دانلود پایان نامه

 پایان نامه ها - رشته حسابداری

عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

3-3-5 نتایج فرضیه اصلی سوم

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (11-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرسود هر سهم و تغییر سود آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران  وجود دارد و مقدار آن100/0  است. ؛که این ضریب همبستگی میزان پایین می باشد و در واقع متغیر یاد شده نمی تواند به صورت مستقل عمل کند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 008/0 می باشد، نشان می دهد که 8/0% از تغییرات سود آتی به تغییرسود هر سهم وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیر هایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که: فرضیه فوق تأیید گردیده و رابطه خطی و مثبت بین سود هر سهم  و تغییر سود آتی بدست آمد،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی یکسان می باشد.

نتایج مربوط به فرضیه های فرعی به صورت ذیل بیان می شود:

1-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-1-3

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (62-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرسود هر سهم و تغییر سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی بالایی دارند،  وجود دارد و مقدار آن094/0است. ؛که این ضریب همبستگی میزان بسیار پایین می باشد و در واقع متغیرهای یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 002/0 می باشد، نشان می دهد که 2/0% از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود هر سهم وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق رد گردیده، وهیچ رابطه خطی بین تغییرسود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریا ن های نقدی بالایی دارند، وجود ندارد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

2-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 2-1-3

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (66-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرسود هر سهم و تغییر سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایینی دارند،  وجود دارد و مقدار آن134/0است. ؛که این ضریب همبستگی میزان پایین می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 011/0 می باشد، نشان می دهد که 1/1% از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود هر سهم وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق رد گردیده، وهیچ رابطه  خطی بین تغییرسود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی پایینی دارند، وجود ندارد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

3-3-3-5 نتایج فرضیه فرعی 1-2-3

با توجه به آزمونها و تحلیل هایی که از راه رگرسیون و همبستگی در فصل (4) انجام شد و همانطوریکه در جدول (70-4) مشاهده می شود ، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین تغییرسود هرسهم و تغییر سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند،  وجود دارد و مقدار آن412/0است. ؛که این ضریب همبستگی میزان خوبی می باشد و در واقع متغیر های یاد شده نمی توانند به صورت مستقل عمل کنند و با توجه به ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار آن 164/0 می باشد، نشان می دهد که 4/16 % از تغییرات سود آتی به  تغییرات سود هر سهم وابسته است و بقیه آن مربوط به متغیرهایی می باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده است. بررسی ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردید، و رابطه بین تغییر سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند، مثبت  بیان شد ،که این نتیجه با مستندات ارائه شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی در تضاد نمی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات تحقیق:

1) آیا بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد؟

1-1) آیا رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت است؟

2-1) آیا رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت است؟

3-1) آیا رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت است؟

2) آیا بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد؟

1-2) آیا رابطه بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت است؟

2-2) آیا رابطه بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت است؟

3-2) آیا رابطه بین سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت است؟

3) آیا بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی رابطه وجود دارد؟

1-3) آیا رابطه بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابلیت پیش بینی جریان های نقدی مختلفی دارند ، متفاوت است؟

2-3) آیا رابطه بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که  نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری مختلفی دارند ، متفاوت است؟

3-3) آیا رابطه بین تغییرات سود هرسهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام مختلفی دارند ، متفاوت است؟

تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

لینک متن کامل پایان نامه رشته حسابداری با عنوان : تحلیلی بر عوامل مرتبط با تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در بازار سرمایه ایران با فرمت ورد


دیدگاهتان را بنویسید