دانلود پایان نامه

جسمی در میان دو گروه ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع /103
جدول4-16. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت جسمی در گروههای ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل / 104
جدول4-17. وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت جسمی در میان دو گروه شناختی رفتاری و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 106
جدول4-18. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت جسمی در گروههای شناختی رفتاری و کنترل / 107
جدول4-19. وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت جسمی در میان دو گروه، گروهی روانی اجتماعی و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 108
جدول4-20. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت جسمی در گروههای گروهی روانی اجتماعی و کنترل / 109
جدول4-21. وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت روانی در میان دو گروه گروهی روانی اجتماعی و کنترل(تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبیعی بودن توزیع /111
جدول4-22. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت روانی در گروههای مداخله روانی اجتماعی و کنترل/112
جدول4-23. وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت روانی در میان دو گروه گروهی روانی اجتماعی و کنترل(تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 113
جدول4-24. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت روانی در گروههای گروهی روانی اجتماعی و کنترل / 115
جدول 4-25. مقایسهی نتایج توصیفی دو مرحله تحلیل به لحاظ تأثیرگذاری مطلوب مداخله گروهی روانی اجتماعی بر شاخصهای سلامت روانی /116
جدول 4-26. مقایسهی نتایج استنباطی دو مرحله تحلیل به لحاظ معناداری آزمونهای چندمتغیری و تک متغیری و اندازه اثر / 117
جدول4-27. وضعیت توزیع متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در میان دو گروه گروهی روانی اجتماعی و کنترل از نظر طبیعی بودن توزیع / 118
جدول4-28. نتایج توصیفی متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروههای گروهی روانی اجتماعی و کنترل / 119
جدول 4-29. آزمون اثرات درون آزمودنی مراقبت از خود و گروههای گروهی روانی اجتماعی و کنترل / 120
جدول 4-30. آزمون مقایسههای درون آزمودنی مراقبت از خود و گروههای روانی اجتماعی و کنترل /121
جدول4-31. وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت جسمی در میان دو گروه افزایش انگیزه و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع /122
جدول4-32. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت جسمی در گروههای افزایش انگیزه و کنترل / 123
جدول4-33. وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت روانی در میان دو گروه افزایش انگیزه و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 125
جدول4-34. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت روانی در گروههای مداخلهی افزایش انگیزه و کنترل /126
جدول4-35. وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت روانی در میان دو گروه افزایش انگیزه و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 127
جدول4-36. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت روانی در گروههای افزایش انگیزه و کنترل /129
جدول 4-37. مقایسهی نتایج توصیفی دو مرحله تحلیل به لحاظ تأثیرگذاری مطلوب مداخله افزایش انگیزه بر شاخصهای سلامت روانی / 130
جدول 4-38. مقایسهی نتایج استنباطی دو مرحله تحلیل به لحاظ معناداری آزمونهای چندمتغیری و تک متغیری و اندازه اثر /130
جدول4-39. وضعیت توزیع متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در میان دو گروه افزایش انگیزه و کنترل از نظر طبیعی بودن توزیع / 131
جدول4-40. نتایج توصیفی متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروههای افزایش انگیزه و کنترل/132
جدول 4-41. آزمون اثرات درون آزمودنی مراقبت از خود و گروههای افزایش انگیزه و کنترل / 133
جدول 4-42. آزمون مقایسههای درون آزمودنی مراقبت از خود و گروههای افزایش انگیزه و کنترل /134
جدول4-43. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شاخص کیفیت زندگی /135
جدول4-44. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شاخص خودکارآمدی / 136
جدول4-45. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شاخص نگرانیهای ناشی از دیابت / 136
جدول4-46. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شاخص استرس / 137
جدول4-47. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شاخص قند خون /137
جدول4-48. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه شاخص کورتیزول / 138
جدول4-49. متغیرهای پیشبین معنادار شاخصهای سلامت (روانی و جسمی) و میزان مراقبت از خود / 139
جدول4-50. وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت روانی در میان دو گروه ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 140
جدول4-51. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت روانی در گروههای مداخلهی ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل / 142
جدول4-52. وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت روانی در میان دو گروه ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع /143
جدول4-53. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت روانی در گروههای ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل / 144
جدول4-54. مقایسهی نتایج توصیفی دو مرحله تحلیل به لحاظ تأثیرگذاری مطلوب مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر شاخصهای سلامت روانی / 146
جدول 4-55. مقایسهی نتایج استنباطی دو مرحله تحلیل به لحاظ معناداری آزمونهای چندمتغیری و تک متغیری و اندازه اثر / 146
جدول4-56. وضعیت توزیع متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در میان دو گروه ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل از نظر طبیعی بودن توزیع/ 147
جدول4-57. نتایج توصیفی متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در
گروههای ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل / 148
جدول 4-58. آزمون اثرات درون آزمودنی مراقبت از خود و گروههای ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل / 149
جدول 4-59. آزمون مقایسههای درون آزمودنی مراقبت از خود و گروههای ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل /150
جدول4-60. وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت روانی در میان دو گروه شناختی رفتاری و کنترل (تفاضل سنجش اول و دوم) از نظر طبیعی بودن توزیع /151
جدول4-61. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت روانی در گروههای مداخلهی شناختی رفتاری و کنترل / 152
جدول4-62. وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت روانی در میان دو گروه شناختی رفتاری و کنترل (تفاضل سنجش اول و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع / 153
جدول4-63. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت روانی در گروههای شناختی رفتاری و کنترل /154
جدول 4-64. مقایسهی نتایج توصیفی دو مرحله تحلیل به لحاظ تأثیرگذاری مطلوب مداخلهی شناختی رفتاری بر شاخصهای سلامت روانی / 155
جدول 4-65. مقایسهی نتایج استنباطی دو مرحله تحلیل به لحاظ معناداری آزمونهای چندمتغیری و تک متغیری و اندازه اثر/ 156
جدول4-66. وضعیت توزیع متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در میان دو گروه شناختی رفتاری و کنترل از نظر طبیعی بودن توزیع / 157
جدول4-67. نتایج توصیفی متغیر میزان مراقبت از خود (سه سنجش) در گروههای شناختی رفتاری و
کنترل / 158
جدول 4-68. آزمون اثرات درون آزمودنی مراقبت از خود و گروههای شناختی رفتاری و کنترل / 159
جدول 4-69. آزمون مقایسههای درون آزمودنی مراقبت از خود و گروههای شناختی رفتاری و کنترل / 159
جدول4-70. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت روانی در چهار نوع مداخله / 160
جدول4-71. نتایج آزمون آنوا در میان چهار نوع مداخله /161
جدول4-72. نتایج آزمون همگنی واریانسها /162
جدول4-73. نتایج آزمون تعقیبی دانت C برای شاخصهای کیفیت زندگی و نگرانیهای ناشی از دیابت /163
جدول4-74. نتایج آزمون تعقیبی شفه برای شاخص بهزیستی /164
جدول4-75. نتایج توصیفی شاخصهای سلامت جسمی در چهار نوع مداخله / 165
جدول4-76.نتایج آزمون آنوا در میان چهار نوع مداخله / 166
جدول4-77. نتایج آزمون همگنی واریانسها / 167
جدول4-78. نتایج آزمون تعقیبی دانت C برای شاخص قند خون /167
جدول4-79. نتایج آزمون تعقیبی دانت C برای شاخص کورتیزول / 168
جدول4-80. نتایج آزمون تعقیبی دانت C برای شاخص فشار خون /169

فهرست نمودارها
نمودار4-1. میانگین کیفیت زندگی گروههای پژوهشی/87
نمودار 4-2. میانگین بهزیستی گروههای پژوهشی/88
نمودار 4-3. میانگین خودکارآمدی گروههای پژوهشی/89
نمودار 4-4. میانگین نگرانیهای ناشی از دیابت گروههای پژوهشی/91
نمودار 4-5. میانگین استرس گروههای پژوهشی/92
نمودار 4-6. میانگین قند خون گروههای پژوهشی/93
نمودار 4-7. میانگین کورتیزول گروههای پژوهشی/94
نمودار 4-8. میانگین فشار خون گروههای پژوهشی/95
نمودار 4-9. میانگین کانون کنترل سلامت (درونی) گروههای پژوهشی/97
نمودار 4-10. میانگین کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) گروههای پژوهشی/98
نمودار 4-11. میانگین کانون کنترل سلامت (شانس) گروههای پژوهشی/99
نمودار 4-12. میانگین سنی گروههای پژوهشی/100
نمودار4-13. میانگین مراقبت از خود گروههای پژوهشی/101
نمودار4-14. میانگین تیپ شخصیتی گروههای پژوهشی/102
نمودار 4-28. مقایسهی میانگینهای متغیر مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروههای گروهی روانی اجتماعی و کنترل/120
نمودار 4-40. مقایسهی میانگینهای متغیر مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروههای افزایش انگیزه و کنترل/133
نمودار4-57. مقایسهی میانگینهای متغیر مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروههای ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل/149
نمودار 4-67. مقایسهی میانگینهای متغیر مراقبت از خود (سنجش اول تا سوم)در گروههای شناختی رفتاری و کنترل/158

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-بیان مساله
در میان پژوهشهای فراوانی که در سالهای اخیر پیرامون سبب شناسی، سیر، پیشآگهی و درمان دیابت انجام شده است، عوامل روان شناختی مورد توجه خاص قرارگرفتهاند(نوون1و همکاران؛2010، ایگد2؛2005). بهعبارتی این بیماران با دو مساله عمده مواجه هستند؛ 1) مسائل خودمراقبتی مثل رژیم گرفتن و ادامه دادن رژیم و 2)مسائل هیجانی؛ بیش از40-20درصد بیماران دیابتی مشکلات هیجانی را تجربه میکنند که از نگرانیهای ناشی از بیماری(مثل ترس از بروز نشانه های بیماری) تا نشانههای عمومیتر نگرانی، اضطراب و افسردگی را شامل میشود(نوون و همکاران؛2010). این ناراحتیهای هیجانی نهتنها برای فرد ناخوشایند است بلکه تحقیقات نشان داده است که باعث کاهش کیفیت زندگی(ایگد،2005)، رفتارهای خودمراقبتی ضعیف(لوستمن3؛2008) و ارزیابی منفی از درمان با انسولین و کاهش کنترل قندخون(نوون وهمکاران ؛2010) و در موارد شدید باعث ناراحتیهای قلبی-عروقی و حتی مرگ بیمار میشود(بنگنر ،مرالس،پست و براس4؛2007). از جمله عوامل تاثیرگذار بر تشدید هیجانات منفی در این بیماری کانون کنترل سلامت بیماری و تیپ شخصیتی بیمار است.نتیجه تحقیقات نشان داده است که افراد تیپDسطوح بالاتر بیگانگی اجتماعی را تجربه می کنند، هرچه فرد از نظر اجتماعی بیشتر در خود فرورفته باشد، بههمان اندازه حمایت اجتماعی کمتری را تجربه میکند(دنولت،2000) ونتیجه تحقیقات نشان داده است که حمایت اجتماعی مهمترین عامل در کنترل قندخ
ون در بیماران دیابتی میباشد( ادیتاما،2011).
از عوامل روان شناختی که مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرارگرفتهاند، میتوان به استرس(فشار روانی) اشاره کرد.استرس میتواند با کاهش تمرکز مراجع و ایجاد اختلال در مهارتهای تصمیمگیری و با تاثیر بر تواناییهای متخصص سلامت روان در برقراری ارتباط درمانی قوی با مراجع، موجب کاهش تاثیر مداخلههای روان شناختی شود.
از طرفی دیابت، یک منبع استرس برای افراد مبتلا به این بیماری است. استرس ناشی از دیابت علاوه بر اثرات سوءجسمی، اثر منفی روانی نیز دارد. از عمدهترین این اثرها میتوان به افسردگی اشاره نمود. افسردگی در بیماران مبتلا به دیابت میتواند با بیاشتهایی، ایجاد بینظمی در رژیم غذایی یا نپذیرفتن تزریق انسولین از طرف بیمار همراه شود و در نتیجه درمان و کنترل دیابت را دشوار سازد. این موضوع در یک چرخهی معیوب، باعث تشدی

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید