دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل گارچ نمایی((EGARCH[1])

همان گونه که قبلا ذکر شد مطالعات تجربی روی بازدهی دارایی های ریسکی نشان داد که نوسانات آینده بازدهی سهام از شوک های مثبت در مقایسه با شوک های منفی تاثیرپذیری کمتری دارد. مدل های آرچ و گارچ به عنوان مدل های متقارن شناخته می شوند که نمی توانند بین اثر شوک های مثبت و منفی تفاوتی قائل شوند. بنابراین مدل هایی برای بررسی اثرگذاری متفاوت شوک های مثبت و منفی پیشنهاد شد که به مدل های گارچ نامتقارن معروف می باشند. مدل گارچ نمایی که توسط نلسون(1991)[2] پیشنهاد شد یکی از این مدل هاست. او در این مدل واریانس های شرطی را به صورت لگاریتمی محاسبه می کند. محاسبه لگاریتمی واریانس های شرطی موجب می شود تا دیگر نیازی به استفاده از مربع جملات خطا نباشد و بنابراین مدل از حالت تقارن خارج می شود. واریانس های شرطی درمدل گارچ نمایی به صورت معادله زیر محاسبه می شوند:

 

 

در مطالعات دیگر مدل گارچ توسعه یافته است و برای حالت های مختلف مدل های دیگری از قبیل

گارچ آستانه ای [3] ، گارچ مارکوف سوئیچینگ[4] ، گارچ در میانگین[5] ، مدل های گارچ ناپارامتریک[6] و پیشنهاد شده اند.

3-1-3) مدل های گارچ چند متغیره[7]

مدل های آرچ و گارچ تک متغیره به مدل های آرچ وگارچ چند متغیره[8] بسط یافته اند که قادرند ویژگی های بارز بازدهی بازارهای سهام شامل کشیدگی ها[9]، اثرات اهرمی[10] و خوشه بندی نوسانات[11] را به دست آورند که به وسیله مدل های آرچ و گارچ تک متغیره قابل برآورد نبودند. در مدل های گارچ چند متغیره ماتریس واریانس کواریانس جمله های اخلال سری ها برآورد می شود، در حالیکه در مدل های تک متغیره فقط واریانس جملات اخلال سری ها محاسبه می شود. از این رو، مدل گارچ چند متغیره برای تحلیل هم حرکتی نوسانات و اثرات اهرمی بین بازارهای سهام بین المللی و تشخیص شواهدی مبنی بر وجود انتقال نوسانات در میان بازارهای سهام مختلف بوسیله چو، لین و وو (1999)[12]، بروکز و هنری(2000)[13] و لی(2007)[14] به کار گرفته شده است.

بیشترین تصریحات مدل گارچ چند متغیره که تاکنون استفاده شده اند مدل گارچ برداری (VECH) بلرسلو، انگل و وولدریج( 1988)[15]، خود همبستگی شرطی ثابت (CCC) بلرسلو(1990)[16]، مدل BEKK بابا، انگل، کرافت و کرونر(1990)[17] و انگل و کرونر( 1993)[18] و مدل خود همبستگی شرطی پویا(DCC) انگل(2002)[19] می باشند.

 

3-1-3-1)مدل گارچ برداری(VECH[20])

مدل گارچ برداری توسط بلرسلو، انگل و وولدریج(1998) برای یافتن ماتریس واریانس و کواریانس استفاده شده است. طبق شیرر و ریباریتز(2007)[21]، این مدل در زمانی که تعداد متغیر ها بیش از دوتاست انعطاف پذیر تر است. تصریح مدل گارچ برداری به صورت زیر می باشد:

 

که در آنA  و  Bماتریس پارامترها با ابعاد1/2N(N+1) 1/2N(N+1)  و C یک بردار1/2N(N+1) 1 است و vech(.)، عملگریست که  ماتریس پایین مثلثی را به بردار ستونی تبدیل می کند.

[1] Expontional Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity

[2]Nelson(1991)

[3] Threshold GARCH

[4] Markov-switching GARCH

[5] GARCH-in-mean model

[6] nonparametric ARCH models

[7] Multivariate GARCH Models

[8]Multivariate GARCH

[9]– Leptokurtosis

[10]– Leverage Effects

[11]– Volatility Clustering

[12]-Chou, Lin and Wu(1999)

[13]– Brooks and Henry(2000)

[14]– Li(2007)

[15]-Bollerslev, Engle and Wooldridge(1998)

[16]Bollerslev(1990)

[17]– Baba, Engle, Kraft and Kroner(1990)

[18]-Engle and Kroner(1993)

[19]Engle(2002)

[20] vectorized GARCH

[21]Scherre and Ribarits(2007)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف تحقیق

1- آیا بازدهی های بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر بازدهی بازار سهام ایران اثر داشته است؟

2- آیا نوسانات بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر نوسانات بازار سهام ایران اثر داشته است؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره  با فرمت ورد