دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله

اهل سنت به جهت رابطه مستقیم و مباشری که در طول قرنهای متمادی بعد از رحلت جان سوز نبی اکرم(ص) با حکومت داشته‌اند به صورت مبسوط و مفصلی عنصر مصلحت را مورد بحث قرار داده اند و حتی این دسته از فقیهان اهمیت این مسأله را به حدی ارتقاء داده‌اند ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، عسر و حرج

برخى سکوت اختیار نموده و رها کرده، و یا حدّ اقل احادیث مربوط به آنها به دست ما نرسیده است. این بخش سوم، حوز? “مصالح مرسله” است که گاه “استصلاح” و گاه در اصطلاح فقه اهل سنّت “استدلال” نامیده شده است. پیش از طرح مبحث اصلی این فصل یعنی نظریه ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد مصالح مرسله، استنباط حکم، عزل و نصب

صادر می شود درحالیکه در مصطلحات فقهی ما چیزی بنام عناوین ثانویه اجتماعی مثل لاضرر جمعی و لاحرج نداریم که احکام صادره بر مبنای آن را حکم حکومتی بدانیم. چون حکم حکومتی حکم ثانویه نیست چرا که عناوین ثانویه، جمعی نیستند. ابتنای حکم حکومتی بر اساس مصالح جامعه مسلمین است ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درمورد امام صادق، رسول خدا (ص)، گونه مطلق

که می فرماید ” أما الحکم فهو إنشاء إنفاذ من الحاکم لامنه تعالی لحکم شرعی أو وضعی أو موضوعهما فی شیء مخصوص ” حکم عبارتست از انشاء قطعیت و حتمیت امری از جانب حاکم نه از جانب شارع متعال بر عمل نمودن به حکم شرعی یا وضعی یا عمل نمودن ادامه مطلب…