مدارس ابتدایی پسرانه و 210 نفر (9/11 درصد) در مدارس ابتدایی دخترانه و 1362 نفر (77 درصد) در مدارس ابتدایی مختلط مشغول به تحصیل بوده اند.
شکل شماره 6-4- نحوه ی دسترسی روستاییان به مدارس ابتدایی را در سطح دهستان نشان می دهد.

با توجه به جدول شماره 3-2- فصل دوم این پژوهش، استاندارد فاصله دسترسی به دبستان در فضاهای هموار 5/2 کیلومتر اعلام شده است لذا با توجه به مقیاس نقشه شماره 6-4- همه روستاهایی که در محدوده ی دایره ها قرار دارند فاصله آنها تا مدارس ابتدایی کمتر از 5/2 کیلومتر بوده و دسترسی آنها به مدارس ابتدایی مطلوب می باشد و روستاهایی که در خارج از محدوده ی دایره ها واقع شده اند به دو دسته تقسیم می شوند:
1- روستاهایی که در مجاورت دهستان محمدآباد با سایر دهستانها قرار گرفته اند که این روستاها از مدارس ابتدایی سایر دهستان ها خدمات اموزشی دریافت می کنند مثل روستاهای شهریاری و ده رستم محمود که بدلیل فاصله کم آنها با روستای گرگ دهستان تیمورآباد، دانش آموزان این روستاها از مدرسه ابتدایی روستای گرگ استفاده می کنند یا دانش آموزان روستای یوسف حسن که از دهستان چلنگ دهستان تیمورآباد خدمات آموزشی دریافت می کنند.
2- روستاهایی که به دلیل خشکسالی و مهاجرت جوانان این روستاها یا خالی از سکنه شده و یا جمعیت دانش آموزی آنها کاهش زیادی داشته و ناگزیر مدارس ابتدایی آنها منحل شده اند مثل روستاهای نیگرد، ملارضا و گنبد شاهی. به عنوان نمونه در محدوده روستاهای نیگرد و پنجک که در زمانهای گذشته دارای مدرسه ابتدایی بوده اند، براساس مطالعات نگارنده در سال تحصیلی 92-1391 فقط یک دانش آموز در مقطع ابتدایی داشته که آن یکنفر هم ناگزیر به مدرسه ابتدایی شهر محمدآباد آمده است.

جدول 4-4- آمار مدارس ابتدایی روستاهای مورد مطالعه در دهستان محمد آباد در سال تحصیلی 92-1391

نام روستا
آمار دانش آموزان
تعداد کارکنان
وضعیت فضای آموزشی

وضعیت ساختمان
مدرسه

هوشمند

پسرانه
دخترانه
مختلط
اداری
آموزشی
مساحت کل (m2)
زیر بنا(m2)
تعداد کلاس

روستا شهر محمد آباد
197


2
10
2100
700
7
نوساز
*


210

1
10
2145
750
8
نوساز
*
تمبکا


37
1
1
4276
266
5
قدیمی

فیروزه ای


130
1
6
2000
357
8
نوساز
*
باغک


26
1
1
635
140
4
قدیمی

کیخا


45
1
2
1300
300
6
نوساز
*
دهکول


31
1
2
3092
346
6
نوساز

بهرام آباد


78
1
4
1504
675
6
قدیمی

ده میر


79
1
4
1800
3
00
5
قدیمی

دک دهمرده


43
1
1
1200
350
5
نوساز

ابراهیم آباد


62
1
3
2520
473
8
نوساز

عباسیه


50
1
2
1440
350
6
نوساز

حمزه آباد


79
1
3
1400
297
5
قدیمی

ذوالفقاری


61
1
3
3184
686
6
قدیمی

شهرک بزرگ


62
1
2
1764
300
5
قدیمی

چهارخمی


95
1
5
4225
294
5
قدیمی

گزموم


57
1
2
1200
350
6
نوساز

پل اسبی


83
1
5
4000
350
6
نوساز

ده رضا


35
1
1
1442
450
6
نوساز

کوشه سفلی


40
1
1
1800
246
5
قدیمی

کوشه علیا


19
1
1
2000
350
6
قدیمی

سدکی


78
1
3
8550
400
7
نوساز

آخوند غلامی


35
1
1
2030
237
6
قدیمی

توتی


48
1
2
1064
147
4
نوساز

دولت آباد


114
1
6
2500
420
8
نوساز
*
دیوانه


45
1
2
3526
400
6
نوساز

مأخذ: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان هامون و اطلاعات جمع آوری شده توسط نگارنده
2-2-2-4- درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان در مقایسه با استانداردهای آموزشی
در این قسمت از پژوهش درجه بندی مدارس ابتدایی دهستان در مقایسه با آخرین استانداردهای آموزشی که به منظور صرفه جویی در نیروی انسانی و استفاده بهینه از امکانات موجود با تاثیر مثبت در آموزش تنظیم گردیده است ، مورد بررسی قرار می گیرد.
جدول 5-4- وضعیت مدارس ابتدایی دهستان محمدآباد در سال تحصیلی 92-91 از حیث درجه استاندارد آموزشی

درجه بندی آموزشگاه ها
درجه یک
تعداد دانش آموز
تا 40 نفر
درجه دو

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید