دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-2-2 مشخصات بنزین :

بنزین یک برش نفتی بوده و از یک ماده خالص تشکیل نشده است بلکه مخلوطی از مواد هیدروکربنی مختلف می باشددر نتیجه دارای نقطه جوش خاص نبوده و تبخیر در یک منطقه دمایی بین نقطه آغاز تبخیر(IBP)3و نقطه انتهایی تبخیر(FBP)4انجام می شود.در این عمل ترکیبات سبک و فرار بنزین در ابتدا تبخیر شده و با افزایش دما ترکیبات سنگینتر نیز تبخیر می گردند.در این زمینه فشار بخار بنزین نشان دهنده میزان حضور مواد فرار در آن خواهد بود.هر قدر فشار بخار بنزین بالاتر باشد میزان اجزای سبکتر رد ان بیشتر خواهد بود که در این صورت موقع استفاده از آن در

فصل زمستان موتور به راحتی  روشن شده و کار خواهد کرد .از طرف دیگر این امر باعث تسریع در عمل تبخیر می شود. بدیهی است که فراریت بنزین بوسیله پارامتر تجربی فشار بخار استاندارد رید(RVP)5تعیین می گردد که مرکب از اثرات ناشی از فشار بخار اجزای تشکیل دهنده بنزین می باشد.این پارامتر هم نشان دهنده میزان سادگی تبخیر شدن یک سوخت برای ایجاد یک مخلوط قابل احتراق در دمای پایین بوده و هم شاخص برای نشان دادن تمایل یک

3: Initial Boiling Point

4: Final Boiling Point

5: Reid Vapor Pressure

سوخت برای تبخیر میباشد.در یک مخلوط پیچیده هیدروکربنی مانند بنزین مولکول های با وزن مولکولی کمتر،دارای بیشترین تمایل برای تبخیر می باشند و در نتیجه نسبت به اجزایی که دارای وزن که در آن جز مولی تشکیل دهنده iدر بخار ,  جز مولی تشکیل دهنده i در مایع, فشار بخار تشکیل دهنده iدر حالت خالص در دمای T

بنابراین ترکیب بخار  را می توان با در نظر گرفتن محلول ایده آل با استفاده از معادله آخر از ترکیب مایع بدست آورد.

در ایران سه نوع بنزین معمولی ،سوپر و یورو 4 موجود می باشد که هر سه آنها مورد آزمایش قرار گرفته و ترکیب شیمیایی آنها بدست آمد. در جدول مشخصات نمونه های بنزین ارائه شده است.همانطور که مشاهده می شود هر سه بنزین دارای فشار بخار تقریبا یکسان می باشند.در نتیجه میزان تبخیر برای آنها تفاوت چندانی با یکدیگر نخواهد داشت.البته با افزایش دما به بیش از ℃50 با توجه به نتایج تقطیر ASTM 6میزان تبخیر بنزین معمولی بیشتر خواهد بود. .]1]

بررسی و پایش کاهش گوگرد از بنزین های یورو 4

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده