دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

قسمتی از متن پایان نامه :

در تحلیل محتوا عناصر ومطالب مورد نظر گرد آوردی وطبقه بندی می شود ومورد تجزیه وتحلیل قرار می گیرد .این عناصر ممکن است کلمه ها، جمله ها، بندها یا متنهای کامل در آثار مکتوب یا شفاهی باشد.

در روش تحلیل محتوا همانند سایر روشهای تحقیق محقق اقدام به شناخت مسئله وتعریف آن وتدوین فرضیه ونمونه گیری وگردآوری اطلاعات تنظیم وطبقه بندی اطلاعات تجزیه وتحلیل ونتیجه گیری می نماید یعنی فرایند تحقیق علمی رابه طورمنظم رعایت می کند.

روشهای تحلیل محتوا دراین زمینه ها کاربرد دارد :تحلیل منطقی کارکرد ونقش  سازمانها وموسسات بر مبنای اسنادومدارک، مطالعه تولیدات فرهنگی وهنری نظیر فیلم، موسیقی، تئاتر، ونقاشی، تحلیل فرایندهای تاثیرگذاری مانند کتب درسی وتبلیغات، تحلیل استراتژیها مولفه های یک وضعیت مسئله سازتغییرهای یک رویداد واکنشهای پنهان یک تصمیم، موانع یک  تدبیر، تحلیل یک وضعیت تعارض امیز، بازسازی واقعیت های غیر عادی گذشته مانند ذهنیتها وعلایق، تحلیل ساختار وعناصر فضایی محیط خارج که در یک نقشه، عکس معمولی یاهوایی ویا تصویرماهواره ای مشاهده می شود( همان ، 68 – 67 ).

3 – 2 – روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

روش های کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرد ولی در بعضی ازآنها در بخشی از فرایند تحقیق از این روش استفاده می شودودر بعضی از آنها موضوع تحقیق از حیث روش,ماهیت کتابخانه ای است وازآغازتا انتها متکی بریافته های تحقیق کتابخانه ای است. در تحقیقاتی که ظاهرا ماهیت کتابخانه ای ندارد نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش های کتابخانه ای درتحقیق خود استفاده می کنند. در این گروه اعم از توصیف همبستگی تجربی وغیره محقق باید ادبیات وسوابق مساله وموضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه باید از روش کتابخانه ای استفاده کند.ونتایج مطالعات خود را در ابزار مناسب اعم از فیش، جدول و فرم ثبت نگهداری نماید ودر پایان کار نسبت به طبقه بندی وبهره برداری از آن ها اقدام کند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1 – مهم ترین درونمایه های این دو رمان چیست و چگونه میتوان پیوند معنایی بین رمان های سیمین دانشور( سووشون و جزیره سرگردانی) برقرار کرد؟

2 – رابطه این دو اثر سیمین دانشور و مسائل اجتماعی دیگر چگونه تبیین می شود؟

3 – شخصیت های زن موجود در سووشون وجزیره سرگردانی دارای چه نوع حالات ، روحیات و افکاری هستند و چه عواملی باعث دگرگونی شخصیت آنها می گردد؟

 پایان نامه جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

 پایان نامه جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )