دانلود پایان نامه

پدید آوری وراه اندازی نظامی موفق در راستای تضمین کیفیت وارتقای آن، مستلزم برداشتن گامهای دقیقی است ولازم است که با شناسایی مسائل ومشکلات اجرایی کارونیز اهداف مورد نظر به ایجاد این نظام در این راه اقدام کرد. بدیهی است که انجام این امر، مستلزم برپایی کمیته ای تخصصی از صاحب نظران واستفاده از نظرات آنان به منظور تدوین اساسنامه ای منسجم ومدون است. در عین حال، ذکر چند نکته مهم در مورد راه اندازی این نظام خالی از فایده نیست.

شاید یکی از اقدامات ضروری در راستای طراحی نظام فوق الذکر، استفاده از تجارب سایر کشورها وتدوین آنها به شکلی است که کلیه نکات برجسته این تجارب ونیز ناکامیها وعدم موفقیتهای آنها رادربرداشته باشد. راه اندازی یک گارگاه با شرکت متخصصان کشورهای دست اندر کار ونیزصاحب نظران کشورهای سرشناس که در این اقدام پیشرو بوده اند، می تواند یکی از راهکارهای استفاده از تجارب دیگران باشد.

نکته مهم دیگر در ایجاد این نظام، توجه به فرهنگ مدیریتی کشور است. برپایی یک نظام تضمین کیفیت وقتی موفق خواهد بود که اولا هدف(اهداف)از انجام این نظام برای مسوولان کاملا مشخص باشد واین افراد به تبع اطلاعات پژوهشی به دست آمده از نظام آموزشی در جریان نیازها وخواسته های جامعه خود قرار گیرند. به علاوه، توجه به وجود امکانات مورد نظر، تخصصهای ضروری ونیز مدیریت کارآمد برای اجرای این برنامه ها ضروری است. (منفرد، 1369)

ضروری است که راه اندازی وایجاد نظام تضمین کیفیت از طریق طرح در برنامه های توسعه وتصویب در مجلس شورای اسلامی به عنوان یک سیاستگذاری ملی با هدف بهبود استانداردهای آموزشی وبا توجه به پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان ونیز کارفرمایان، شکل قانونی به خود بگیرد.

شورای عالی آموزش وپرورش و وزراتخانه نیز وظیفه راه اندازی نظام تضمین کیفیت وسازوکارهای لازم برای ایجاد و تداوم تشکیلاتی رابه این منظور به عهده بگیرند. بدیهی است که انجام وظیفه نظارت کیفیت کنترل آموزش وکنترل آن، مستلزم تشکیل کمیته های کوچکتری است. که وظیفه راهنمایی، تدوین استانداردها، مدیریت، اعتبار بخشی وغیره را به عهده داشته وهمگان در راستای اهداف تعیین 

شده با یکدیگر به همکاری بپردازند. استفاده از ارزشیابیهای درونی وبیرونی به منظور اطمینان یافتن ازکیفیت.

آموزش از ضروریات است. بدیهی است که ارزشیابی درونی به وسیله خود مدارس یا مناطق وبا توجه به اهداف آموزش صورت خواهد گرفت، حال آنکه ارزشیابی بیرونی به وسیله افرادی از خارج از مدرسه وبا توجه به استانداردهای تعیین به وسیله عمل خواهد آمد

 

دسته‌ها: مقاله