پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درباره دوران کودکی، اندیشه شیعی، عدل و داد

2 ق): او درکتاب تهذیب التهذیب می‌نویسد: «خبرها و روایات متواترند بر این که مهدی عجل الله تعالی شریف از این امت است و عیسی بن مریم خواهاد آمد و پشت سر او نماز خواهد بیشتر بخوانید...

توسط mitra8--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، منابع طبیعی

سمینار‌های سالیانه کارخانجات قند و شکر ایران، مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران، مشهد، صفحه، 4.7- بی‌نام، الف، 1392، تحلیل صنعت قند و شکر در جهان و ایران، شرکت کارگزاری بهمن، آذر بیشتر بخوانید...

توسط mitra8--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع دی اکسید کربن، بخش کشاورزی، انرژی مصرفی

(GJ/ton)42/9467/99 64/056/0 n.sn.s، *‏ و ** به ترتیب عدم معنی‏داری، در سطح 5 و 1 درصد معنی‏دار را بیان می‏کنند. نسبت انرژی نسبت انرژی کل در تولید شکر در واحد کارون برابر 6/1 بوده است. بیشتر بخوانید...

توسط mitra8--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع نیروی انسانی، انرژی مصرفی، گاز طبیعی

(kg/ha) 1/1371655/12495 43/1 12/2 01/306/0*میانگین انرژی قلمه (GJ/ha) 69/7298/64 61/7 02/11 64/056/0 n.sمیانگین انرژی قلمه به ازای شکر (GJ/ton) 82/7 18/11 47/123/0 n.sn.s و *‏ به ترتیب عدم معنی‏داری و در سطح 5 درصد معنی‏دار بیشتر بخوانید...

توسط mitra8--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، انرژی مصرفی، تجزیه واریانس

مصرف سوخت (/haواحد)27/88587/8288 8/105075/3395 7/92 95/867 19/17804/576میانگین انرژی سوخت مصرفی (GJ/ha) 26/3416/343 65/4058/140 59/393/35 89/685/23 در جدول 4-4 میانگین انرژی سوخت مصرفی مزرعه و صنعت آمده است. در کارخانه فرآوری نیشکر واحد کارون به دلیل بیشتر بخوانید...

توسط mitra8--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه با موضوع مصرف انرژی، انرژی مصرفی، مکانیزاسیون

از ارقام پر محصول، سیستم‏های کشت فشرده، افزایش مصرف کود و سموم شیمیایی و مکانیزاسیون کشاورزی در کشاورزی مدرن سبب افزایش مصرف انرژی ورودی و کاهش نسبت انرژی شده است. مندل و همکاران (2002) دریافتند بیشتر بخوانید...

توسط mitra8--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، منابع طبیعی

سمینار‌های سالیانه کارخانجات قند و شکر ایران، مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران، مشهد، صفحه، 4.7- بی‌نام، الف، 1392، تحلیل صنعت قند و شکر در جهان و ایران، شرکت کارگزاری بهمن، آذر بیشتر بخوانید...

توسط mitra8--javid، قبل
پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درباره دی اکسید کربن، بخش کشاورزی، انرژی مصرفی

(GJ/ton)42/9467/99 64/056/0 n.sn.s، *‏ و ** به ترتیب عدم معنی‏داری، در سطح 5 و 1 درصد معنی‏دار را بیان می‏کنند. نسبت انرژی نسبت انرژی کل در تولید شکر در واحد کارون برابر 6/1 بوده است. بیشتر بخوانید...

توسط mitra8--javid، قبل