دانلود پایان نامه

مورگان
 N
S
N
S
N
S
N
S
N
S
10
10
100
80
280
162
800
260
2800
338
15
14
110
86
290
165
850
265
3000
341
20
19
120
92
300
169
900
269
3500
246
25
24
130
97
320
175
950
274
4000
351
30
28
140
103
340
181
1000
278
4500
351
35
32
150
108
360
186
1100
285
5000
357
40
36
160
113
380
181
1200
291
6000
361
45
40
180
118
400
196
1300
297
7000
364
50
44
190
123
420
201
1400
302
8000
367
55
48
200
127
440
205
1500
306
9000
368
60
52
210
132
460
210
1600
310
10000
373
65
56
220
136
480
214
1700
313
15000
375
70
59
230
140
500
217
1800
317
20000
377
75
63
240
144
550
225
1900
320
30000
379
80
66
250
148
600
234
2000
322
40000
380
85
70
260
152
650
242
2200
327
50000
381
90
73
270
155
700
248
2400
331
75000
382
95
76
270
159
750
256
2600
335
100000
384
در مواردی که واریانس جامعه یا درصد مورد نیاز در اختیار نباشد می توان از جدول فوق برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد. ویژگی جدول مزبور این است که حداکثر تعداد نمونه را می دهد.

3-5- روش نمونه گیری
صرف نظر از این که از چه روش آمار استنباطی استفاده شود قدرت استنباط یا برآورد تحت تاثیر روش نمونه گیری قرار دارد(نیرومند, 1392). روش نمونه گیری این تحقیق خوشه ای است که از مجموع 192 مدرسه دوره متوسطه دوم منطقه شش تهران انجام شد. برای انجام این امر ابتدا منطقه به شیوه تصادفی ساده به پنج بخش شمالی, جنوبی, غربی, شرقی, و مرکزی تبدیل که در هر بخش 38 مدرسه جای گرفت. آن گاه لیستی از مدارس دوره دوم متوسطه بخش های پنج گانه تهیه و سپس یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه در هر بخش به شیوه تصادفی منظم انتخاب و در نهایت در هر مدرسه انتخاب شده 2 کلاس که در مجموع 20 کلاس و از هر کلاس 19دانش آموز به شیوه تصادفی ساده بر اساس لیست حروف الفبایی انتخاب شدند. پس از تکمیل پرسش نامه ها یک پرسش نامه به دلیل عدم وجود پاسخ به متغیر وابسته مخدوش و از رده خارج و در نهایت 379 پرسش نامه نهایی شد.

3-6- تعریف نظری و عملی متغیرها
3-6-1- سواد رسانه ای
3-6-1-1- تعریف مفهومی: سواد رسانه ای مجموعه دیدگاه ها و مهارت ها درباره کنترل مخاطب بر خود به هنگام مواجهه با رسانه است. به بیان دیگر سواد رسانه ای تفسیر آگاهانه فرد از مفاهیم پیام های رسانه ای است(پاتر,1391,صص81 و82 و 85).
3-6-1-1- الف- درک محتوای پیام های رسانه ای: منظور تغییراتی در سطح شناخت مخاطب جهت آگاهی از چگونگی سازگار نمودن پیام های رسانه ای با رویه ها و ارزش هاست.
3-6-1-1- ب- آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای: منظور تغییراتی در سطح آگاهی مخاطب نسبت به لایه های پنهان پیام های رسانه ای است.
3-6-1-1- ج- گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای: منظور افزایش توان مخاطب در دستیابی, ارزیابی و تولید پیام های رسانه ای است.
3-6-1-1- د- نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای: منظور تصمیم گیری عقلانی مخاطب مبنی بر این است که در مواجهه با پیام های رسانه ای چه کاری انجام دهد.
3-6-1-1- ه- تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای: منظور فرایند نظام مند ذهنی در تحلیل و ترکیب فعالانه پیام های رسانه ای است.

3-6-1-2- تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از سواد رسانه ای دیدگاه و مهارت هایی است که نوجوانان 15تا 18ساله دبیرستانی منطقه شش تهران با داشتن آن ها نسبت به رسانه و تولیداتش نگاهی تفسیری, ترجیحی, و منتقدانه پیدا کرده; رابطه ای متوازن بین خود و رسانه تعریف می کنند(با استنباط از دیدگاه های پاتر, تامن و هابز).
3-6-1-2- الف- درک محتوای پیام های رسانه ای: منظور توجه فعالانه مورد مطالعه به نحوه برنامه ریزی و تولید پیام های رسانه ای است.
3-6-1-2- الف-1- مورد مطالعه در انتخاب رسانه به نحوه تولید محتوای پیام های رسانه ای اهمیت می دهد.
3-6-1-2- الف-2- مورد مطالعه قدرت تشخیص محتوای پیام های رسانه ای را دارد.
3-6-1-2- الف-3- مورد مطالعه در مواجهه با یک پیام رسانه ای خیلی زود متوجه تحریف ها, سانسورها, و کلیشه سازی ها می شود.
3-6-1-2- الف-4- مورد مطالعه پس از تماشای یک برنامه, در نحوه برنامه ریزی آن رسانه تامل می کند.

3-6-1-2- ب- آگاهی از اهداف پنهان پیام های رسانه ای: در این پژوهش منظور استفاده فعالانه توام با قصد و نیت معلوم مورد مطالعه از پیام های رسانه ای جهت رفع نیازها و رسیدن به اهداف خاص خود است.
3-6-1-2- ب-1- برخی رسانه ها با ایجاد قالب های خاص سعی دارند به مورد مطالعه بگویند چگونه ببیند و بیندیشد.
3-6-1-2- ب-2- برای برخی رسانه ها اهداف فرهنگی- سیاسی مهم تر از آگاهی بخشی به مورد مطالعه است.
3-6-1-2- ب-3- مورد مطالعه قدرت تشخیص فریب های رسانه ها را دارد.
3-6-1-2- ب-4- تشخیص اهداف پنهان موجود در پیام های رسانه ای رسانه ها برای مورد مطالعه آسان است.

3-6-1-2- ج- گزینش آگاهانه پیام های رسانه ای: در این پژوهش منظور انتخاب فعالانه پیام های رسانه ای توسط مورد مطالعه جهت محافظت از خود است.
3-6-1-2- ج-1- آگاهی از خط مشی رسانه ها در استفاده هوش مندانه مورد مطالعه از رسانه تاثیرگذار است.
3-6-1-2- ج-2- مورد مطالعه برنامه های مورد علاقه اش را از میان رسانه های مختلف انتخاب می کند.
3-6-1-2- ج-3- مورد مطالعه برنامه های رسانه ای را بر اساس عق
اید و باورهایش برمی گزیند.
3-6-1-2- ج-4- معیار مورد مطالعه برای گزینش برنامه های رسانه ای شخصی است و تحت تاثیر تبلیغات قرار نمی گیرد.

3-6-1-2- د- نگاه انتقادی به پیام های رسانه ای: در این پژوهش منظور حداقل تاثیرپذیری مورد مطالعه با جایگزین کردن دیدگاه خود به جای پیام های رسانه ای است.
3-6-1-2- د-1- پیام های رسانه ای به دنبال تاثیرگذاری بر مورد مطالعه جهت حفظ و گسترش منافع مالی شرکت های بین المللی هستند.
3-6-1-2- د-2- پیام های رسانه ای باعث تسلط رسانه ها بر مورد مطالعه شده اند.
3-6-1-2- د-3- مورد مطالعه به رسانه های ارتباط جمعی مانند تلویزیون و اینترنت وابسته شده است.
3-6-1-2- د-4- مورد مطالعه از تاثیرات نامطلوب رسانه ها بر خود آگاهی دارد.

3-6-1-2- ه- تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای: در این پژوهش منظور توان استدلال مورد مطالعه جهت کنترل پیام های رسانه ای است.
3-6-1-2- ه-1- آگاهی مورد مطالعه نسبت به محتوای پیام های رسانه ای باعث انتخاب آگاهانه برنامه ها توسط وی می شود.
3-6-1-2- ه-2- عدم اطلاع مورد مطالعه از ماهیت پیام های رسانه ای موجب سردرگمی وی در مواجهه با انواع رسانه ها می شود.
3-6-1-2- ه-3- مورد مطالعه جهت تحلیل پیام های رسانه ای نیاز به آموزش دارد.
3-6-1-2- ه-4- جامعه در نحوه تجزیه و تحلیل پیام های رسانه ای توسط مورد مطالعه نقش دارد.

3-6-2- سبک زندگی
3-6-2-1- تعریف مفهومی: بنا به تعریف وبر, واژه سبک زندگی برای اشاره به شیوه های رفتار, لباس پوشیدن, سخن گفتن, و اندیشیدن به کار می رود(فاضلی,1382,ص28).
3-6-2-1- الف- رفتار با والدین: منظور بازتولید زندگی در نهاد اجتماعی خانواده جهت ارزیابی اخلاقی است.
3-6-2-1- ب- ارتباط با جنس مخالف: منظور چگونگی فعالیت ارتباطی جهت یافتن هویت جمعی است.
3-6-2-1- ج- رفتار در مدرسه: منظور نحوه انجام فعالیت کاری درون یک واحد طبقاتی جهت مورد قضاوت اجتماعی قرار گرفتن است.
3-6-2-1- د- نوع لباس پوشیدن: منظور چگونگی انجام فعالیت ارتباطی جهت نمایش برتری منزلتی است.
3-6-2-1- ه- تفریحات: منظور چگونگی فعالیت فرهنگی جهت ایجاد تمایز در یک قشربندی اجتماعی است.

3-6-2-2- تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از سبک زندگی فعالیتی هایی است که مورد مطالعه با آن خود را از دیگران متمایز می کند. طیف فعالیت های مختلف افراد در عرصه زندگی می تواند سبک زندگی آن ها در آن عرصه محسوب شود. به همین دلیل در این پژوهش از سبک زندگی در زمینه های فعالیت کاری(رفتار در مدرسه), فعالیت فرهنگی و ارتباطی(ارتباط با جنس مخالف, تفریحات و نوع لباس پوشیدن), و بازتولید زندگی(رفتار با والدین) سخن گفته می شود. بر این مبنی تلقی از سبک زندگی در این تحقیق بر سازمان اجتماعی مصرف یا رفتار و نگرش های هنجاری و قاعده مند مرتبط با مصرف مبتنی است. مفهوم مصرف نیز در این پژوهش شامل تمامی فعالیت های اجتماعی است که می توانند برای ویژگی ها و هویت مورد مطالعه به کار روند. آن چه مورد نظر است مصرف بر پایه نیازهای زیستی و طبیعی نیست بلکه مصرف بر پایه نیازهای اجتماعی و فرهنگی به معنی امر نمایشی و یا ابزاری مدنظر محقق است(با استنباط از دیدگاه های وبر و وبلن).

3-6-2-2- الف- رفتار با والدین: منظور بازتولید زندگی توسط مورد مطالعه در خانواده در مقام مهم ترین نهاد اجتماعی است.
3-6-2-2- الف-1- مورد مطالعه با والدین خود مودبانه رفتار می کند.
3-6-2-2- الف-2- مورد مطالعه به والدین خود در امور منزل کمک می کند.
3-6-2-2- الف-3- مورد مطالعه مسایل و مشکلات اش را با والدین خود در میان می گذارد.
3-6-2-2- الف-4- مورد مطالعه از نظرات والدین خود پیروی می کند.

3-6-2-2- ب- ارتباط با جنس مخالف: منظور چگونگی فعالیت ارتباطی مورد مطالعه با جنس مخالف جهت رفع نیازی اجتماعی است.
3-6-2-2- ب-1- مورد مطالعه با دوست پسر/ دوست دختر خود به پارتی می رود.
3-6-2-2- ب-2- مورد مطالعه با دوست پسر/ دوست دختر خود در شبکه های اجتماعی مجازی ارتباط دارد.
3-6-2-2- ب-3- مورد مطالعه در مواقع ناراحتی با دوست پسر/ دوست دختر خود درددل می کند.
3-6-2-2- ب-4- مورد مطالعه در روز ولنتاین برای دوست پسر/ دوست دختر خود هدیه می خرد.

3-6-2-2- ج- رفتار در مدرسه: منظور چگونگی فعالیت کاری مورد مطالعه در مدرسه است.
3-6-2-2- ج-1- مورد مطالعه در نماز جماعت شرکت می کند.
3-6-2-2- ج-2- مورد مطالعه نظرات خود را در مورد مسایل و مشکلات مدرسه با اولیا مدرسه مطرح می کند.
3-6-2-2- ج-3- مورد مطالعه در حفظ و نگهداری اموال مدرسه کوشاست.
3-6-2-2- ج-4- مورد مطالعه مشکلات خود را با هم کلاسی ها از طریق گفت و گو حل می کند.

3-6-2-2- د- نوع لباس پوشیدن: منظور چگونگی فعالیت فرهنگی مورد مطالعه جهت نمایش برتری خود است.
3-6-2-2- د-1- به هنگام تهیه پوشاک, خارجی و مارک دار بودن آن برای مورد مطالعه حائز اهمیت است.
3-6-2-2- د-2- مورد مطالعه رنگ و مدل لباس های خود را مطابق مد روز دنیا انتخاب می کند.
3-6-2-2- د-3- نحوه لباس پوشیدن هنرپیشگان هالیوودی الگوی پوشش مورد مطالعه است.
3-6-2-2- د-4- مورد مطالعه توجه دیگران را با نوع لباس پوشیدن به خود جلب می کند.

3-6-2-2- ه- تفریحات: منظور چگونگی فعالیت فرهنگی مورد مطالعه جهت متمایز نمودن خود است.
3-6-2-2- ه-1- ورزش کردن از جمله کارهایی است که مورد مطالعه در اوقات فراغت انجام می دهد.
3-6-2-2- ه-2- رفتن به سینما, تئاتر و یا گوش کردن به موسیقی بخشی از تفریحات مورد مطالعه محسوب می شود.
3-6-2-2- ه-3- مورد مطالعه در اوقات فراغت مجله و یا کتاب غیر درسی مطالعه می کند.
3-6-2-2- ه-4
– وب گردی از تفریحات مورد علاقه مورد مطالعه است.

3-7- پایایی و روایی ابزار اندازه گیری
3-7-1- پایایی
اگر آزمایش چند بار تکرار شده و یا تجزیه و تحلیل به دفعات مختلف انجام گرفته و در همه موارد نتایج یکسان باشد موضوع دارای اعتبار علمی است. پس منظور از پایایی یا قابلیت اعتماد علمی, حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی بوده, دال بر این است که سنجه(وسیله اندازه گیری) دارای خطایی تغییرپذیر است(ساروخانی,1386,ص152). برای محاسبه پایایی, پژوهش روی یک گروه آزمودنی با تعداد حداقل 30 نفر اجرا و سپس ضریب هم بستگی آلفای کرون باخ به دست می آید. ضمن آن که با استفاده از روش تحلیل مواد نیز می توان همبستگی تک تک مواد را با نمره

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید