دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تعریف مسائل بهینه­سازی چندهدفه[1]

یک مسأله بهینه­سازی چندهدفه را می­توان به صورت زیر بیان کرد:

x را به گونه­ای بیابید که:

p نشان­دهنده تعداد توابع هدفی است که باید بیشینه یا کمینه شود.

یک تفاوت برجسته بین بهینه­سازی چندهدفه وتک­هدفه این است که دربهینه­سازی چندهدفه علاوه بر فضای متغیر تصمیم معمولی توابع هدف نیز یک فضای چندبعدی را تشکیل می­دهند که فضای هدف( Z ) نام دارد. برای هر جواب x در فضای متغیر تصمیم، یک نقطه در فضای تابع هدف وجود دارد به عبارت دیگر یک نگاشت بین بردار nبعدی جواب و بردار p بعدی هدف وجود دارد که با  نشان داده می شود. تصویر x یا همان ناحیه شدنی تحت نگاشت F در فضای هدف به صورت

تعریف می­شود. شکل ( 2-8 ) ارتباط بین این دو فضا را نشان می­دهد.

مشکل عمده در حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه از آنجا ناشی می­شود که جواب بهینه شدنی توابع هدف مختلف لزوماً با هم همراستا نبوده ودر مواردی با هم در تعارض[2]هستند. در چنین شرایطی نمی­توان همه اهداف را به صورت همزمان بهینه کرد. در عوض باید به صورت تعادل رضایت بخشی[3] بین این جواب ها پرداخت. بنابراین مفاهیم بهینگی ویژه­ای در بهینه­سازی چندهدفه موردنیاز است. در مسائل بهینه­سازی تک­هدفه[4] مجموعه جواب­های شدنی به طور کامل وبراساس مقدار تابع هدف f قابلیت مرتب شدن دارند به گونه­ای که در مورد جواب  خواهیم داشتf(x1)≤f(x2) و یا  f(x2)≤f(x1). در اینجا هدف یافتن جواب یا جواب­هایی است که تابع f را بیشینه می­کند (برای یک مسئله ماکزیمم­سازی). هنگامی که مسأله بیش از یک هدف داشته باشد، X مجموعه­ای کاملا مرتب[5] نیست، بلکه در حالت کلی یک مجموعه مرتب جزئی[6] است. این مفهوم در 2-6-الف نشان داده شده است. این شکل مربوط به مسأله کمینه­سازی همزمان دو هدف f1 و f2 است. با توجه به شکل 2-6-ب جواب مربوط به نقطه B نسبت به جواب نقاط ناحیه 3 ارجح است، چراکه همزمان مقادیر f1 وf2  بزرگتری دارد. همچنین می توان گفت که نقطه B مغلوب نقاط ناحیه 1 خواهد شد، چراکه همزمان مقادیر f1 و f2 کوچکتری دارد. نقطه B نسبت به نواحی 2 و 4 قابل­مقایسه نیست، چراکه گرچه یکی از آنها از نظر یکی از توابع هدف برتر باشد نسبت به تابع هدف دیگر بدتر است وبرعکس.

پایان نامه ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

پایان نامه ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده