دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-3-2- هویج

هویج با نام علمی داکوس کاروتا[1] گیاهی خوراکـی از خانواده چتریان دارای برگهای بریده و ریشه ضخیم، زرد یا بنفش رنگ است. وجود ویتامین های A،B،C  و  Dباعثشده تا هویج در ردیف مهمترین مواد خوراکی قرار گیرد. ویتامین C در ریشه و برگهای دندانه دار وجود دارد. هویج پخته نیز دارای مواد مشابه هویج خام است. البته با پخته شدن میزان ویتامین C آن کاهش می یابد. هویج ضد کم خونی است و تعداد گلبولهای قرمز خون و هموگلوبین را زیاد می کند و همچنین عامل رشد بدن است.  از هویج انسولین گیاهی مخصوصی به دست می آورند که قند خون را کاهش می دهد (نظری، 1371).

سراسر جهان پرورش داده می‌شود.گوجه فرنگی به علت دارا بودن مقدار زیادی املاح معدنی، یکی از بهترین و طبیعی ترین داروهای مفید برای معالجه رماتیسم، ورم مفاصل و تصفیه کننده خون است. مصرف آن برای افرادی که مبتلا به سنگ کلیه و مثانه و کبد هستند تجویز شده است.

این میوه بعد از لیموترش بیش از سایر میوه ها ویتامین دارد و مقدار زیاد آهن، سیلیس، چربی و پروتئین دارد (نظری، 1371).با وجود این که گوجه فرنگی در علم گیاه‌شناسییک میوه تلقی می‌شود، اغلب به‌عنوان تره‌بارشناخته می‌شودخاستگاه گوجه فرنگی آمریکای جنوبیمی‌باشد.مهم‌ترین مواد معدنی موجود در گوجه فرنگی که به نوع خاک و کودبستگی دارد شامل پتاسیم، کلرو فسفراست.گوجه فرنگی هم‌چنین دارای لیکوپن، یکی از قوی‌ترین انواع آنتی‌اکسیدان‌هایطبیعی، و چند نوع رنگ‌دانهاز خانواده کاروتنوئیدهااز جمله بتاکاروتناست(دیلاهات و همکاران[2]،1998).

 

 

 

2-3-5- کرفس

کرفس گیاهی است با نام علمی آپیوم گراولنس[3]که با نام عمومی Celery و یا Wild Celery در جهان مشهور است. گیاه کرفس به خانواده جعفری[4]تعلق دارد.کرفس یکی از گیاهان دارویی است که بیشتر با مصارف غذایی‌اش شناخته می‌شود (کانتول[5]،2002).کرفس انواع مختلف دارد و بسته به محل رویش آن نامگوجه فرنگی، فلفل و سیب زمینیوجود دارند.(تسائو و لو[6]،2006). بادمجان خام دارای ویتامین A، فسفر و کلسیم است. بادمجان برای کسانی که مبتلا به سنگ کلیه هستند مفید است. خوردن آن منجر به دفع سنگ می شود. بادمجان نارس دارای ماده سمی سولانین می باشد که خوردن آن سبب مسمومیت می شود. تخم بادمجان برای زکام و تنگی نفس بسیار مفید است (نظری، 1371).

 

 

2-4- مروری بر پژوهش های پیشین

باوجوداهمیتبسیارزیادیکهغلظتبیشازحداستاندارد نیترات و نیتریت برسلامتیانساندارد،مطالعاتدراینزمینهدرکشورما بسیارمحدوداست . درسایرکشورهادرسالهایاخیرتحقیقات زیادیدراینزمینهصورتگرفتهاست.

فروزانوهمکاران (1386)  مطالعه ای را به منظور اندازه گیریفلزاتسنگین،مقادیرنیتریتونیتراتوویژگیهایمیکروبیآبهایمعدنیموجوددر بازاراستانآذربایجانغربیانجام دادند.دو مارک مختف آب معدنی برای این منظور تهیه و آنالیز شدندکه برای آزمون های شیمیایی ازدستگاهفتومترپالینتست8000و اسپکتروفتومتریجذباتمیباشعله و جهت آزمون های میکروبی از دستگاه فیلتراسیون استفاده شدبه منظور ارزیابی داده ها از نرم افزار spss13 استفاده شد،به این ترتیب که برای تعیین وجود اختلاف معنی دار بین داده ها ،از آنالیز واریانس یک طرفه و برای مقایسه میانگین تیمار ها ،از آزمون توکی استفاده شد. باتوجهبهنتایجبدستآمده،میانگین میزان نیتریت در آبهای معدنی 0.03،[1] Daucus carota subsp. Sativus

[2]. Delahaut et al

[3] Apium graveolens

[4]Umbelliferae

[5] Cantwell, M

[6] Tsao and Lo


بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک های نیترات و نیتریت و آسکوربات

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر