دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان پایان نامه :   نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط  برای نمونه :

  • اما قید «عمافیه» یعنیبرات‌گیر از آن چیزی که در برات قید شده رجوع می کند. سؤال آن است که آیا برات‌گیر می تواند از برگ سفیدی که برات دهنده قبل از صدور به او ارائه کرده تا قبولی وی را اخذ کند نکول کند و آیا نکول وی از آن برگ سفید نکول محسوب می شود؟ این سؤال در قسمت های آتی تحقیق پرداخته خواهد شد.

از واژه «رجوع» نیز می توان ترک فعل را درک کرد که راجع به این مطلب در وجود داشتن و انشایی بودن نکول در آینده سخن خواهیم گفت.

مبحث سوم: ماهیت نکول

براساس مدل ارائه شده توسط مرحوم نائینی و توجیه اصول حاکم در برات و توجیه مواد راجع به برات می توان ازاین طریق به سراغ توجیه ماهیت نکول رفت؛ منتها ابتدا باید براساس مواد قانون تجارت تفاوت و شباهت اصلی میان نکول در برات با سایر انواع نکول مورد بررسی قرار گیرد و سپس به ماهیت آن پرداخته شود.

گفتار اول: تمیز نکول برات با سایر انواع نکول

وجه اشتراک نکول برات با سایر انواع نکول آن است که در تمام آن ها عدم رضایت وجود دارد؛ به عبارت دیگر هم قصور و هم تصدیق و هم جزم که از مراتب اراده در نفس انسان است عبور کرده و در مرحله رضا متوقف می شود به طوری که مبرزی که بیان کننده این عدم رضایت است بعد از آن مراحل از انسان خارج می شود و اراده ظاهری خارج شده صرفاً مبرز آن عدم رضاست و هیچ گونه اراده انشایی در این فرآیند دیده نمی شود مگر آن که بتوانیم برای ایجاد و انشای آن مبرز اراده انشایی تصور کنیم.

ماده233 ق.ت. مقرر می دارد که: «اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می شود.» در این ماده نیز بدیهی است که منظور از نکول صرفاً نکول درج شده در سند برات است و از منشأ مکتوب در سند این مفهوم استنباط می شود.

ماده 235 ق.ت. مقرر می دارد که: « برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.» ازسویی می توان گفت که امر شارع می تواند برفعل یا ترک فعل تعلق گیرد و امتناع از قبول یا نکول که صرفاًیک ترک فعل است می تواند در نکول بیان شده وجود داشته باشد و از سویی شاید

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه

( فقط حاوی صفحات فرد و حداکثر فقط 50 صفحه  با فرمت ورد ) :

 نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر