دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه بررسی روابط سرسختی روان شناختی با حمایت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر کارشناسی زبان انگلیسی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 چکیده :

دراین پروژه بررسی روابط سرسختی روان شناختی با حمایت اجتماعی دانش جویان دختر وپسر کارشناسی زبان انگلسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه درسال جاری 88-78 مورد بررسی قرارگرفت.

آزمون های این تحقیق بصورت تصادفی ساده ازبین دانش جویان رشته کارشناسی زبان انگلیسی انتخاب شده است این پژوهش درای پنج فرضیه می باشد وبرای بررسی وتعیین اطلاعات آنها، اطلاعات از طریق پرسشن سر……………اهواز وحمایت اجتماعی فیلیپس ججمع آوری شد .

برای تعلیل داده های این تحقیق ار روش ضریب هم بستگی پیرسون ودگرسیون استفاده شده است .نتایج اینبررسی نشان دادبین سرسختی روان شناسی با حمایت اجتماعی رابطه معنی درای وجود دراد.

 مقدمه :

یکی از سازمانهای مهم ومؤثر جهان امروز دانشگاها می باشند، سازمان هایی که انسانهای متعهد ومتخصص را تحویل جامعه می دهد وم…………اصلی آن دردرجه اول انسان سازی ودرمرحله دوم تخصص می باشد به عبارت دیگر ثمره این سازمان از یک سو تبدیل انسانهای خام ومتعهد به انسانهای سالم، خلاق ، بابنده ، متعادل ورشد یافته است واز سویی دیگر تامین کننده هستند دراین زمان گسترده وعظیم میلیونها جوان درفضای دانشگاههای به یادگیری ویادهی مشغول هستند ودرحال حاضر که تخصص وفن آوریدرصدمه ثانیه درحال پیشرفت وحرکت به سوی تعالی می باشد، مسئولیت و سلامت دانشگاه ودانشجو فوق العاده مهم وبااهمیت تر از همیشه می باشد وحال اینجا تربیت صحیح منجر به سر.سختی آن هم ………….برای نگرش واقع بینانه وبلندی نظر می شوند وبه عبارتی یک احساس بنیادی از کنترل که به فرد امکان ترسیم ودسترسی به فهرستی از راهردها را می دهد ودرنهایت باعث پرورش دیی خوبینانه نسبت به استرس ورها می شود.

بیان مسأله

موضوع پژوهش دراین تحقیق عبارت است از بررسی رابط سرسختی روان شناختی با حمایت اجتماعی دربین دانش جویان دختروپسر رشته کارشناسی زبان انگلسی دانشگاه اسلامی واحد ایذه باتأملی عمیق رسخنان اسطوره ماندگاردکترعلی شریعتی انسان می تواند به مرحله ای نایل شود که حضورخداوند رادرتک تک عرصه های زندگی ودرپیچ وخم های مشکلات حس کند سرسختی ومقاوم دربرابر مشکلات بسان کوهی استوار بماند، سپرسر…………..دربرابر انگیختگی های شدید فیزیولوژیکی درحوادث استرس زا ویژگی شخصیتی سرسختی.نگرشی درونی خاصی رابه وجود می آورد که شیوه رویاروی افراد با مسائل مختلف زندگی راتحت تاثیر قرار می دهد نقش واهمیت سر………..روانشناختی به عنوان یک ویژگی ……………. کننده دربرابر فشارهای زندگی موصوعی است که از اهمیت و………….برخورداری می باشد ولیکن درمورد چگونگی شکل گیری این ویژگی قرص ها تصوارتی………….شده ، امااین زمینه چندان مورد مطالعه قرارنگرفته است سر………..باعث می شود که فرد استرس ورهارابه صورت واقع بینانه وبابلندنظری موردتوجه قراردهد .سر………….روانشناختی زائیده دانش است کهبرمبنای آْن شخص منابع بیشتری رابرای پاسخ گویی براسترس….ها پیدا می کند به عبارتی یک احساس بنیادی از کنترل است که به فرد سرسخت امکان ترسیم واسترس …… می شودبه عبارت دیگر……… مبارزه جویی فردسرسخت را قادرمی سازد تاحتی حوادثناخوشایندرا پیشگیری ویاباعث کوتاه شدن مدت پیامدهای م…….. حوادث استرس زا شود « آنچه راکه درهمه آفرینش نسبت وآنچه طبیعت از داشتن محروم واز ساختن عاجز، من درام آری ایمان وعشق » واین احساس وایدئولوژی سرسخت نگرها

اهمیت وضرورت تحقیق

وجود تفاوت های فردی وویژگی های شخصیتی متفاوت ، طرزبرخوردوالدین بافرزندان وهمین طور تغییر وت……صریحی که درجوامع به وجود آمده ، وجود مشغله های فکری واسترس های روانی فروان هم چنین استرس هایی که از طریق مشاغل پردردسر اجتماع واردمی شود، انتظاری که فرداز اجتماع واطرافیان دراد، افکارواستقلال اواز جمله عواملی هستند که این پرسش رابه وجود می آورند که آیا افرادی که از حمایت اجتماعی برخورددارند در…….. با فشارهای روانی سعی وتلاش بیشتری از خودشان نشان می دهندیا اینکه تاثیراسترس های واردشده قرارمی گیرندوتسلیم می شوند.

 اهداف

هدفهای کلی :

بررسی رابط سرسختی روانشناختی با حمایت اجتماعی بین دانش جویان رشته کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه آزاداسلامی واحدایذه سال تحصیلی 88-87

هدفهای جزئی :

  • بررسی وجستجو پیرامون وضعیت انسانی که دارای سرسختی روانشناختی می باشد
  • شناسایی سرسختی روانشناختی وعوامل ایجاد واختلال آن
  • بررسی اینکه آیا افرادی که سرسختی بیشتری دراند از حمایت بیشتری برخوردارند.

فرضیه های تحقیق

1-بین سرسختی روانشناختی با حمایت اجتماعی رابطه معنی داروجود دراد

2-بین سرسختی روانشناختی دانش جویان پسربا حمایت اجتماعی رابطه وجود دارد

3-بین سرسختی روانشناختی دانش جویان دختر با حمایت اجتماعی رابطه وجود دراد

  • بین سرسختی روانشناختی دانش جویانپسر ودختر تفاوت وجود دارد.
  • بین حمایت اجتماعی دانش جویان پسرودختر تفاوت وجود دارد

محدودیتهای تحقیقی

  • عواملی مانند سن، وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ، بومی وغیربومی بودن دانش جویان کنترل نشده است .
  • تحقیق بسیارمحدود (دانش جویان کارشناسی زبانانگلیسی دانشگاه آزاداسلامی واحدایذه می باشد وت………….به سایردانش جویان دردانشگاهای دیگرمستلزم تحقیقات بیشتراست.

واژه های عملیاتی

سرسختی روان شناختی Hardniess     (Hardniess) ) منظوراز سرسختی روان شناختی ،مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی درمواجه با حوادث فشارزای زندگی به عنوان منبعی از مقاومت وسپری م…………..عمل می کند (کوباسا ،1979)

ویژگی های شخصیتی تشکیل دهنده سرسختی روانشناختی عبارتنداز:

تعهد(Commitment)

مهاریا کنترل (   CONTROL )

مبارزه جویی (chailenge)

درتحقیق حاضر منظورهمان نمره ای است که آزمون ازپاسخ به مقیاس خودگزارش مداد- کاغذی سرسختی که توسط کیامرثی (1377) درچمران اهواز نتظیم واعتباریابی نشده است

حمایت اجتماعی :

حمایت اجتماعی میزان پشتیبانی ودلگرمی است کهافراداز اعضای خانواده ،بستگان ،دوستان ،همکاران ،سرپرستان ودیگرافرادمهم درزندگی خوددریافت می کنند.

احساس تعلق داشتن ،اجتماعی فیلیپس استفاده شده است.

استرس ورها:

عواملتنش زاوایجادکننده استرس ونگرانی

 فصل دوم

الف ؛ ادبیات (نظریه ) تحقیق

ب ؛ پیشینه تحقیق

ادبیات تحقیق:

موضوع سرسختی روانشناختی ، موضوعی کاملاً جدیداست که درکشورتا کنون در مورد آن کتابی به رشته تحریر درنیامده است. سرسختی روانشناختی به عنوان یک سازه شخصیتی مثبت برای اولین بارتوسط مدی وکوباسا دردهه هشتاد قرن بیستم براساس نظریه های وجودی شخصیت موردتوجه ویژه ای قرارگرفت.

درسالهای اخیر، متخصصان ومحققان شخصیت توجه خاص رابه سازه سرسختی روانشناختی به عنوان یک منبع متعادل کننده اثرات استرس بر روی سلامت روانی وجسمی مبذول داشته اند.مثل: جنتری (Gentry) وکوباسا (Kobassa) ، سولوز ورتین هوز (Suls and) Ritenhous ((کوباسا درسال 1979 این نظریه را ارائه دادند کهسرسختی روانشناختی مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی است که درهنگام مواجهه با وقایع استرس زای زندگی ، به عنوان منبع مقاومت ایفای نقش می کند. وقایع استرس زای زندگی باافزایش علائم بیماری مرتبط هستند، اما سرسختی روانشناختی به عنوان میانجی بین وقایع استرس زا وبیماری عمل می کند وامکان بروزعلائم بیماری راکاهش می دهد. این تعامل مهم وپیش بینی کننده نشانگراین مسئله می باشد که اگرفردی با وقایع شدیداً استرس زا مواجه شود برای سالم ماندن نیازداردکه سرسخت باشد. زیرا افرادی که سرسختی روان شناختی بالایی دارند احتمال کمتری داردکه درمقایسه باافراد درای سرسختی روان شناختی پاین درپاسخ به فشارروانی دچارآسیب جسمانی یا روانی شوند. مدی وکوباسا اظهار داشتند کهسرسختی که سرسختی روانشناختی سازه شخصیتی است که از تجربیات مفید ومتفاوت دوران کودکی نشأت می گیرد.ویک احساس عمومی می باشد مبتنی براین که شرایط محیط ایده آل است وباعث می شود که انسان موقعیت های پراسترس رابلقوه، با معنی وجالب ببیند. وآنها رابه تجارب بزرگ تبدیل کند .از این رو اثری مهم درمحافظت از سلامتی درهنگام حوادث تنش زا دارد. از این رواگر ثابت شودکه فردی از سرسختی بالایی برخوردار است تحمل ناکامی بیشترب از خود نشان می دهند واین سرسختی با میزان اظطراب وافسردگی آن شخص روابط معکوس خواهد داشت.

از دیدگاه مدی (1979) ریشه های مفهومی این سازه ، برخلاف دیدگاههای متعقد به واکنش انفعالی انسان که دراغلبکارها درزمینه استرس وبیماری مشاهده می شود، مجموعه ای از رویکردها درمورد رفتارانسانی است که درمقوله بندی نظریه های عمده شخصیت ،آنها رانظریه های تکامل می نامد.

لامبرت (1987) ؛ پدیده سرسختی روانشناختی بصورت قیاسی از هستی گرایی (Existentialism) مشتق شده است که کوباسا این دیدگاه هستی گرایانه سرسختی روانشناختی رابه مفهوم دقیقی از زندگی واقعی ، شایستگی ، تلاش متناسب سوگیری خلاق بدل کرده است .

کوباسا (1988)؛با استفاده از مظریه های وجودی شخصیت، سرسختی روانشناختی راترکیبی از باورهای در مورد خویشتن وجهان تعریف می کند کهاز سه مؤلفه تعهد، کنترل ومبارزه مشخضه عمومی دارد:

الف: توانایی احساس عمیق درآمیختگی ویا تعهد نسبت به فعالیت هایی که فردانجام می دهد.

ب: اعتقاد به این که قادربه کنترل ویا تاثیر گذرای بر روی حوادث است واسترس های روانی راقابل تغییر می داند.

ج: انتظاراین که تغییریک مبارزه هیجان انگیزبرای رشد بیشتراست وان را جنبه ای عادی از زندگی می داند.

پار کرورندال (Parker and rendall) ؛سرسختی روانشناختی چیزی فراتراز جمع سه مؤلفه تعهد، کنترل ومبارزه جوی است وناشی از شیوه مقابله ای خاصی است که با ترکیب مؤلفه هایش می پردازد ودرآنها یک همگونی ایجاد می کند.

مؤلفه های سرسختی روانشناختی (ازدیدگاه کوباسا ) از این قرارند؛ تعهد؛ تعهد به عنوان سیستم اعتقادی توصیف شده است که تهدید ارداک شده از وقایع استرس زای زندگی رابه حداقل می رساند، یعنی اعتقاد به اهمیت جالب بودن ومعنی درای فعالیتهای زندگی است. از لحاظ نظری چنین اعتقاداتی حمایت کننده هستند. چون استرس زا رابر سلامتی از بین می برند.

وآنتونفیکی (1979) Antonrsky) معتقد است تعهد نوعی احساس بنیادین هدفمند یا حس به هم پیوستگی است که ضروری ترین وجامع ترین منبع مقاومت دربرابر هرنوع تنش می باشد.

کنترل؛ کوباسا (1979) بااستفاده از منبع کنترل رابراساس راتر (Locus of contter ) به مفهوم کنترل دست یافت. افراد منبع کنترل رابراساس تجارب ویادگیری مرتبط با تقویت می آموزند.افرادبرخورداراز منبع کنترل درونی را دروهله اول ناشی از تلاشهای و ویژگی های خود می دانند، درصورتی که افراد بر خوردار از منبع کنترل بیرونی اعتقاد دارند که نیروهایی برآنها غلبه دارند. بدین ترتیب افرادی که از کنترل درونی برخورداند یک خود پنداره ای از توانایی خویش دارند که منجربه احساس کنترل بیرونی دربرابر وقایع استرس آوراحساس ضعف وناتوانی می کنند.

ویژگی شخصیتی کنترل شامل تمایل شخص براحساس واقدام به نحوی که گویی در رویارویی با شرایط ومقتضیات گوناگون زندگی صاحب نفوذ وتسلط است، می باشد تادر مانده و وامانده این متغیرنیز منعکس کننده میزانی است که شخص احساس می کند برعوامل استرس زا تسلط وکنترل داردهرچه قدرفردکنترل ادارک شده بیشتری داشته باشد، تاثیرات نامطلوب استرس روانی کمتراست. کنترل ازجهت شناختی بافزایش این احتمال که رویدادها تجاربی تلقی می شوند که تیجه طبیعی اقدامات خود فردهستند تا تجاربی نا آشنا ، مقاومت شخص را درمقابل استرس روانی افزایش می بخشند. از لحاظ سازگاری ، احساس کنترل داشتن به اقداماتی می انجامد که هدف آنها تبدیل رویدادهای استرس زا به شرایطی است که پس کنترل، گرایش به احساس کردن وعمل کردن به گونه ای که گویی فرددرهنگام مواجه با وقایع احتمالی گوناگون تاثیر گذاراست نه درمانده .

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

از لینک زیر می توانید دانلود کنید :

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی روابط سرسختی روان شناختی با حمایت اجتماعی دانش جویان دختر و پسر کارشناسی زبان انگلیسی

پایان نامه های روانشناشی - لیست پایان نامه های دانلودی.gif