مقاله

سازمان یادگیرنده‌ی انطباقی و سازمان یادگیرنده‌ی زایشی

سازمان یادگیرنده‌ی انطباقی و سازمان یادگیرنده‌ی زایشی یادگیری انطباقی و یادگیری زایشی درحقیقت همان است که آرجریس و شون[1] ازآنها به ترتیب با عنوان یادگیری تک حلقه‌ای و یادگیری دو حلقه‌ای نام می‌برند. یادگیری تک بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
مقاله

یادگیری در سطوح مختلف

یادگیری در سطح فردیروانشناسان مختلفی مانند پیاژه، لوین، پاؤلف، اسکینر، گشتالت[1] در زمینه مبانی نظری یادگیری فردی اظهارنظر کرده‌اند که این تئوری‌ها پایه تئوری‌های یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را تشکیل می‌دهد. مارسیک و واتکینز[2] بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل