دانلود پایان نامه

دانشگاه‌ کردستان

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه شافعی

عنوان :‌

بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه

استاد راهنما :

دکتر نوید نقشبندی

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب:

        مقدمه……………………………………………………………………………………………..   1
الف) بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………..   2ب) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………   3
ج) اهداف تحقیق)………………………………………………………………………………………………………   3
د) پیشینه تحقیق)…………………………………………………………………………………………………………   3
ه) ضرورت انجام تحقیق)……………………………………………………………………………………………..   4
و) روش انجام تحقیق)………………………………………………………………………………………………….   4
ز) ساختار تحقیق)………………………………………………………………………………………………………..   5
فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم…………………………………………………………………………..   6
 1-1- معنا و مفهوم احکام……………………………………………………………………………………………………….   71-2- معنا و مفهوم إشهاد………………………………………………………………………………………………………..  10
1-2-1- إشهاد در لغت………………………………………………………………………………………………………  10
1-2-2- إشهاد در اصطلاح…………………………………………………………………………………………………  10
1-3- تفاوت شهادت با خبر و بینه…………………………………………………………………………………………….  11
1-4- آیات و احادیث مربوط به شهادت و اهمیت آن………………………………………………………………….  14
1-4-1- آیات شهادت………………………………………………………………………………………………………..   14
1-4-2- احادیث شهادت……………………………………………………………………………………………………   17
1-4-3- اهمیت شهادت…………………………………………………………………………………………………….   18
1-5- دلیل و حکمت مشروعیت شهادت و حکم آن……………………………………………………………………  18
1-5-1- دلیل مشروعیت شهادت………………………………………………………………………………………….  18
1-5-2- حکمت تشریع شهادت…………………………………………………………………………………………..  21
1-5-3- حکم شهادت………………………………………………………………………………………………………..  22
1-6- معنا و مفهوم طلاق………………………………………………………………………………………………………..   24
1-6-1- طلاق در لغت……………………………………………………………………………………………….  24
1-6-2- طلاق در اصطلاح………………………………………………………………………………………….  25
1-7- مشروعیت و دلیل و حکمت تشریع طلاق و حکم آن…………………………………………………  26
1-7-1- مشروعیت طلاق…………………………………………………………………………………………… 26
1-7-2- دلیل مشروعیت طلاق……………………………………………………………………………………. 29
1-7-3- حکمت تشریع طلاق…………………………………………………………………………………….. 31
1-7-4- حکم طلاق………………………………………………………………………………………………….. 33
1-8- اقسام طلاق و ارکان آن………………………………………………………………………………………….. 34
1-8-1- اقسام طلاق…………………………………………………………………………………………………. 34
1-8-1-1- طلاق از حیث اثر………………………………………………………………………………… 35
1-8-1-2- طلاق از حیث ایقاع کننده……………………………………………………………………… 37
1-8-1-3- طلاق از حیث عدد………………………………………………………………………………. 38
1-8-2- ارکان طلاق………………………………………………………………………………………………….. 39
1-8-2-1- مطلق………………………………………………………………………………………………….. 39
1-8-2-2- مطلقه………………………………………………………………………………………………….. 42
1-8-2-3- صیغه…………………………………………………………………………………………………… 42
1-8-2-4- قصد……………………………………………………………………………………………………. 43
1-8-2-5- إشهاد…………………………………………………………………………………………………… 43
1-9- شهادت در طلاق و سایر ابواب فقهی………………………………………………………………………..  45
و……

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید


دیدگاهتان را بنویسید