دانلود پایان نامه

1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق 10
1-10-2 قلمرو زمانی تحقیق 11
1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق 11
1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی 11
1-12 ساختار تحقیق 12
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 13
2-1 مقدمه 14
بخش اول: مبانی نظری نقدشوندگی 14
2-2 اهمیت نقدشوندگی 14
2-3 تعریف نقدشوندگی 15
2-3-1 نقدشوندگی دارایی ها 17
2-3-2 نقدشوندگی بازار 18
2-3-3 وسعت بازار 19
2-3-4 عمق بازار 19
2-3-5 برگشت پذیری بازار 20
2-3-6 نقدشوندگی شرکت 20
2-4 ارتباط بین مفاهیم نقدشوندگی 21
2-5 نقدشوندگی و قیمتگذاری داراییها 22
2-6 نقدشوندگی و اثرات مشتریان 23
2-7 راه حل های اندازه گیری نقدشوندگی 24
2-7-1 معیارهای مبتنی بر معامله 24
2-7-2 معیارهای مبتنی بر سفارش 25
2-7-3 معیارهای نقدشوندگی 26
2-7-3-1 تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 27
2-7-3-2 هزینههای فرایند سفارش 27
2-7-3-3 هزینههای نگهداری موجودی 27
2-7-3-4 هزینههای انتخاب نادرست 27
2-7-4 معیار نسبی نقدشوندگی مبتنی بر نقدشوندگی سهام فردی و نقدشوندگی بازار 28
2-7-5 منابع عدم نقدشوندگی 28
2-7-6 انواع بازارها 29
2-7-6-1 بازار سفارش محور 30
2-7-6-2 بازارهای اعلام محور 30
بخش دوم: مبانی مدیریت سود 31
2-8 تعریف مدیریت سود 31
2-8-1 مدیریت سود یا تقلب 32
2-8-2 انگیزه های مدیریت سود 34
2-8-3 کشف مدیریت سود 41
2-8-4 محرک‌های مدیریت سود 43
2-8-5 اقلام تعهدی 44
2-8-6 بررسی مدل‌های مختلف تفکیک اقلام تعهدی به اختیاری و غیر اختیاری 45
2-8-7 جنبه‌های مدیریت سود (تمایز بین شکل‌های مختلف مدیریت سود) 47
2-8-8 اندازه‌گیری مدیریت سود 49
2-8-9 مدیریت سود واقعی 53
بخش سوم: پیشینه پژوهش 55
2-9 پیشینه پژوهش های خارجی 55
2-9-1 پیشینه پژوهش های داخلی 61
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 66
3-1 مقدمه 67
3-2 روش پژوهش 67
3-3 فرضیه های تحقیق 67
3-4 جامعه و نمونه آماری 67
3-5 گردآوری اطلاعات 68
3-6 مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 69
3-7روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 71
3-8 روش‌های آماری آزمون فرضیه ها 72
3-9 رگرسیون چند متغیره 72
3-9-1 ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 73
3-9-2 مفروضات رگرسیون خطی 74
3-9-3 آزمون استقلال خطاها 75
3-9-4 آزمون مناسب بودن مدل 75
3-9-5 آزمون معنادار بودن ضرایب 75
3-10 بررسی ساختار دادههای ترکیبی و انواع مدلهای آن 76
3-10-1 آزمون چاو 77
3-10-2 آزمون هاسمن 77
3-11خلاصه فصل 78
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 79
4-1 مقدمه 80
4-2 آمار توصیفی داده ها 80
4-3 آمار استنباطی 82
4-3 -1 آزمون پایایی متغیرها 82
4-3-2 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون 83
4-3-3 آزمون فروض کلاسیک رگرسیون 85
4-3-3-1 آزمون نرمال بودن 85
4-3-3-2 آزمون استقلال خطاها 85
4-3-3-3 بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 86
4-3-3-3-1 مدل رگرسیونی اول 86
4-3-3-3-2 مدل رگرسیونی دوم 87
4-3-3-3-3 مدل رگرسیونی سوم 88
4-3-3-3-4 مدل رگرسیونی چهارم 88
4-3-3-4 ناهمسانی واریانس ها 89
4-3-3-5 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل 90
4-4 نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی 90
4-4-1 آزمون فرضیه اصلی 90
4-4-2 آزمون فرضیه فرعی اول 92
4-4-3 آزمون فرضیه فرعی دوم 94
4-4-4 آزمون فرضیه فرعی سوم 96
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات 98
5-1 مقدمه 99
5-2 نتایج تحقیق 99
5-2-1 آزمون فرضیه اصلی 99
5-2-2 آزمون فرضیه فرعی اول 100
5-2-3 آزمون فرضیه فرعی دوم 100
5-2-4 آزمون فرضیهفرعی سوم 101
5-3 محدودیت های پژوهش 101
5-4 پیشنهادهای تحقیق 102
5-4-1 پیشنهادهای منتج از تحقیق 102
5-4-2 پیشنهادهای برای تحقیقات آتی 103
فهرست منابع 104
پیوست 109

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
(جدول 2-1) تفاوت های مدیریت سود و تقلب 33
(جدول 2-2) محرک‌های مدیریت سود 43
(جدول 2-3) نمایندگان اقلام تعهدی اختیاری 52
(جدول 3-1) تعداد شرکت ها نمونه 68
(جدول 4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق 81
(جدول 4-2) ایم، پسران و شین (IPS) 82
(جدول 4-3) مدل های رگرسیونی مربوط به هر فرضیه 83
(جدول 4-4) آزمون چاو 83
(جدول4-5) آزمون هاسمن 84
(جدول 4- 6( آزمون کولموگروف اسمیرنوف 85
(جدول4-7) آزمون استقلال خطاها 86
جدول(4-8) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس 89
(جدول 4-9) آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل 90
جدول4-10) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 92
(جدول4-11) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 93
(جدول4-12) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 95
(جدول4-13) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون 97

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

(نمودار 2-1) نقدشوندگی در دو بعد قیمت و زمان 18
(نمودار 4-1) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 87
(نمودار 4-2) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 87
(نمودار 4-3) منحنی اجزاء خطاها – مدل(2) 88
(نمودار 4-4) منحنی اجزاء خطاها – مدل(3) 89

چکیده
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1382 تا 1391 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 96 شرکت می باشد. در این تحقیق نقدشوندگی سهام به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده تا تاثیر آن بر مدیریت سود واقعی و اجزای آن (مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ، مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید) مورد بررسی قرار گیرد.
در این تحقیق که از داد
ه‌های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده ، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد بین نقدشوندگی سهام با مدیریت سود واقعی، مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.همچنین این نتایج حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید می باشد.
واژگان کلیدی: نقدشوندگی سهام ، مدیریت سود واقعی ، دستکاری فروش، مخارج اختیاری ، سطح غیر عادی تولید

فصل اول:
کلیات طرح تحقیق

1-1 مقدمه
مدیریت سود، برآیند درجه​ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت​طلبانه​ی سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره​ی عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. بیشتر محققین دریافته​اند که مدیریت سود با انگیزه​ی گمراه کردن استفاده​کنندگان از صورتهای مالی و یا انحراف از نتایج قراردادی که بستگی به سوددهی حسابداری دارد انجام می​شود (آقایی و چالاکی، 1388).
به منظور دستیابی به سطح مورد نظر سود، مدیران می​توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند، اما این راهکار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقتار سودی که برای دستکاری مدنظر است، از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیشتر باشد؛ زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده​ی حسابداری محدود شده است (بارتون و سیمکو1، 2002). فرض بر این است که رویدادهای اقتصادی اساسی یک شرکت،​ توانایی مدیران را برای گزارش سود معوق (تعهد شده) دچار محدودیت می​سازد. در نتیجه، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. مدیران می​توانند از طریق دستکاری فعالیتهای عملیاتی واقعی در طول سال این ریسک را کاهش دهند (اعتمادی و همکاران، 1389). دستکاری فعالیتهای واقعی کمتر در معرض محدودیت است، مزیت دیگر، جایگزین نمودن فعالیتهای واقعی برای دستکاری سود، این است که حسابرسان و قانونگذاران کمتر به چنین رفتارهایی توجه می​کنند. با این وجود دستکاری فعالیتهای واقعی چندان بدون هزینه هم نیست، چرا که این احتمال وجود دارد که جریان​های نقدی در دوره​های آتی به طور غیرمستیقم (منفی) تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می​شود (ناظمی اردکانی، 1388).
در پژوهش حاضر، ارتباط بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.

1-2 تشریح موضوع و بیان مساله
در مدیریت سود واقعی سود واقعی مدیران برای دستیبابی به اهداف مربوط به مدیریت سود خود، در فعالیتها و تصمیمات عملیاتی واحد تجاری تغییراتی ایجاد کند. تحقیقات گذشته (گانی، 2005) این تصمیمات عملیاتی را در 4 گروه طبقه​بندی می​کنند:
کاهش هزینه​های اختیاری تحقیق و توسعه
کاهش هزینه​های اختیاری تبلیغات و فروش
زیان نقدی فروش دارایی​های ثابت برای گزارش شود
اضافه تولید برای کاهش بهای تمام شده کالای فروش رفته و افزایش فروش​های اعتباری، انجام ندادن
برخی فعالیتهای تحقیق و توسعه که منجر به پروژه​های با خالص ارزش فعلی مثبت در آینده می​شود. انجام ندادن تبلیغات در جهت افزایش فروش شرکت. فروش دارایی​های ثابت عملیاتی که به افزایش بهره​وری و کارایی عملیات واحد تجاری کمک می​نماید. بلوکه نمودن سرمایه​ی شرکت در قالب موجودی​ها، افزایش فروش​های اعتباری که منجر به کاهش جریانهای نقدی ورودی به شرکت می​شود. همه و همه نشان از آن دارد که چهار عمل فوق منجر به کاهش جریانهای نقدی عملیاتی آتی شرکت و در نتیجه افت عملکرد مالیاتی آتی شرکت خواهد شد، از این رو انتظار می​رود، بین مدیریت واقعی سود (که در قالب چهار فعالیت فوق تعمیم می​یابد) و عملکرد عملیاتی آتی شرکت رابطه​ی منفی وجود داشته باشد.
بسیاری از شواهد موجود پیرامون دستکاری فعالیتهای واقعی بر کاهش فرصت​طلبانه​ی هزینه​های اختیاری از جمله هزینه​های تحقیق و توسعه تمرکز می​کنند (برای مثال تحقیقات بوش2 (1988)؛ بابر و همکاران3 (1991). اگرچه کاهش از هزینه​های اختیاری می​تواند سود را در جهت برآورده ساختن برخی اهداف خاص ارتقا بخشد، اما ریسک کاهش جریانهای نقدی عملیاتی (CFO) آتی را موجب می​شود؛ زیرا این عمل به طور کلی جریانهای خروجی وجه نقد را کاهش می​دهد و در عوض تأثیری مثبت بر روی جریان نقدی عملیاتی جاری دارد. در سالهای بعدی، این تأثیر مستقیم ممکن است معکوس شود. باید توجه داشت دستکاری فعالیتهای واقعی، وسیله​ی تغییر آرایش حساب​ها نیست. مدیران در این روش، زمان انجام عملیات، نحوه​ی تخصیص منابع و یا زمان اجرای پروژه​های سرمایه​گذاری را تغییر می​دهند. فعالیتهای مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی هیچ پیامد مستقیم جریان نقدی را به همراه ندارد (کوهن و زارویین4، 2008).
از سوی دیگر بازار سرمای
ه در یک کشور از منابع عمده تأمین مالی شرکتها و دولتها است و در کشورهایی نظیر ایران که در پی جذب شرکتهای خارجی جهت سرمایهگذاری مستقیم و نیز رونق بورس خود هستند، تقویت آن و شناخت عوامل مرتبط با معامله اوراق بهادار میتواند انگیزه شرکت- های داخلی و خارجی را برای ورود به عرصه فعالیت و توسعه سرمایهگذاری افزایش دهد، به نحوی که تحقق مناسب اهداف عمده توسعههای مالی و اقتصادی دولت را نیز مهیا کند. ایجاد زمینههای لازم جهت پاسخگویی بیشتر به نیازهای سرمایهگذارن و تبدیل شدن بورس اوراق بهادار تهران به بورسی مطرح، نیازمند بررسیهای علمی فراوانی است. در این میان یکی از متغیرهایی که به این امر می تواند کمک کند میزان جذابیت شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار و همچنین درجه نقدشوندگی سهام آنها در بورس اوراق بهادار است که باعث می شود سرمایهگذارن در هر زمانی که اراده کنند بتوانند داراییهای خود را با کمترین هزینه به وجه نقد

دسته‌ها: پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید