دانلود پایان نامه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV

قسمتی از متن پایان نامه :

روش های تعیین محدوده آسایش

به منظور ارزیابی شرایط زیست – اقلیمی کوشش های زیادی صورت گرفته است. یکی از اولین روش­ها­، مدل سرما – باد است که بر پایه دفع انرژی از سطح پوست در سال 1939 توسط پاول ساییل­[1] ارائه شد.

ترجونگ در سال 1968 نمودار زیست اقلیمی را که شاخص آسایش را بر مبنای دو­ پارامتر دمای خشک و رطوبت نسبی ارزیابی می­کند ارائه کرد­. در سال 1970 بوریو[2] شاخص دمای ظاهری­[3](AT) را مطرح کرد .که بیانگر دمای احساس شده بود. سپس این مدل توسط استدمن توسعه یافت. و سرانجام این شاخص پس از اصلاحاتی از تابستان 1987 مورد قبول سازمان ملی هواشناسی آمریکا قرار گرفت و در گزارشات این سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. در سال 972 بیکر[4] با تلفیق کمیت­های دما و جریان باد شاخص قدرت خنک کنندگی محیط را ارائه کرد. در همین زمان شاخص دمای موثر ((ET[5] ارائه شد و در ادامه با انجام اصلاحاتی دمای موثر نوین (ET)[6] مطرح شد. فانگر[7] محدوده آسایش را بر اساس محاسبه میزان تبادل حرارت بین بدن انسان و محیط ارائه کرد.­ از آنجایی که این روش­، بسیاری از معیارهای آسایش را در بر دارد روش کاملی به حساب می آید. این روش تحت عنوان [8](PMV) عنوان شد­. بعدها این روش توسعه یافت و تحت عنوان PPD[9] مطرح شد. اولگی[10]­روشی را مطرح کرد که نه تنها همانند روش فانگر­، معیارهای آسایش متعددی را مد نظر قرار داده بود بلکه پیشنهادی را برای کاربرد این روش برای عرضهای جغرافیایی دیگر (عرض های زیر 40 درجه ) ارائه نمود. اداره استاندارد ایالت متحده به سال 1985، میزان رطوبت سطح پوست که به واسطه تعرق به وجود می­آید را بهترین روش برآورد نارضایتی حرارتی برشمرد و بر این اساس دمای سطح پوست(ts) و میزان رطوبت آن را (w) به عنوان دو عامل مهم در محاسبه حدود آسایش حرارتی ارائه کرد. در ادامه زوکلای در سال 1987، محدوده آسایش را بر اساس میانگین دمای محیط تعریف کرد. (صادقی روش ،1388،ص10)

 

3-3-1- تخمین محدوده آسایش با استفاده از شاخص(PMV)

از آنجایی که در این روش بسیاری از معیارهای آسایش از قبیل متغیرهای اقلیمی، نوع پوشاک و فعالیت با هم مورد استفاده قرار می گیرند، یکی از کامل ترین و دقیق ترین روش­های تخمین محدوده آسایش شناخته شده است. این روش که به اختصار PMV خوانده می شود ، به وسیله فانگر در سال 1970 پیشنهاد شده است که بر اساس محاسبه میزان تبادل حرارت بین بدن انسان و محیط پیرامونش استوار است.

متغیرهایی که در این محاسبات مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از :

میزان حرارت تولید شده در اثر متابولیزم (w)

ضریب Icl مقاومت یا نارسایی لباس (clo)

دمای هوای خشک (0C)

متوسط دمای تشعشعی (0C)

سرعت جریان هوا (m/s)

فشار بخار آب (mmhg)

به منظور سنجش احساس حرارتی­، هفت درجه متفاوتی که سازمان ASHRAE[11] ارائه کرده به وسیله فانگر مورد استفاده قرار گرفته است.

1-بسیار گرم3+

2-گرم2+

3-کمی گرم1+

4-متعادل0

5-کمی سرد1-

6-سرد2-

7-بسیار سرد3-

[1] . Povel saypel

[2] . Bureau

[3] . Apparent Temperature

[4] . – Becker, S

[5] . Effective Temperature

[6] . New Effective Temperature

[7] . Fanger. P. O

[8] . Predicted Mean Vote

[9] . Predicted Percentage of Dissatisfied

[10] . Olgyay

  1. 1. American Society Of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineering

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات تحقیق

1-آیا عوامل محیط حرارتی بر میزان بهره وری نیروی کار تاثیر گذار است؟

2-در محاسبه بهره وری نیروی­کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص ( PMV ) کدام یک از متغییرهای اقلیمی و انسانی نقش تاثیرگذارتری بر بهره وری  نیروی­کار دارد؟

3-آیا تفاوت معنی داری بین شاخص PMV در مناطق مختلف ایران بر اساس درجه حرارت هوا وجود دارد؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : پیش بینی تغییرات بهره وری نیروی کار در بخش ساخت و ساز با استفاده از شاخص PMV  با فرمت ورد