دانلود پایان نامه

مراقبت از خود پاسخگویان در گروههای پژوهشی توسط نمودار13نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، بین میانگین مراقبت از خود گروههای پژوهشی تفاوت ناچیزی مشاهده میشود. نتیجه آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (F برابر 248/0 و sig برابر 910/0) نیز عدم معناداری تفاوت مراقبت از خود گروههای پژوهشی را نشان میدهد.

نمودار4-13. میانگین مراقبت از خود گروههای پژوهشی
4-2-4-3- تیپ شخصیتی
همانطور که در جدول 14ملاحظه میشود، آمارههای توصیفی متغیر تیپ شخصیتی به تفکیک گروههای پژوهشی ارایه شده است. با توجه به این جدول، میزان تیپ شخصیتی بین 14 تا 55 متغیر است. میانگین میزان تیپ شخصیتی پاسخگویان 98/37 و انحراف معیار 94/7 میباشد.
جدول4-14. آمارههای توصیفی متغیر تیپ شخصیتی به تفکیک گروههای پژوهشی
گروهها
تعداد
(N)
حداقل (Min)
حداکثر (Max)
میانگین (M)
انحراف معیار (SD)
ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
14
19
50
64/35
3/8
گروهی روانی اجتماعی
14
14
45
43/35
68/9
شناختی رفتاری
14
33
55
14/42
33/7
افزایش انگیزه
14
26
46
36/38
58/6
کنترل
14
26
46
36/38
58/6
کل
70
14
55
98/37
94/7
میانگین تیپ شخصیتی پاسخگویان در گروههای پژوهشی توسط نمودار14 نشان داده شده است. با توجه به این نمودار، بین میانگین تیپ شخصیتی گروههای پژوهشی تفاوت ناچیزی مشاهده میشود. نتیجه آزمون تحلیل واریانس یکطرفه (F برابر 71/1 و sig برابر 159/0) نیز عدم معناداری تفاوت تیپ شخصیتی گروههای پژوهشی را نشان میدهد.

نمودار4-14. میانگین تیپ شخصیتی گروههای پژوهشی
4-3-آزمون تجزیه و تحلیل فرضیهها
فرضیه اول
فرضیه اول بیان می دارد که: مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی موجب بهبود شاخص های سلامت جسمی (قند خون، کورتیزول و فشار خون) در افراد مبتلا به دیابت نوع دو می شود.
در این فرضیه مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی به عنوان متغیر مستقل با دو سطح (بودن در گروه مداخله ی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و بودن در گروه کنترل) و شاخصهای سلامت جسمی (قند خون، کورتیزول و فشار خون) به عنوان سه متغیر وابسته مطرح هستند.
با توجه به اینکه شاخص فشارخون در سه مرحلهی پیش آزمون، پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) و پیگیری (یک ماه بعد از مداخله) و دو شاخص قند خون و کورتیزول در دو مرحلهی پیش آزمون و پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) اندازهگیری شده است، در مورد این فرضیه کلیهی پردازشهای آماری، بر اساس تفاضل شاخصها در سنجش اول و سوم برای شاخص فشار خون و تفاضل شاخصها در سنجش اول و دوم برای دو شاخص دیگر انجام میپذیرد. از آنجا که کاهش شاخصهای سلامت جسمی به معنای بهبود شاخص سلامت تلقی میشود، لذا برای شاخص فشار خون سنجش اول منهای سنجش سوم و برای دو شاخص دیگر سنجش اول منهای سنجش دوم مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت، به این ترتیب در مورد تمامی شاخصهای سلامت جسمی گروهی اثربخش خواهد بود که میانگین تفاضلهای شرکتکنندگان آن گروه مثبت و بزرگتر باشد.
وضعیت توزیع متغیرها (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) جهت انتخاب آزمون آماری متناسب در جدول 15 ذکر شده است. جهت بررسی توزیع متغیرها از آزمون کلموگورف- اسمیرنوف استفاده شده است.
جدول4-15.وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت جسمی در میان دو گروه ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل
(تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع
متغیر
تعداد
کلموگورف- اسمیرنوف Z
معناداری (sig)
قند خون
28
6/0
87/0
کورتیزول
28
9/0
38/0
فشار خون
28
98/0
29/0
طبق جدول نتایج آزمون کلموگورف- اسمیرنوف (sig بالاتر از 05/0 و Z بین 96/1+ و 96/1-) کلیه ی متغیرها دارای توزیع نرمال (طبیعی) هستند.
با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها و وجود یک متغیر مستقل و سه متغیر وابسته، از مانوا به عنوان روش آماری برای این فرضیه استفاده میشود.
بر اساس نتایج آزمون باکس (مقدار M باکس برابر 194/9 و sig برابر 236/0)، پیش فرض تساوی کوواریانس ها، و بر اساس نتایج آزمون لوین، برای کلیهی شاخص های سلامت جسمی (قند خون، کورتیزول و فشار خون) (به ترتیب F برابر 011/0، 324/2 و 14/1 و sig برابر 918/0، 139/0 و 295/0) پیش فرض تساوی خطای واریانس ها، مورد تایید قرار می گیرد و مفروضهی لازم برای استفاده از آزمون آماری وجود دارد.
نتایج توصیفی مانوا:
طبق جدول 16 مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی به غیر از شاخص فشار خون، موجب تغییر مطلوب در سایر شاخصهای سلامت روانی نشده است. برای نمونه، میانگین شاخص کورتیزول در گروه کنترل 6 بوده است که با مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی به میانگین 86/3 کاهش یافته است. درعینحال، معناداری این تغییرات طی بررسی آمارههای استنباطی مشخص میشود.
جدول4-16.نتایج توصیفی تفاوت سنجش شاخصهای سلامت جسمی در گروههای ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و کنترل
شاخصهای سلامت جسمی
گروهها
میانگین
انحراف معیار
تعداد
قند خون
کنترل
93/1
1/1
14

ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
36/1
86/0
14

کل
64/1
1
28
کورتیزول

کنترل
6
4/4
14

ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
86/3
68/3
14

کل
93/4
13/4
28
فشار خون
کنترل
78/0
97/0
14

ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی
25/1
19/1
14

کل
1
1
28
نتایج استنباطی مانوا:
هیچ یک از آزمونهای چندمتغ
یری (اثر پیلایی، لامدای ویلکز، اثر هاتلینگ و بزرگترین ریشه اختصاصی ری) معنادار نیستند (F برابر 69/1 و sig مساوی 195/0) لذا تساوی میانگین ترکیبی شاخصهای سلامت روانی در دو گروه (بودن در گروه مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی و بودن در گروه کنترل) نتیجه میشود؛ و این یعنی، مداخلهی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی مطابق نتایج توصیفی (به غیر از فشار خون)، موجب بهبود شاخصهای سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو نشده است.
مجذور اتای سهمی (اندازه اثر) برابر با 175/0 میباشد؛ یعنی تقریباً 17 درصد از تغییرات چندمتغیرهی شاخصهای سلامت جسمی مربوط به دو گروه آزمایش و کنترل مورد نظر است.
نتایج آزمونهای تکمتغیری (سه متغیر وابسته به طور جداگانه) نشان داد که هیچ یک از شاخصهای سلامت جسمی (قند خون، کورتیزول و فشار خون) (به ترتیب F برابر 33/2، 95/1، 27/1 و sig برابر 139/0، 174/0، 269/0 و مجذور اتا سهمی برابر 08/0، 07/0، 05/0) معنادار نیستند.
فرضیه دوم
فرضیه دوم بیان میدارد که: مداخلهی شناختی رفتاری موجب بهبود شاخصهای سلامت جسمی (قند خون، کورتیزول و فشار خون) در افراد مبتلا به دیابت نوع دو میشود.
در این فرضیه مداخلهی شناختی رفتاری به عنوان متغیر مستقل با دو سطح (بودن در گروه شناختی رفتاری و بودن در گروه کنترل) و شاخص های سلامت جسمی (قند خون، کورتیزول و فشار خون) به عنوان سه متغیر وابسته مطرح هستند.
با توجه به اینکه شاخص فشار خون در سه مرحلهی پیش آزمون، پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) و پیگیری (یک ماه بعد از مداخله) و دو شاخص قند خون و کورتیزول در دو مرحلهی پیش آزمون و پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) اندازهگیری شده است، در مورد این فرضیه کلیهی پردازشهای آماری، بر اساس تفاضل شاخصها در سنجش اول و سوم برای شاخص فشار خون و تفاضل شاخصها در سنجش اول و دوم برای دو شاخص دیگر انجام میپذیرد. از آنجا که کاهش شاخصهای سلامت جسمی به معنای بهبود شاخص سلامت تلقی میشود، لذا برای شاخص فشار خون سنجش اول منهای سنجش سوم و برای دو شاخص دیگر سنجش اول منهای سنجش دوم مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت، به این ترتیب در مورد تمامی شاخصهای سلامت جسمی گروهی اثربخش خواهد بود که میانگین تفاضلهای شرکتکنندگان آن گروه مثبت و بزرگتر باشد.
وضعیت توزیع متغیرها (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) جهت انتخاب آزمون آماری متناسب در جدول 17 ذکر شده است. جهت بررسی توزیع متغیرها از آزمون کلموگورف- اسمیرنوف استفاده شده است.

جدول4-17.وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت جسمی در میان دو گروه شناختی رفتاری و کنترل (تفاضل سنجش اول با دوم و سوم) از نظر طبیعی بودن توزیع
متغیر
تعداد
کلموگورف- اسمیرنوف Z
معناداری (sig)
قند خون
28
47/0
98/0
کورتیزول
28
96/0
312/0
فشار خون
28
16/1
133/0

طبق جدول نتایج آزمون کلموگورف- اسمیرنوف (sig بالاتر از 05/0 و Z بین 96/1+ و 96/1-) کلیهی متغیرها دارای توزیع نرمال (طبیعی) هستند.
با توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها و وجود یک متغیر مستقل و سه متغیر وابسته، از مانوا به عنوان روش آماری برای این فرضیه استفاده میشود.
بر اساس نتایج آزمون باکس (مقدار M باکس برابر 202/5 و sig برابر 603/0)، پیش فرض تساوی کوواریانس ها، و بر اساس نتایج آزمون لوین، برای کلیهی شاخص های سلامت جسمی (قند خون، کورتیزول و فشار خون) (به ترتیب F برابر 436/2، 762/1 و 38/0 و sig برابر 131/0، 196/0 و 541/0) پیش فرض تساوی خطای واریانس ها، مورد تایید قرار می گیرد و مفروضهی لازم برای استفاده از آزمون آماری وجود دارد.
نتایج توصیفی مانوا:
طبق جدول 18 مداخلهی شناختی رفتاری به غیر از شاخص قند خون، موجب تغییر مطلوب در سایر شاخصهای سلامت روانی شده است. برای نمونه، میانگین شاخص کورتیزول در گروه کنترل 6 بوده است که با مداخله شناختی رفتاری به میانگین 93/6 ارتقاء یافته است. درعینحال، معناداری این تغییرات طی بررسی آمارههای استنباطی مشخص میشود.

جدول4-18.نتایج توصیفی شاخصهای سلامت جسمی در گروههای شناختی رفتاری و کنترل
شاخصهای سلامت جسمی
گروهها
میانگین
انحراف معیار
تعداد
قند خون
کنترل
93/1
1/1
14

شناختی رفتاری
3/1
6/1
14

کل
61/1
38/1
28
کورتیزول

کنترل
6
4/4
14

شناختی رفتاری
93/6
43/3
14

کل
46/6
9/3
28
فشار خون
کنترل
78/0
97/0
14

شناختی رفتاری
1
1/1
14

کل
89/0
1
28
نتایج استنباطی مانوا:
هیچ یک از آزمونهای چندمتغیری (اثر پیلایی، لامدای ویلکز، اثر هاتلینگ و بزرگترین ریشه اختصاصی ری) معنادار نیستند (F برابر 1 و sig مساوی 409/0) لذا تساوی میانگین ترکیبی شاخصهای سلامت روانی در دو گروه (بودن در گروه مداخله شناختی رفتاری و بودن در گروه کنترل) نتیجه میشود؛ و این یعنی، مداخلهی شناختی رفتاری برخلاف نتایج توصیفی (به غیر از قند خون)، موجب بهبود شاخصهای سلامت جسمی در افراد مبتلا به دیابت نوع دو نشده است.
مجذور اتای سهمی (اندازه اثر) برابر با 111/0 میباشد؛ یعنی تقریباً 11 درصد از تغییرات چندمتغیرهی شاخصهای سلامت جسمی مربوط به دو گروه آزمایش و کنترل مورد نظر است.
نتایج آزمونهای تکمتغیری (سه متغیر وابسته به طور جداگانه) نشان داد که هیچ یک از شاخصهای سلامت جسمی (قند خون، کورتیزول و فشار خون) (به ترتیب F برابر 46/1، 39/0، 295/0 و sig برابر 237/0، 539/0، 592/0 و مجذور اتا سهمی برابر 053/0، 015/0، 011/0) معنادار نیستند.
>فرضیه سوم
فرضیه سوم بیان میدارد که: مداخلهی گروهی روانی اجتماعی موجب بهبود شاخص های سلامت جسمی (قند خون، کورتیزول و فشار خون) در افراد مبتلا به دیابت نوع دو میشود.
در این فرضیه مداخلهی گروهی روانی اجتماعی به عنوان متغیر مستقل با دو سطح (بودن در گروه گروهی روانی اجتماعی و بودن در گروه کنترل) و شاخصهای سلامت جسمی (قند خون، کورتیزول و فشار خون) به عنوان سه متغیر وابسته مطرح هستند.
با توجه به اینکه شاخص فشار خون در سه مرحلهی پیش آزمون، پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) و پیگیری (یک ماه بعد از مداخله) و دو شاخص قند خون و کورتیزول در دو مرحلهی پیش آزمون و پس آزمون (بلافاصله بعد از مداخله) اندازهگیری شده است، در مورد این فرضیه کلیهی پردازشهای آماری، بر اساس تفاضل شاخصها در سنجش اول و سوم برای شاخص فشار خون و تفاضل شاخصها در سنجش اول و دوم برای دو شاخص دیگر انجام میپذیرد. از آنجا که کاهش شاخصهای سلامت جسمی به معنای بهبود شاخص سلامت تلقی میشود، لذا برای شاخص فشار خون سنجش اول منهای

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید