دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

4-3. فراسنجه‌های خونی

باتوجه به جدول (4- 3) اثر سطوح مختلف شیکوریدین وپروبیوتیک پروتکسین بر فراسنجه‌های خونی نشان داد که بیشترین میزان اچ دی ال  سرم خون مربوط به تیمار 300 میلی گرم در کیلوگرم شیکوریدین با پروتکسین می‌باشد که وجود این اختلاف معنی دار می باشد(05/0<p ).  نتایج در خصوص میزان کلسترول و تری گلیسیرید هم تفاوت معنی‌داری بین تیمارهای دریافت کننده سطوح مختلف شیکوریدین و پروتکسین و شاهد می‌باشد که بالاترین میزان کلسترول و تری گلیسرید  مربوط به تیمار شاهد و کمترین مربوط به تیمار  دریافت کننده بالاترین سطوح شیکوریدین  و پروتکسین می باشد(05/0<p ).هم چنین بیش ترین پروتئین سرم خون مربوط به جیره حاوی 300 میلی گرم در کیلوگرم شیکوریدین با پروتکسین می‌ باشد که این اختلاف معنی دار نمی باشد.

با توجه به نتایج جداول مربوط به بررسی فراسنجه های خونی در بقیه فراسنجه‌های خونی هم چون( آلبومین، کلسیم، فسفر و اسید اوریک) تفاوت معنی‌دار بین گروه شاهد و گروه های دریافت‌کننده شیکوریدین   و پروتکسین وجود نداشت.

اثر استفاده از شیکوریدین به همراه پروتکسین بر عملکرد و برخی فراسنجه های خونی بلدرچین ژاپنی93

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر