مقاله

نقش و وظایف کادر اداری دادگاه از مرحله صدور رأی تا مراحل اعتراض به رأی

: وظایف مدیران دفاتر گفتار اول: وظایف مدیران دفاتر درباب رأی بند اول: ابلاغ رأی به اصحاب دعوا ماده 300 :مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

احزاب و انتخابات

– احزاب و انتخاباتانتخابات، امروزه، اصل بنیادین دموکراسی های نمایندگی و ضامن مشروعیت سیاسی دولت هاست. در واقع، انتخابات به عنوان تنها ابزار مشروع برای تعیین حاکمان در اکثریت قریب به اتفاق نظام های سیاسی بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

مقایسه شیوه های ثبت اختراع در ایران و سایر کشورها

– مقایسه شیوه های ثبت اختراع در ایران و سایر کشورها یکی از موارد افتراق بین دو حوزه‌ی بین‌الملل و حوزه‌ی داخلی ایران، شیوه‌ی ثبت اختراع در بین این دو حوزه می‌باشد. هر کشور ممکن بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

تاسیس مراکز انتقال فناوری و بهره برداری تجاری

  .  تاسیس مراکز انتقال فناوری و بهره برداری تجاری   تاسیس دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه یکی از موضوعات مهم و حیاتی است که باید مورد توجه قانونگذاران تجاری‌سازی آثار دانشگاهی قرار گیرد. تاسیس بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

ضرورت ابراز رضایت بیمار برای درمان و انواع آن

ـ ضرورت ابراز رضایت و انواع آنگفتار اول ـ ضرورت ابراز رضایتآنچه مهم است اینکه بایستی قرینه ای مبنی بر رضایت باطنی وجود داشته باشد و رضایت درونی باید ابراز گردد تا مؤثّر واقع شود بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقت

احکام ثابت(مستقر) و احکام جایگزین موقتهمانطور که در مبحث اول این فصل اشاره شد؛ احکام از جهتی به احکام واقعی و احکام ظاهری تقسیم­بندی می­شدند. حال از این میان، احکام واقعی خود دارای دو شق بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانت

هزینه‌ها و ضمانت اجراهای حضانتاین فصل شامل دو گفتار می‌باشد. در گفتار اول، هزینه‌های دوران حضانت بررسی می‌شود و در گفتار دوم به بیان ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در نهاد حضانت می‌پردازیم.گفتار اول : هزینه‌های بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری

جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری در این مبحث ابتدا به عملکرد نیروی انتظامی به عنوان اولین نهاد قانونی که از در برابر وقوع جرم سرقت و مبارزه با آن واکنش نشان می­دهد، پرداخته می­شود بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل