دانلود پایان نامه

اجتماعی بیشتر باعث بهبود شاخصهای کیفیت زندگی، بهزیستی، نگرانیهای ناشی از دیابت و استرس شده است و در مورد شاخص خودکارآمدی مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی میانگین بالاتری را نشان میدهد. با این وجود، معناداری اختلاف میانگین مداخلهها با آزمون استنباطی روشن میشود.
نتایج آزمون آنوا در جدول 71 نشان داده شده است.
جدول4-71.نتایج آزمون آنوا در میان چهار نوع مداخله
شاخصهای سلامت روانی
(اختلاف سنجش اول و سوم)
گروهها
درجه آزادی
مقدار F
معناداری (sig)
کیفیت زندگی
بین آزمودنی
3
03/4
012/0

درون آزمودنی
52

کل
55

بهزیستی
بین آزمودنی
3
75/13
001/0

درون آزمودنی
52

کل
55

خودکارآمدی
بین آزمودنی
3
72/0
542/0

درون آزمودنی
52

کل
55

نگرانیهای ناشی از دیابت
بین آزمودنی
3
56/34
001/0

درون آزمودنی
52

کل
55

استرس
بین آزمودنی
3
56/0
642/0

درون آزمودنی
52

کل
55

با توجه به خروجی بالا، اختلاف میانگین شاخصهای کیفیت زندگی، بهزیستی و نگرانیهای ناشی از دیابت در میان مداخلههای پژوهش معنادار و اختلاف میانگین شاخصهای خودکارآمدی و استرس معنادار نیستند.
از آنجایی که آزمون آنوا تنها وجود اختلاف و تساوی میانگین شاخصها در میان مداخلهها را نشان میدهد؛ جهت تشخیص این نکته که تفاوتهای مشاهده شده در بین کدام جفت از گروههای مقایسه شده معنادار است از آزمونهای مقایسههای چندگانهی تعقیبیi استفاده شده است.
برای انتخاب آزمون تعقیبی مناسب، نتایج آزمون همگنی واریانسهای متغیرهای تحقیق در جدول 72 نشان داده شده است.
جدول4-72.نتایج آزمون همگنی واریانسها
شاخصهای سلامت روانی

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید