دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان پایان نامه :   نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط  برای نمونه :

اصل لزوم قراردادها[1] طرفین را اجبار به ایفای تعهد می کند و در جهت نامشروع، خلاف این منظور اتفاق می کند؛ چرا که اجبار طرفین به انجام فعلی(مثبت یا منفی) در جهت نامشروع توسط شارع قبیح و محال است. به دلیل موضوع گفته شده در گفتار بعدی به نظر می رسد که اولاً باید این جهت نامشروع در متن سند ذکر شود و ثانیاً زمانی برات باطل خواهد شد که صادرکننده چنین شرطی کرده باشد و تصریح سایر مسئولین برات در سند برات صرفاً باعث بطلان شرط نامشروع خواهد بود و به برات اثری نخواهد گذاشت.

گفتار چهارم: مدل ماهیت برات

بعد از اثبات عقد بودن برات باید مدلی جهت توجیه اصول حاکم بر برات ارائه شود تا اولاً بحث طریق الی الواقع این تحقیق به پایان رسد و ثانیاً از این مدل در جهت تحلیل ماهیت نکول برات و آثار آن به درستی استفاده کرد. برای تبیین منظور قانون بدینسان بهتر است به بحثی که مرحوم نائینی در فقه به آن می پردازد متمرکز شویم. ایشان در کتاب خود  ذیل بحث العقود تابعه للعقود چنین می نویسند که: «عناوین افعال به دو دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته عنوان اولیه هستند همانند ضرب و قتل و قیام و قعود و دسته دیگر عنوان ثانوی می باشند که یا تولیدی هستند همچون احتراق که آثار القاء و نزدیکی است که احتراق مسبب تولیدی است و یا تولیدی نیست همچون احساس درد(تألم) که مسبب ازضرب است و یا تعظیم و اهانت که مسبب از قیام و قعود است و یا تملیک و تملک که مسبب از تعاطی است و یا رجوع در طلاق رجعی که مسبب ازوطی است یا اجازه در عقد فضولی و فسخ یا رد در عقد خیاری که مسبب از تصرفاًت فعلی است. حال این عناوین ثانوی خود دو دسته اند: یک دسته قهراً با ایجاد فعل در عالم خارج عنوان ثانوی برآن ها صدق می کند و یک دسته نیاز به می باشند. استثنائات این اصل که جعل و تزویر و عدم اهلیت و خروج نماینده از حدود اختیارات نمایندگی می باشد می توان به این گونه توجیه کرد که در جعل، کسی که امضای او در برات است مدعی است او قصد ایجاد منشأ مکتوب نکرده است و در تزویر نیز که قبول می کند امضا کرده ولی ادعا می کند که امضای او در زمان امضا متضمن فلان حقوق و تکالیف بود در حالی که الآن به دلیل تزویر در سند شرایط عوض شده و امضای او حاکی از حقوق و تکالیف دیگری شده است؛ در واقع علت ایجاد حقوق و تکالیف همین منشأ مکتوب در سند است که اگرتزویری در معلول صورت گیرد به علت ایجاد شده توسط مسئول سند ارتباطی نخواهد داشت.

[1]– Pucta sunt Servanda

 نکول برات و آثار آن در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر