دانلود پایان نامه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه 1

1-2 بیان مسئله پژوهش……………………………………………………………………………………………….2

1-3 ضرورت و انگیزه پژوهش 2

1-4 اهداف پژوهش 3

1-5 بیان موضوع تحقیق 4

1-6 فرضیه اصلی (کل) 4

1-8 روش جمع آوری  اطلاعات 4

1-9  مدلهای آماری  در تحلیل داده ها 5

1-10 تحلیل واریانس 5

1-11 قلمرو زمانی تحقیق 6

1-12 قلمرو مکانی تحقیق 6

1-13 تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق 6

فصل دوم: مرور منابع و ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1-1 بخش اول تعریف حسابداری 9

2-1-2 ضرورتهای حسابداری ………………………………………………………………………….. ..10

2-1-3 موضوع حسابداری 10

2-1-4  حسابداری و تحولات تکنولوژی 11

2-1-5 تاریخچه حسابداری 12

2-1-6 حسابداری در ایران 14

2-1-7 زمینه های کاری حسابداری بهای تمام شده 15

2-1-9 اهمیت حسابداری بهای تمام شده 15

2-1-10 کاربرد حسابداری بهای تمام شده 16

2-1-12 دایره هزینه یابی 16

2-1-13 کالای ساخته شده 16

2-1-13 کالای در جریان ساخت 16

2-1-16 اجزاء و عوامل بهای تمام شده 17

2-1-17 مواد اولیه 17

2-1-20 دستمزد 17

2-1-23 سربار تولید 18

2-1-26 مقایسه جایگاه حسابداری مالی و حسابداری بهای تمام شده 19

2-1-27 سیستم اطلاعات حسابداری صنعتی 20

2-1-29گزارشات درون سازمانی 21

2-1-30 گزارشهای برون سازمانی 21

2-1-31 انواع هزینه یابی 22

2-1-33 تفاوت حسابداری بهای تمام شده (صنعتی) با حسابداری مالی 23

2-1-34 تفاوت های حسابداری مدیریت با حسابداری مالی 24

2-1-35 حسابداری مالی 24

2-1-36 حسابداری دولتی 25

2-1-37 حسابداری مدیریت 25

2-1-39 مربوط بودن(relevance) 26

 2-1-40 به موقع بودن(timeliness) 26

 2-1-41 صحیح بودن(accuracy) 27

 2-1-42 قابل مقایسه بودن(comparability) 27

2-1-43 اهمیت 27

 2-1-45 تصمیم گیرندگان درون سازمانی 29

 2-1-46 برنامه ریزی(planning) 29

 2-1-47 تهیه بودجه(budgeting) 30

 2-1-48 کنترل (controlling) 30

2-1-49تصمیم گیری در مورد قیمت های فروش(pricing decisions) 31

2-1-50 مدیریت موجودیها(inventory management) 31

2-1-51 بودجه بندی سرمایه ای(capital budgeting) 31

 2-1-52 تصمیم گیرندگان برون سازمانی 32

2-1-53 آشنایی با مفاهیم حسابداری در صنعت برق 33

2-1-54 تهیه صورتهای مالی شرکت توانیر… ….35

2-1-56 روش متحدالشکل حسابداری…………………………………………………………………………36

بخش دوم………………………………………………………………………………………………………………….37

2-2-1 مروری بر سیستم متحدالشکل مالی توانیر 37

2-2-2  تاسیسات برق 40

بخش سوم..………………………………………………………………………………………………………………53

2-3-1 مروری بر روشهای تولید برق.. 53

2-3-4 کار 54

2-3-5 وزارت نیرو و انرژی الکتریکی 55

2-3-6 طبقه‌بندی نیرو گاه ها 57

2-3-13 نیروگاههای انرژی‌های تجدید پذیر 59

2-3-14 طبقه‌بندی نیرو گاه ها از نظر نوع عامل محرک 60

2-3-15 توربین  بخار نیروگاه حرارتی 60

2-3-16 سیکل ترکیبی 62

2-3-20 انرژی خورشیدی 63

2-3-21 انرژی زمین‌گرمایی 64

2-3-22 نیروگاه بادی 64

2-3-23 نیروی برق‌آبی 65

2-3-24 نیروگاه آب تلمبه‌ای 66

2-3-25 نیروگاه هسته‌ای 66

2-3-26 تاریخچه صنعت برق در جهان و ایران…… 66

2-3-27پیشینه پژوهش 68

فصل سوم: روش اجرای تحقیق مواد و روش ها

3-1 مقدمه 72

3-2 روش اجرای تحقیق 72

3-4 نوع و ماهیت روش تحقیق 72

3-5 شاخص های آماری و توصیفی 73

3-8 جامعه آماری 74

3-9 ابزار گردآوری داده ها 74

3-10 آمار های رسمی 74

3-13 روایی(validity) 75

3-14 پایایی(valiability) 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1 مقدمه 78

4-2 آزمون شاخص های توصیفی …78

4-3 آزمون Levene …78

4-4 آزمونAnova 84

4-5 آزمون های تکمیلی 85

4-6 آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد گاز 86

4-7  آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد بخار 87

4-8  آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد باد 89

4-9  آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد گاز با مولد بخار 90

4-10  آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد گاز با مولد باد 91

4-11  آزمون تی دو نمونه ای بین میانگین بهای تمام شده مولد بخار با مولد باد 93

4-13 تحلیل توصیفی بررسی شاخص های توزیع 95

4-14 محاسبه چولگی و کشیدگی توزیع داده ها 95

4-16 تحلیل استنباطی 97

4-17 آزمون کلموگروف اسمیرنوف 97

4-18 نمودار های تحلیلی اکتشافی داده ها (Explore Plots) 97

4-25 معادل نا پارامتری آزمون های t 102

4-26آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد گاز 103

4-27آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد بخار 104

4-28آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد سیکل ترکیبی با مولد باد 105

4-29آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد گاز با مولد بخار 106

4-30آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد گاز با مولد باد 107

4-31آزمون نا پارامتری مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد بخار با مولد باد 108

4-32آزمون post hoc  مقایسه میانگین بهای تمام شده مولد ها 109

4-33جدول نتایج شاخص های توصیفی 110

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….112

5-2نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………….. ..112

5-3نتایج آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………. ..112

 5-4نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه سیکل ترکیبی و گاز……………………………….112

 5-5نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه سیکل ترکیبی و بخار  …………………………..112

 5-6نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه سیکل ترکیبی و باد……………………………….113

 5-7نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه گاز و بخار…………………………………………..113

 5-8نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه گاز و باد………………………………………………113

 5-9نتایج آزمون تی دو نمونه ای بین دو گروه بخار و باد…………………………………………….113

 5-10نتایج آزمون LSDمقایسه دو به دو متغیرها………………………………………………………..114

 5-12نتایج شاخص های توصیفی پارامتری و غیر پارامتری…………………………………………..115

5-13پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………116

5-14پیشنهادات پژو هش های آتی ……………………………………………………………………………116

5-15پیشنهادات برای صنعت برق……………………………………………………………………………….117

5-16محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………119

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

هدف این پژوهش بررسی و معرفی روش تولید برق بهینه از دیدگــاه مـالی می باشد. جهت رسیدن به این اهداف می بایست سیستم در حال اجرای بهای تمام شده تولید برق بررسی و با شناسایی مشکلات موجود در هزینه یابی و محدودیت های حاکم بر کل سیستم که از دیگر اهداف ضمنی این تحقیق بوده بهای تمام شده تولید برق به چهار روش سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در قالب روش های گزارشگری مناسب مالی ارائه و پس از بررسی و تطبیق آنها با یکدیگر در نهایت روش تولید برق بهینه از دیدگاه مالی معرفی می گردد(سیف الهی،1382). هدف اصلی این تحقیق در پی بررسی وتعیین بهای تمام شده یک کیلووات ساعت برق تولید شده بوسیله چهار روش تولید: سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی است.

از دیدگاه فنی مهندسی با توجه به محدودیت های موجود برای روش های بادی، از روش تولید سیکل ترکیبی جهت صرفه جویی و افزایش راندمان استفاده می شود. اما اینکه آیا این مطلب از دیدگاه مالی نیز مورد تایید است نیاز به تجزیه و تحلیل دارد(سیف الهی،1382). در این تحقیق تولید برق طی روشهای مختلف تولید سیکل ترکیبی، گازی، بخاری و بادی در استان گیلان فقط منحصر به سه  نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق گیلان، شرکت مدیریت تولید برق گازی و بخاری شهید بهشتی لوشان و شرکت مدیریت تولید برق بادی سبز منجیل می باشد. این سه نیروگاه به عنوان نمونه جهت مطالعه موردی انتخاب شده و اطلاعات حسابداری مربوط به بهای تمام شده چهار روش تولید برق بررسی و سپس میانگین بهای تمام شده هر یک از چهار روش در طول محدوده زمانی تحقیق محاسبه و مقایسه خواهند شد. البته شرکت های دیگری نیز در استان گیلان به تولید برق مشغول می باشند از جمله شرکت مدیریت تولید برق پره سر که طی قراردادBOT مورد بهره برداری قرار می گیرد و ساختار مالکیت آن با شرکت های تحت پوشش وزارت نیرو تفاوت دارد و همچنین تا زمان اجرای این پژوهش تمامی واحد های تولیدی آن راه اندازی نگردیده و شرکت تولید برق آبی سد منجیل، نیز با ابراز اینکه بدلیل کاهش حجم آب های ذخیره شده در پشت سد بنا به شرایط نا مساعد جوی، چند دهه اخیر از سد منجیل فقط در فصول کشاورزی جهت آبیاری سطوح مزارع زیرکشت استان استفاده می گردد لذا از دو شرکت فوق در جامعه آماری  این پژوهش استفاده نگردید.

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده