دسته‌بندی نشده

اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای  سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی( نفت )

  1-3 اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری 1-1-3 حاکمیت دولت بر منابع طبیعی شرح اصل حاکمیت دولت بر منابع طبیعی به دنبال ظهور نهضت های آزادی بخش و ضد استعماری در دولت‌های مختلف جهان بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل
دسته‌بندی نشده

قراردادهای معاوضی

قراردادهای ناقل حق عینی مطالعه این نوع از قراردادها نشان می دهد که قراردادهای مغابنه ای و معاوضی خود به دو صورت تحقق می یابند، قراردادهای مفید “انتقال مالکیت” و قراردادهای مفید “ایجاد تعهد”. سابقه بیشتر بخوانید...

توسط مدیر سایت، قبل