Posted in فایل های رشته حقوق

خرید پایان نامه ارشد : خودداری شخص ثالث از تعیین داور

بند هفتم: خودداری شخص ثالث از تعیین داور گفته شد که طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث واگذار نمایند، در…

Continue Reading...