ت درمانی
14
35
80
64/58
76/15
گروهی روانی اجتماعی
14
35
80
04/58
26/14
شناختی رفتاری
14
36
80
43/60
22/14
افزایش انگیزه
14
21
69
93/46
41/14
کنترل
14
21
69
93/46
41/14
کل
70
21
80
31/54
72/15
میانگین نگرانیهای ناشی از دیابت پاسخگویان در گروههای پژوهشی توسط نمودار4 نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، بین میانگین نگرانیهای ناشی از دیابت گروههای پژوهشی تفاوت ناچیزی مشاهده میشود. نتیجهی آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (F برابر 889/2 و sig برابر 029/0) معناداری تفاوت نگرانیهای ناشی از دیابت گروههای پژوهشی را نشان میدهد. علارغم معناداری تحلیل واریانس یکطرفه، نتایج آزمون تعقیبی شفهi معناداری بین هیچکدام از گروههای پژوهشی را نشان نمیدهد.استفاده از آزمون شفه به دلیل همگنی واریانس ها و وجود بیش از دو گروه است.

نمودار4-4. میانگین نگرانیهای ناشی از دیابت گروههای پژوهشی
4-2-1-5- استرس
همانطور که در جدول5 ملاحظه میشود، آمارههای توصیفی شاخص استرس در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی ارایه شده است. با توجه به این جدول، میزان استرس بین 10 تا 21 متغیر است. میانگین میزان استرس پاسخگویان 83/14 و انحراف معیار 93/3 میباشد.
جدول4-5. آمارههای توصیفی شاخص استرس در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
میانگین (M)
انحراف معیار (SD)
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
14
11
21
93/13
12/3
گروهی روانی اجتماعی
14
10
20
71/14
67/3
شناختی رفتاری
14
10
20
21/15
28/4
افزایش انگیزه
14
10
20
14/15
43/4
کنترل
14
10
20
14/15
43/4
کل
70
10
21
83/14
93/3
میانگین استرس پاسخگویان در گروههای پژوهشی توسط نمودار5نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، بین میانگین استرس گروههای پژوهشی تفاوت چندانی مشاهده نمیشود. نتیجهی آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (F برابر 253/0 و sig برابر 906/0) نیز عدم معناداری تفاوت استرس گروههای پژوهشی را نشان میدهد.

نمودار 4-5. میانگین استرس گروههای پژوهشی

4-2-2-آمارههای توصیفی شاخصهای سلامت جسمی
4-2-2-1- قند خون
همانطور که در جدول6 ملاحظه میشود، آمارههای توصیفی شاخص قند خون در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی ارایه شده است. با توجه به این جدول، میزان قند خون بین 8/5 تا 7/12 متغیر است. میانگین میزان قند خون پاسخگویان 7/8 و انحراف معیار 68/1 میباشد.

جدول4-6. آمارههای توصیفی شاخص قند خون در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
میانگین (M)
انحراف معیار (SD)
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
14
8/5
3/11
54/7
29/1
گروهی روانی اجتماعی
14
8/5
3/11
33/8
74/1
شناختی رفتاری
14
1/6
7/12
38/8
1/2
افزایش انگیزه
14
1/7
5/11
23/9
3/1
کنترل
14
1/7
5/11
23/10
9/1
کل
70
8/5
7/12
7/8
68/1
میانگین قند خون پاسخگویان در گروههای پژوهشی توسط نمودار6 نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، بین میانگین قند خون گروههای پژوهشی تفاوت چندانی مشاهده نمیشود. نتیجهی آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (F برابر 199/1 و sig برابر 320/0) نیز عدم معناداری تفاوت قند خون گروههای پژوهشی را نشان میدهد.

نمودار4-6. میانگین قند خون گروههای پژوهشی
4-2-2-2- کورتیزول
همانطور که در جدول7 ملاحظه میشود، آمارههای توصیفی شاخص کورتیزول در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی ارایه شده است. با توجه به این جدول، میزان کورتیزول بین 5 تا 28 متغیر است. میانگین میزان کورتیزول پاسخگویان 16/19 و انحراف معیار 62/4 میباشد.
جدول4-7. آمارههای توصیفی شاخص کورتیزول در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
میانگین (M)
انحراف معیار (SD)
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
14
11
25
18
77/4
گروهی روانی اجتماعی
14
5
26
86/18
32/5
شناختی رفتاری
14
15
28
21/20
47/4
افزایش انگیزه
14
11
25
65/19
12/4
کنترل
14
11
25
36/19
45/4
کل
70
5
28
16/19
62/4
میانگین کورتیزول پاسخگویان در گروههای پژوهشی توسط نمودار7 نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، بین میانگین کورتیزول گروههای پژوهشی تفاوت چندانی مشاهده نمیشود. نتیجهی آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (F برابر 415/0 و sig برابر 797/0) نیز عدم معناداری تفاوت کورتیزول گروههای پژوهشی را نشان میدهد.

نمودار 4-7. میانگین کورتیزول گروههای پژوهشی
4-2-2-3- فشار خون
همانطور که در جدول8 ملاحظه میشود، آمارههای توصیفی شاخص فشار خون در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی ارایه شده است. با توجه به این جدول، میزان فشار خون بین 10 تا 14 متغیر است. میانگین میزان فشار خون پاسخگویان 33/12 و انحراف معیار 11/1 میباشد.
جدول4-8. آمارههای توصیفی شاخص فشار خون در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
میانگین (M)
انحراف معیار (SD)
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
14
11
14
21/12
25/1
گروهی روانی اجتماعی
14
10
14
36/12
21/1
شناختی رفتاری
14
10
14
12
14/1
افزایش انگیزه
14
11
14
8/10
25/1
کنترل
14
11
14
5/12
1
کل
70
10
14
33/12
11/1
میانگین
فشار خون پاسخگویان در گروههای پژوهشی توسط نمودار8 نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، بین میانگین فشار خون گروههای پژوهشی تفاوت چندانی مشاهده نمیشود. نتیجهی آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (F برابر 378/0 و sig برابر 823/0) نیز عدم معناداری تفاوت فشار خون گروههای پژوهشی را نشان میدهد.

نمودار4-8. میانگین فشار خون گروههای پژوهشی
4-2-3-آمارههای توصیفی شاخصهای کانون کنترل سلامت
4-2-3-1- درونی
همانطور که در جدول 9 ملاحظه میشود، آمارههای توصیفی شاخص کانون کنترل سلامت (درونی) به تفکیک گروههای پژوهشی ارایه شده است. با توجه به این جدول، میزان کانون کنترل سلامت (درونی) بین 1 تا 36 متغیر است. میانگین میزان کانون کنترل سلامت (درونی) پاسخگویان 18 و انحراف معیار 79/8 میباشد.

جدول4-9. آمارههای توصیفی شاخص کانون کنترل سلامت (درونی) به تفکیک گروههای پژوهشی
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
میانگین (M)
انحراف معیار (SD)
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
14
5
32
93/22
53/7
گروهی روانی اجتماعی
14
1
36
36/20
13/10
شناختی رفتاری
14
3
32
43/17
35/10
افزایش انگیزه
14
6
26
36/17
6/5
کنترل
14
3
22
14/12
51/6
کل
70
1
36
18
79/8

میانگین کانون کنترل سلامت (درونی) پاسخگویان در گروههای پژوهشی توسط نمودار9 نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، بین میانگین کانون کنترل سلامت (درونی) گروههای پژوهشی تفاوت ناچیزی مشاهده میشود. نتیجه آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (F برابر 338/3 و sig برابر 015/0) معناداری تفاوت کانون کنترل سلامت (درونی) گروههای پژوهشی را نشان میدهد. نتایج آزمون تعقیبی شفه تنها معناداری بین دو گروه ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل را نشان میدهد.

نمودار4-9. میانگین کانون کنترل سلامت (درونی) گروههای پژوهشی
4-2-3-2- منبع قدرت
همانطور که در جدول10 ملاحظه میشود، آمارههای توصیفی شاخص کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) به تفکیک گروههای پژوهشی ارایه شده است. با توجه به این جدول، میزان کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) بین 1 تا 26 متغیر است. میانگین میزان کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) پاسخگویان 78/11 و انحراف معیار 63/6 میباشد.
جدول4-10. آمارههای توصیفی شاخص کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) به تفکیک گروههای پژوهشی
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
میانگین (M)
انحراف معیار (SD)
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
14
2
21
43/12
97/5
گروهی روانی اجتماعی
14
1
20
57/8
32/5
شناختی رفتاری
14
1
26
64/13
44/8
افزایش انگیزه
14
3
21
12
24/6
کنترل
14
1
26
21/12
59/6
کل
70
1
26
78/11
63/6
میانگین کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) پاسخگویان در گروههای پژوهشی توسط نمودار10 نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، بین میانگین کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) گروههای پژوهشی تفاوت ناچیزی مشاهده میشود. نتیجه آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (F برابر 163/1 و sig برابر 335/0) نیز عدم معناداری تفاوت کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) گروههای پژوهشی را نشان میدهد.

نمودار4-10. میانگین کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) گروههای پژوهشی
4-2-3-3- شانس
همانطور که در جدول11 ملاحظه میشود، آمارههای توصیفی شاخص کانون کنترل سلامت (شانس) به تفکیک گروههای پژوهشی ارایه شده است. با توجه به این جدول، میزان کانون کنترل سلامت (شانس) بین 1 تا 26 متغیر است. میانگین میزان کانون کنترل سلامت (شانس) پاسخگویان 54/10 و انحراف معیار 58/5 میباشد.
جدول4-11. آمارههای توصیفی شاخص کانون کنترل سلامت (شانس) به تفکیک گروههای پژوهشی
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
میانگین (M)
انحراف معیار (SD)
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
14
1
21
36/10
32/6
گروهی روانی اجتماعی
14
1
26
78/11
66/6
شناختی رفتاری
14
1
16
36/8
92/4
افزایش انگیزه
14
1
26
21/12
59/6
کنترل
14
8
14
10
8/1
کل
70
1
26
54/10
58/5
میانگین کانون کنترل سلامت (شانس) پاسخگویان در گروههای پژوهشی توسط نمودار11 نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، بین میانگین کانون کنترل سلامت (شانس) گروههای پژوهشی تفاوت ناچیزی مشاهده میشود. نتیجه آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (F برابر 065/1 و sig برابر 381/0) نیز عدم معناداری تفاوت کانون کنترل سلامت (شانس) گروههای پژوهشی را نشان میدهد.

نمودار4-11. میانگین کانون کنترل سلامت (شانس) گروههای پژوهشی
4-2-4-آمارههای توصیفی سایر متغیرها
4-2-4-1-سن
همانطور که در جدول12 ملاحظه میشود، آمارههای توصیفی متغیر سن پاسخگویان به تفکیک گروههای پژوهشی ارایه شده است. با توجه به این جدول، سن پاسخگویان بین 40 تا 50 سال متغیر است. میانگین سنی پاسخگویان 91/43 و انحراف معیار 96/2 میباشد.
جدول4-12. آمارههای توصیفی سن پاسخگویان به تفکیک گروههای پژوهشی
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
میانگین (M)
انحراف معیار (SD)
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
14
41
50
42/40
15/3
گروهی روانی اجتماعی
14
40
50
43/44
52/3
شناختی رفتاری
14
40
50
71/43
65/3
افزایش انگیزه
14
41
48
5/45
21/2
کنترل
14
41
48
5/43
10/2
کل
70
40
50
91/43
96/2
میانگین سنی پاسخگویان در گروههای پژوهشی توسط نم
ودار12نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، بین میانگین سنی گروههای پژوهشی تفاوت چندانی مشاهده نمیشود. نتیجه آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (F برابر 351/0 و sig برابر 842/0) نیز عدم معناداری تفاوت سنی گروههای پژوهشی را نشان میدهد.

نمودار4-12. میانگین سنی گروههای پژوهشی
4-2-4-2- میزان مراقبت از خود
همانطور که در جدول13 ملاحظه میشود، آمارههای توصیفی متغیر میزان مراقبت از خود در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی ارایه شده است. با توجه به این جدول، میزان مراقبت از خود بین 1 تا 25 متغیر است. میانگین میزان مراقبت از خود پاسخگویان 17/12 و انحراف معیار 58/6 میباشد.
جدول4-13. آمارههای توصیفی متغیر مراقبت از خود در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
میانگین (M)
انحراف معیار (SD)
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
14
1
23
28/11
21/8
گروهی روانی اجتماعی
14
1
23
21/12
51/8
شناختی رفتاری
14
3
23
5/11
81/4
افزایش انگیزه
14
2
23
28/12
12/6
کنترل
14
9
25
57/13
1/5
کل
70
1
25
17/12
58/6
میانگین

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید