مفهوم و تعریف سند-حقوقی

گاهی به مطلق دلیل (اعم از نوشته و لفظی) سند گفته می‌شود. در اینصورت مرادف مدرک است و در همین معنی عبارت «سند کتبی» استعمال شده است.. روایت یک حدیث را در اصطلاح علوم فقه، سند گویند.[1] سند از نظر لغوی به معنی «تکیه‌گاه» می‌باشد. در فراز 29 دعای جوشن ادامه مطلب…