دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تکه ای از متن پایان نامه :

دانشجویان ضروری به نظر میرسد. به همین مقصود اینجانب موضوع مطالعه تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان را انتخاب کرده تا بدین وسیله در روشن شدن تاثیرات این فناوری گامی هرچند کوچک برداشته باشم

4-1-اهداف پژوهش

1-4-1-هدف اصلی

مطالعه تاثیرکاربرد اینترنت برآموخته های علمی دانشجویان رشته علوم و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

2-4-1-اهداف فرعی

– مطالعه تاثیر ویژگی های فردی (سن وجنسیت) برکاربرد اینترنت.

– مطالعه تاثیر ویژگی های اقتصادی- اجتماعی برکاربرد اینترنت.

– مطالعه تاثیر منابع علمی برکاربرد اینترنت.

– مطالعه تاثیر مهارت در زبان انگلیسی و رایانه برکاربرد اینترنت.

– مطالعه تاثیر گذراندن واحد درسی آشنایی با کامپیوتر بر کاربرد اینترنت.

– مطالعه ارتباط میان عملکرد پژوهشی دانشجویان و کاربرد اینترنت.

–  میان عملکرد پژوهشی دانشجویان و کاربرد اینترنت ارتباط معنا داری هست.

– بین افزایش اطلاعات علمی دانشجویان و کاربرد اینترنت ارتباط معنا داری هست.

– بین میزان کاربرد اینترنت و موفقیت در فراگیری دروس ارتباط معناداری هست.

6-1-قلمرو زمانی

مطالعه اولیه جهت تهیه طرح پژوهش در فروردین ماه 1392 آغاز گردید موضوع در اردیبهشت ماه توسط کمیته تخصصی تصویب گردید و انجام پژوهش در اواخر دی ماه همان سال خاتمه پیدا نمود.

7-1-قلمرو مکانی

پژوهش حاضر در دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز انحام گرفته می باشد که شامل دانشجویان رشته ارتباطات در  مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد در کلیه گرایش ها میباشد.

 مطالعه تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه