دانلود پایان نامه

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی با موضوع تحلیل پوششی داده ها را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 1-1)مقدمه و تاریخچه ای از تجلیل پوششی داده ها (DEA)

تحلیل پوششی داده ها تکنیکی برای محاسبه کارایی نسبی مجموعه ای از واحدهای تصمیم گیرنده (DMU) که با استفاده از برنامه ریزی ریاضی انجام می گیرد. عبارت نسبی به این دلیل است که کارایی حاصل نتیجه مقایسه واحدها با یکدیگر است در اصل تحلیل پوششی داده ها به مشخص کردن واحدهای تصمیم گیرنده کارا و ناکارا با تعیین مقدار کارایی آنها به مقایسه واحدهای تصمیم گیرنده می پردازد وقتی می گوئیم واحد تصمیم گیرنده کاراست یعنی این واحد خوب عمل کرده و از منابع به خوبی استفاده می‌کند.

در تئوری اقتصاد خرد رفتار اقتصادی واحدهای تصمیم گیرنده مورد مطالعه قرار می گیرد بر همین اساس، تابع تولیدی بر پایه ارتباط بین ورودی ها و خروجی های واحد تصمیم گیرنده بیان می شود.

در اقتصاد خرد تابع تولید، فرآیندهای تبدیل ورودی ها به خروجی ها را نشان می دهد و حداکثر مقدار خروجی را از ترکیبات مختلف ورودی ها ارائه می دهد.

مسئله ای که وجود دارد این است که معمولا تابع تولید در دسترس نیست و تولید متناظر با هر فعالیت مجهول است بنابراین وقتی که مجموعه‌ای از مشاهدات (ورودی ها و خروجی ها) موجود باشد می توان یک تابع تولید تجربی به دست آورد.

در تمام مطالعات تجربی برای تخمین تابع تولید روش های متفاوتی وجود دارد که هر یک دارای نقش مهمی هستند. دو روش اساسی برای تخمین تابع تولید عبارتند از روش های پارامتری و روش های غیر پارامتری روش های پارامتری که در این روش یک پیش فرض اولیه برای تابع تولید در نظر گرفته می شود سپس با استفاده از تکنیک های مناسب در صدد تخمین پارامترهای این تابع پیش فرض هستیم.

از روش های پارامتری می توان روش کاپ داگلاس  و روش رگرسیون خطی نام برد.

تحلیل پوششی داده ها بر اساس روش های غیر پارامتری شامل مدلهایی بر اساس نوعی برنامه ریزی خطی می باشد. برخلاف روش های پارامتری که هدفشان بهینه سازی یک سطح رگرسیون در بین تمام مشاهدات است، DEA روی هر یک از مشاهدات بهینه سازی انجام می دهد. در روش های پارامتری که هدفشان بهینه سازی شده یک سطح رگرسیون در بین تمام مشاهدات است DEA روی هر یک از مشاهدات بهینه سازی انجام می دهد.

در روش های پارامتری، معادله رگرسیون بهینه برای تمام واحدهای تصمیم گیرنده در نظر گرفته می شود و برای تحلیل با استفاده از این روش نیاز به شکل تابعی معادله رگرسیون تابع تولید می باشد.

 اگر در DEA، با ایجاد مرزکارایی و با این ویژگی که هر واحد تصمیم گیرنده روی و یا زیر این مرز قرار دارد، می توان ماکزیمم اندازه کارائی هر یک از واحدها نسبت به این مرز را سنجید یعنی هر واحدی که روی مرز قرار گیرد، واحدی کار است زیرا دارای بیشترین خروجی ممکن به ازای ورودی هایش می باشد و در غیر این صورت زیر مرز کارایی است و ناکارا می باشد.

فارل  برای اولین بار در سال 1957 روش های غیر پارامتری را برای تعیین کارایی مطرح کرد و کار او در سال 1978 در پایان نام دکترای رودز توسط چارنز  و کوپرو رودز تعمیم یافت و تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها DEA نام گرفت، رودز در این مقاله پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس آمریکا را مورد ارزیابی و مطالعات خود را با همکاری چارنز کوپر تحت مدلی به نام CCR معروف است ارائه داد آنها تحلیل اولیه فارل را که در حالت یک خروجی- چند ورودی مطرح شد به حالت چند ورودی چند خروجی تعمیم دادند. بعد از آن در سال 1984 روش DEA توسط بنکر، چارنز و کوپر تحت مدلی به نام (BCC) توسعه یافت علاوه بر دو مدل CCR و BCC مدلهای دیگری نیز در DEA مطرح گردید.

(1-2) مفهوم کارایی

کارایی یک واحد حاصل مقایسه ورودی های آن واحد با خروجی هایش می باشد ساده ترین حالت وقتی است که فقط یک ورودی و یک خروجی داشته باشیم، در این صورت کارایی به صورت زیر تعریف می شود.

در حالتی که واحدهای تصمیم گیرنده چند ورودی و چند خروجی دارند کارایی را نمی توان از رابطه بالا به دست آورد در این حالت کارایی به شکل زیر تعریف می گردد:

کارایی =

در حالتی که واحدهای مورد ارزیابی بیش از یک واحد باشند برای مقایسه یک واحد با واحدهای دیگر می توانیم خروجی ها و ورودی های این واحد را با ترکیب خطی از ورودی ها و خروجی های سایر واحدها مقایسه کنیم که یک واحد تصمیم گیرنده مجازی در ارزیابی این واحد به دست می آید که ورودی ها و خروجی هایش به ترتیب ترکیب خطدانلود ی از ورودی ها و خروجی های واحدهای تصمیم گیرنده می باشد.

با توجه به تعریف کارایی که ذکر شد داریم:

تعریف ورودی: ورودی عاملی است که با افزایش آن و حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش یافته و با کاهش آن و حفظ تمام عوامل دیگر کارایی افزایش می یابد.

تعریف خروجی: خروجی عاملی است که با کاهش آن و حفظ تمام عوامل دیگر کارایی کاهش یافته و با افزایش آن و حفظ تمام عوامل دیگر کارایی افزایش می یابد.

اگر دو واحد تصمیم گیرنده (DMU) با ورودی های یکسان داشته باشیم به طوری که خروجی های واحد دوم حداقل همان خروجی در واحد اول باشند ولی حداقل یک مقدار خروجی در واحد دوم بزرگتر از خروجی های متناظر واحد اول باشد واحد اول کارا نخواهد بود.

همچنین اگر دو واحد تصمیم گیرنده داشته باشیم با مقدار خروجی های یکسان به طوری که ورودی های واحد دوم حداکثر همان ورودی های واحد اول باشند ولی حداقل یک مقدار ورودی در واحد دوم کوچکتر از ورودی متناظر درواحد اول باشد در این صورت واحد اول کارا نخواهد بود.

می توان مطلب فوق را برای دو واحد تصمیم گیرنده DMU2 , DMU1 که دارای m ورودی s خروجی هستند به صورت زیر بیان کرد:

ورودی های واحد اول :

ورودی های واحد دوم :

خروجی های واحد اول                

خروجی های واحد دوم

حال بردارهای () متناظر ورودی ها و خروجی های و متناظر ورودی ها و خروجی های در نظر می گیریم.

اگر نابرابری اکید حداقل برای یک مولفه برقرار باشد گوئیم واحد تصمیم گیرنده دوم واحد تصمیم گیرنده اول را مغلوب می‌کند و یا واحد دوم بر واحد اول غالب است و در این صورت می گوئیم واحد اول در مقایسه با واحد دوم ناکاراست.

بخش اول

1-خط عضو اصلی یک راه آهن

به سه زبان مهم بین المللی (انگلیسی- آلمانی و فرانسه) به ترتیب راه آهن را
(EISEN bahn)- Rail road- Rail way کو Chemin de fer می نامند.

در حدود 160 سال از عمر آن می گذرد ولی هنوز نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده بلکه روز به روز با ارزش و عظمت آن افزوده می شود.

اساس خط از ابتدا تا کنون تغییر چندانی نکرده و دوریل همچنان بموازات همدیگر راه آهن کشورها را می سازند، در حالی که دیگر قسمت های راه آهن از جمله آلات ناقله که روی ریلهای موازی می غلتند دستخوش تحولاتی محسوس و ملموس برای استفاده کنندگان شده است.

این تحولات و پیشرفت های محسوس در امر آلات ناقله که حاصل زحمات شبانه روزی متخصصین کشورها است در سرعت- بار مفید واگن- تامین نیروی برق- طراحی بدنه و راحتی قسمت های داخلی واگن تجلی پیدا کرده است.

در حقیقت کمتر کسی توجهی به ریلهای بی حرکت و بی صدا که روی زمین گسترده‌اند دارد و در حالی که قطارهای سریع السیر و راحت و لکومتیورهای نیرومند همواره طرف توجه می باشد و اما نباید فراموش کرد که موفقیت های حاصله در بخش آلات ناقله بدون توجه به پیشرفت هم آهنگ و موزون در خط ممکن و میسر نخواهد شد.

معمولا خط هزینه ای معادل تا کل سرمایه گذاری ثابت راه آهن دارد.

خط همواره در معرض تنش های شدید ناشی از قطارهای مسافری سریع السیر و باری سنگینی قرار می گیرد.

اول آنکه وزن وسیله نقلیه را تحمل می کند و دوم آنکه همزمان آن وسیله را هدایت می کند.

نیروهای عمودی و افقی همزمان در اثر حرکت یک وسیله نقلیه در خط ایجاد می شود. و لازم است نتایج آن نیروها در وضعیت استاتیک و دینامیک مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. آنچه مسلم است مجموعه خط از ریل و تراورس و با لاست تشکیل شده و نیروهای وارده را پس از جذب و هم آهنگی بزیرسازی منتقل می کند.

عضو اصلی در خط همانا ریل است که هر دو وظیفه تحمل بار وسیله نقلیه و هدایت آن را اساساً به عهده دارد. بار وارده از چرخ در جهت توزیع نیروها در سطح بیشتر و انتقال آن به بالاست و زیر سازی بین تراورس تقسیم می شود.

ریلها و تراورس ها به وسیله پیچ ها و پا بندی همدیگر بسته شده و سازه واحدی به نام بست خط یا (Panel) را به وجود می آورند. این سازه دارای یک نوع طبیعت است که در برابر نیروهای افقی و عمودی حاصله از حرکت قطارها و تغییرات درجه حرارت محیط مقاومت و پایداری می کند.

دانلود پایان نامه تحلیل پوششی داده ها

دسته‌ها: متفرقه