دانلود پایان نامه

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  رژیم حقوقی حاکم بر قراردادهای بیمه بین المللی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فهرست مطالب
 
فصل اول : تعریف بیمه و سابقه تاریخی بیمه بین المللی. 2
میحث اول : تعریف بیمه. 3
گفتار اول : تعریف لغوی. 3
گفتار دوم :  ‏تعریف اصطلاحی. 4
گفتار سوم : بیمه بین المللی. 6
مبحث دوم : شرایط بیمه و پیشینه آن. 7
گفتار اول : شرایط بیمه. 7
گفتار دوم : سابقه تاریخی. 9
‏الف : سابقه تاریخی بیمه درجهان. 9
ب :  ‏سابقه تاریخی بیمه در ایران. 11
مبحث سوم : شناخت قرارداد بیمه ای. 12
گفتار اول : ماهیت حقوقی قرارداد بیمه ای. 12
گفتار دوم : بیمه نامه و محتوای آن. 15
بند اول : بیمه نامه. 15
بند  دوم : محتوای بیمه نامه ها. 15
گفتار سوم : انواع بیمه نامه. 16
بند اول : بیمه نامه حاوی اززش موضوع بیمه یا فاقد ارزش موضوع بیمه. 16
بند دوم : بیمه نامه با پوشش باز یا شناور. 16
بند سوم : بیمه نامه زمانی. 17
مبحث چهارم : اوصاف بیمه در تجارت بین الملل. 17
گفتار اول : انعقاد قرارداد. 18
گفتار دوم : پرداخت حق بیمه. 20
گفتار سوم : شکل قرارداد بیمه. 21
فصل دوم : اصول بیمه و شروط متداول آن در قراردادهای بین المللی ، ریسک بیمه و تاثیر قوه قاهره در آن. 23
مبحث اول : اصول بیمه و شروط متداول آن. 24
گفتار اول : اصول بیمه. 24
بند اول : اصل حسن نیت. 24
بند دوم : اصل غرامت . 28
بند سوم : اصل نفع بیمه ای . 28
بند چهارم : اصل مشارکت ( تعدد بیمه ). 31
بند پنجم : اصل علت نزدیک . 31
بند ششم : اصل داوری. 32
گفتار دوم : شروط متداول در بیمه. 33
بند اول : شرط بدون خسارت . 33
بند دوم : شرط خسارت  . 34
بند سوم : شرط تمام خطر . 34
بند چهارم : شرط . 35
بند پنجم : شروط دیگر. 36
مبحث دوم : قواعد حاکم بر بیمه. 37
گفتار اول : جبران خسارت توسط بیمه گر. 37
گفتار دوم : نفی پوشش بیمه افزون بر خسارت وارده و منع افزایش دارایی به واسطه بیمه. 39
گفتار سوم : منع بیمه مضاعف. 40
گفتار چهارم : منع بیمه به بالاتر از قیمت واقعی مال. 41
گفتار پنجم : محدودیت تعهدات بیمه گر به وسیله توافق طرفین عقد بیمه. 42
گفتار ششم : انتقال مالکیت مال موضوع بیمه. 45
گفتار هفتم : جانشینی بیمه گر. 47
مبحث سوم : ریسک بیمه. 51
گفتار اول : خطرات و ریسک های بیمه ای. 51
بند اول : انواع خطرات موجب ریسک در بیمه. 51
بند دوم : خطرات قابل بیمه شدن. 55
گفتار دوم  : اعلام ریسک. 60
بند اول : اعلام ریسک توسط بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرار داد بیمه  60
بند دوم : اعلام تشدید ریسک در طول اجرای عقد بیمه. 61
بند سوم : اعلام خلاف واقع عمدی. 62
گفتار سوم : واکنش به ریسک ( تکنیک های اداره ریسک ). 65
بند اول : انتقال ریسک. 65
بند دوم : اجتناب از ریسک. 66
بند سوم : کاهش ریسک. 67
بند چهارم : پذیرش ریسک. 67
مبحث چهارم : اقدامات لازم در صورت بروز خطر. 70
گفتار اول : امضای اظهاریه. 70
گفتار دوم : ارزیابی. 70
گفتار سوم : فرانشیز یا مبلغ قابل تفریق. 70
گفتار چهارم : جانشینی یا نیابت . 71
فصل سوم : مسئولیت بیمه ، بیمه الکترونیکی ، حل و فصل اختلافات و آثار تحریم بر بیمه های بین المللی. 72
مبحث اول : مسئولیت بیمه. 73
گفتار اول : مفهوم مسئولیت. 73
گفتار دوم : مسئولیت بیمه ای. 75
گفتار سوم : بیمه اتکایی. 77
مبحث دوم : بیمه الکترونیکی. 78
گفتار اول : مفهوم بیمه الکترونیکی. 78
گفتار دوم : چالشهای حقوقی بیمه الکترونیکی. 82
مبحث سوم : آثار تحریم. 88
گفتار اول : شناخت مفهوم تحریم اقتصادی. 88
بند اول : تفاوت تحریم اقتصادی و تحریم تجاری. 88
بند دوم : تحریم های اقتصادی یک جانبه. 89
گفتار دوم : مروری بر تحریم های بیمه ای در مورد ایران. 90
فصل چهارم : تعارض قوانین در قراردادهای. 92
بیمه بین المللی. 92
مبحث اول : قانون حاکم بر قراردادها ی بیمه بین المللی. 93
گفتار اول : روش های تعیین قانون حاکم. 93
گفتار دوم : نحوه تعیین قانون حاکم در قراردادهای بیمه بین المللی  94
مبحث دوم : حل و فصل اختلافات بیمه ای و تعارض قوانین. 100
گفتار اول : تعارض با قوانین داخلی و فقه. 100
گفتار دوم : دادگاه صالحه و مرجع حل اختلاف و داوری. 101
گفتار سوم : کنوانسیون های بین المللی. 102
گفتار چهارم : فسخ قراردادهای بیمه بین المللی و جبران خسارت  104
نتیجه گیری. 108
فهرست منابع و مآخذ. 110
ب ـ منابع خارجی. 112


 

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده