دانلود پایان نامه

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

پایان نامه کارشناسی ارشد فلسفه و کلام اسلامی

عنوان:

بررسی نظریه تباین ذاتی موجودات

در ابن سینا و متکلمین اشعری

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر اکبرزاده

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر طاهری

استاد داور:

جناب آقای دکتر ذکیانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….1
  • اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………..1
  • هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………3
  • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………3
  • سوالات و فرضیات……………………………………………………………………………………..4
  • پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………5
  • تعریف مفاهیم تخصصی……………………………………………………………………………….7
  • سازمان تحقیق…………………………………………………………………………………………….15
 • شرح حال مختصری از برخی فلاسفه و متکلمین…………………………………………….16

فصل دوم: نظریه «تباین ذاتی موجودات» در فلسفه ی ابن سینا و برخی حکمای مشاء
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..26
2-1 نظریه «تباین ذاتی موجودات» در فلسفه ی ابن سینا …………………………………………….27
2-1-1  «موجود» از لحاظ «موجودیت» موضوع فلسفه ی اولی ……………………………………27
2-1-2 مفاهیم مترادف و متفاوت با «موجود» …………………………………………………………….28

الف2-1-3 احکام اولیه ی «موجود»………………………………………………………………………………30

2-1-3-1 بداهت مفهوم «موجود» ………………………………………………………………………….30
2-1-3-2 عمومیت مفاهیم «موجود» و «وجود»…………………………………………………………31
2-1-3-3 اشتراک معنوی مفاهیم «موجود» و «وجود» ……………………………………………….31
2-1-4 انواع اختلافات در «وجود» و «موجودات»……………………………………………………..37
2-1-4-1 استنغا و حاجت……………………………………………………………………………………..38
2-1-4-2 وجوب و امکان……………………………………………………………………………………..38
2-1-4-3 تمام و نقص، کمال و نقص……………………………………………………………………..38
2-1-4-4 قوت و ضعف ……………………………………………………………………………………….40
2-1-4-5 تقدم و تأخر…………………………………………………………………………………………..40
2-1-5 تشکیک در «وجود» و «موجود»…………………………………………………………………….42
2-1-5-1 تشکیک در «وجود»………………………………………………………………………………..43
2-1-5-2  تشکیک در «موجود»……………………………………………………………………………..45
2-1-5-3 تحلیل خاص « ملا عبد الرزاق لاهیجی » پیرامون رأی مشائین درباب
تشکیک وجود………………………………………………………………………………………………………47
2-1-6 موارد استفاده از لفظ «تباین»………………………………………………………………………..48
2-1-7  اصالت وجود یا اصالت ماهیت…………………………………………………………………..50
2-1-7-1 تمایز وجود از ماهیت ……………………………………………………………………………50
2-1-7-2 عروض وجود بر ماهیت…………………………………………………………………………52
2-1-7-3 ابن سینا اصالت وجودی است یا اصالت ماهوی؟ ……………………………………..54
2-1-7-5  شواهدی بر اصالت وجود …………………………………………………………………….
562-1-7-4  شواهدی بر اصالت ماهیت…………………………………………………………………….55
2-1-7-6 داوری یا عدم داوری در مورد ابن سینا…………………………………………………….57
2-1-8  بررسی سازگاری نظریه ی «تباین ذاتی موجودات» با برخی عناصر فکری
 ابن سینا …………………………………………………………………………………………………………….58
2-1-8-1  رابطه ی اشتراک معنوی مفاهیم «موجود» و «وجود» با
«تباین ذاتی موجودات»………………………………………………………………………………………….58
2-1-8-2 رابطه ی تشکیک در «وجود» و «نظریه تباین ذاتی موجودات» …………………….59
2-2  نظریه تباین ذاتی موجودات در آراء ملا رجبعلی تبریزی……………………………………60
2-2-1  اشتراک لفظی وجود «میان» «واجب» و «ممکن»…………………………………………….61
2-2-2  استدلال بر اشتراک لفظی «وجود» میان «واجب» و «ممکن»…………………………….62
2-2-3  تباین و عدم تشکیک در «وجود»………………………………………………………………..63
2-3  دیدگاه برخی فلاسفه در باب نظریه ی تباین ذاتی موجودات……………………………..65
2-3-1  بیان نظرات……………………………………………………………………………………………..65
2-3-2  دلایل فلاسفه در مخالفت با نظریه ی «تباین ذاتی موجودات»………………………..76
2- 4 دیدگاه برخی فلاسفه در باب انتساب نظریه ی «تباین ذاتی موجودات»
به ابن سینا و مشائین ……………………………………………………………………………………………80
2-5 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….85
فصل سوم: نظریه ی «تباین ذاتی موجودات» در دیدگاه متکلمین اشعری
3-1 بداهت « وجود» …………………………………………………………………………………………..90
مقدمه ………………………………………………………………………89                    
3-2 مفاهیم مترادف و متضاد با «وجود» و «موجود» ………………………………………………..91
3-3 تقسیمات «وجود»………………………………………………………………………………………..94
3-4 زیادت «وجود» بر «ماهیت»…………………………………………………………………………..95
3-4-1 دلایل زیادت «وجود» بر «ماهیت»………………………………………………………………96
3-4-2 وجود و ماهیت در حق تعالی……………………………………………………………………97
3-5 اشتراک لفظی و یا معنوی «وجود» ………………………………………………………………102
3-5-1 بیان دیدگاه متکلمین اشعری……………………………………………………………………103
3-5-2 دلایل برخی متکلمین اشعری بر اشتراک معنوی «وجود»…………………………….107
3-6 تکثر و اختلافات در «وجود» و «موجود»……………………………………………………..110
3-7 تعین………………………………………………………………………………………………………112
3-8 مشکک بودن «وجود»……………………………………………………………………………….113
3-9 تخالف ذات «واجب الوجود» با ممکنات……………………………………………………..114
3-9-1 دلایل برخی متکلمین  اشعری بر تباین ذاتی وجود واجب و ممکن……………115

3-10 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….121

فصل چهارم:مقایسه آراء، فروع و لوازم بحث
4-1 مقایسه آراء فلاسفه و متکلمین در باب «تباین ذاتی موجودات»…………………………125
4-1-1 مقایسه آراء ابن سینا و متکلمین اشعری…………………………………………………….125
4-1-2 مقایسه آراء ابن سینا و ملا رجبعلی تبریزی……………………………………………….128
4-1-3 مقایسه آراء ملا رجبعلی تبریزی با متکلمین اشعری…………………………………….131
4-2 لوازم و فروع بحث……………………………………………………………………………………..132
4-2-1 دغدغه قائلین به اشتراک لفظی «وجود»……………………………………………………..132
4-2-2 لوازم و فروع قول به اشتراک لفظی «وجود »………………………………………………133
4-2-3 مبانی قول به اشتراک معنوی «وجود» ……………………………………………………….134
4-2-4 لوازم و فروع قول به اشتراک معنوی «وجود»……………………………………………..134
4-2-5 قائلین به اشتراک لفظی وجود در میان فلاسفه و متکلمین…………………………….135
4-2-6 موضع گیری برخی فلاسفه در مورد نظریه تباین ذاتی…………………………………136
4-3 آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………….138
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………..139
برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید