دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی

عنوان

رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان

استاد راهنما  

دکتر سعید باقرسلیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه.. 3

1-2) بیان مسأله.. 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4) اهداف تحقیق.. 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق.. 7

1-6) فرضیههای تحقیق.. 9

1-7) تعریف نظری متغیرهای اصلی تحقیق.. 9

1-7-1)  هوش هیجانی. 9

1-7-2) تعارض. 9

1-7-3) خلاقیت. 9

1-8) تعریف عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق.. 9

1-8-1) هوش هیجانی. 9

1-8-2) تعارض. 10

1-8-3) خلاقیت. 10

1-9) قلمرو تحقیق.. 11

1-9-1) قلمرو موضوعی. 11

1-9-2) قلمرو زمانی. 11

1-9-3) قلمرو مکانی. 11

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق

بخش اول: تعارض

2-1-1) مقدمه. 14

2-1-2) تعاریف و مفاهیم. 14

2-1-3) سطوح تعارض. 15

2-1-4) انواع تعارض. 15

2-1-5) سبکهای تعارض. 16

2-1-5-1) انعطاف‌پذیری. 16

2-1-5-2) اجتناب. 17

2-1-5-3) رقابت‌جویی. 17

2-1-5-4) حل مسئله‌ی مشارکتی. 17

2-1-5-5) مصالحه. 17

2-1-6) دیدگاههای تعارض. 18

2-1-7) عوامل منجر به تعارض. 19

2-1-7-1) تعارض عاطفی. 19

2-1-7-2) تعارض اساسی. 20

2-1-7-3) تعارض سود. 20

2-1-7-4) تعارض ارزشها. 20

2-1-7-5) تعارض هدف. 20

2-1-8) منابع تعارض. 20

2-1-8-1) تعارض اقتصادی. 20

2-1-8-2) تعارض ارزش. 21

2-1-8-3) تعارض قدرت. 21

2-1-9) کاربردهای تعارض. 22

2-1-9-1) شناخت ایجاد تعارض. 22

2-1-9-2) کاربرد تعارض به عنوان امنیت برای حفظ گروه. 22

2-1-9-3) تعارض پیوستگی گروهی را افزایش میدهد؛. 22

2-1-9-4) تعارض قدرت افراد و گروهها را میآزماید. 22

2-1-9-5) انرژی حرکت تعارض. 22

2-1-10) فرایند تعارض. 22

2-1-10-1)  گام I : مخالفتهای بالقوه یا ناسازگاری. 22

2-1-10-2)  گامII: بروز تعارض. 23

2-1-10-3)  گام III: نیت. 24

2-1-10-4)  گام IV: رفتار. 24

2-1-10-5)  گام V: رهآورد. 25

2-1-11) تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب. 25

2-1-12) تاثیرات مثبت و منفی تعارض. 26

2-1-13) هوش هیجانی و تعارض. 27

بخش دوم: هوش هیجانی

2-2-1) مقدمه. 29

2-2-2) تعاریف و مفاهیم هوش هیجانی. 30

2-2-3) تاریخچه هوش هیجانی. 31

2-2-4) ابعاد هوش هیجانی. 34

2-2-5) تفاوت هوش هیجانی و بهره هوشی. 36

2-2-6) نظریه های هوش هیجانی. 37

2-2-6-1) نظریه های هوش هیجانی. 37

2-2-6-2) نظریه های های توانایی. 37

2-2-6-3) نظریه های ترکیبی. 38

2-2-7) مدل های هوش هیجانی. 38

2-2-7-1) مدل توانایی مایر و سالووی ( 1997). 38

2-2-7-2) مدل ترکیبی گلمن (1995). 40

2-2-7-3) مدل ترکیبی بار-آن (1997). 41

2-2-7-4) مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس. 44

2-2-8) هوش هیجانی در سازمان و مدیریت. 45

2-2-9) کاربردهای هوش هیجانی در محیط. 46

2-2-10) تقویت هوش هیجانی. 47

2-2-11) جمع بندی تئوری های هوش هیجانی. 47

2-2-12) ویژگی مدیر با هوش هیجانی. 48

2-2-13) رابطه هوش هیجانی و عملکرد. 50

بخش سوم: خلاقیت

2-3-1) مقدمه. 53

2-3-2) تعاریف و مفاهیم خلاقیت. 53

2-3-3) سطوح خلاقیت. 55

2-3-4) دیدگاهها در مورد افراد خلاق. 56

2-3-5) عوامل موثر بر خلاقیت. 56

2-3-6)  مدلهای خلاقیت. 60

2-3-6-1) الگوی کشش بازار. 60

2-3-6-2) الگوی فشار فناوری. 60

2-3-6-2) الگوی تلفیقی. 61

2-3-7) فرایند خلاقیت. 62

2-3-8) خلاقیت سازمانی و عوامل کلیدی موثر در موفقیت آن از دیدگاه صاحب نظران. 65

2-3-9) تفاوت خلاقیت با نوآوری. 68

2-3-10) تکنیکهای خلاقیت و نوآوری. 70

2-3-11) ویژگی‌های سازمان خلاق. 76

2-3-12) نقش مدیر در پرورش خلاقیت. 76

2-3-13) هوش هیجانی و خلاقیت. 77

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

2-4-1) پیشینه مطالعاتی داخل کشور. 80

2-4-2) پیشینه مطالعاتی خارج از کشور. 82

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه.. 86

3-2) روش تحقیق.. 86

3-2-1) جامعه و نمونه آماری. 86

3-3) روش و ابزار جمعآوری دادهها.. 87

3-3-1) پرسشنامه هوش هیجانی. 87

3-3-2) پرسشنامه خلاقیت. 87

3-3-3) پرسشنامه تعارض. 88

3-4) روایی و پایایی ابزار اندازهگیری.. 88

3-4-1) روایی. 88

3-4-2) پایایی. 88

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 89

3-6) آزمون نرمالیته.. 89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق

4-1) مقدمه.. 91

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان.. 92

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق.. 97

4-4) فرضیه‎های تحقیق.. 103

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه.. 106

5-2) نتایج آمار توصیفی.. 106

5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان. 106

5-2-2) توصیف متغیر هوش هیجانی. 106

5-2-3) توصیف متغیر خلاقیت. 106

5-2-4) توصیف متغیر تعارض. 107

5-3) نتایج آزمون فرضیه‎ها.. 107

5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق.. 108

5-5) محدودیتهای تحقیق.. 109

5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده.. 109

منابع و مأخذ. 111

پیوست ها. 117

فهرست جداول

جدول 2-1: مقایسه سه دیدگاه تعارض. 19

جدول 2-2: تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب. 26

جدول 2-3: تاثیرات مثبت و منفی تعارض. 27

جدول 2-4:  مدل هوش هیجانی دانیل گلمن و همکاران. 35

جدول2-5 مدل هوش هیجانی مایر و سالووی. 39

جدول 2-6 مولفه های پیشنهادی گلمن برای هوش هیجانی.. 41

جدول 2-7 مدل ترکیبی هوش هیجانی بار-آن. 42

جدول 3-1: آلفای کرانباخ. 89

جدول 3-2: آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق. 89

جدول 4 -1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 92

جدول 4 -2) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 93

جدول 4-3) توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان. 94

جدول 4-4) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان. 95

جدول 4-5) توصیف متغیروضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 96

جدول 4-6) توصیف متغیر هوش هیجانی. 97

جدول 4-7 ) توصیف ابعاد هوش هیجانی. 98

جدول 4-8) توصیف متغیرخلاقیت. 99

جدول 4-9) توصیف متغیرتعارض. 101

جدول 4 -10) توصیف ابعاد تعارض. 102

جدول 4 -11) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان. 103

جدول 4-12) ضریب همبستگی بین هوش هیجانی و تعارض در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان. 104

فهرست نمودار

نمودار 4-1) میله ای  متغیر جنسیت پاسخ دهندگان. 92

نمودار 4 -2) میله ای  متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 93

نمودار 4-3) میله ای  متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان. 94

نمودار 4-4) میله ای  متغیر سن پاسخ دهندگان. 95

نمودار 4- 5) میله ای  متغیر وضعیت تأهل پاسخ دهندگان. 96

نمودار 4-6) هیستوگرام  متغیر هوش هیجانی. 97

نمودار 4–7) راداری ابعاد هوش هیجانی. 98

نمودار 4-8) هیستوگرام متغیرخلاقیت. 100

نمودار 4 -9) هیستوگرام  متغیر تعارض. 101

نمودار 4–10) راداری ابعاد تعارض. 102

فهرست اشکال

شکل 1-1: مدل نظری تحقیق. 8

شکل2-1: پنج سبک مدیریت تعارض.. 18

شکل 2-2: فرایند تعارض. 25

شکل2-3:  مدل کشش بازار. 60

شکل2-4:  مدل فشار فناوری. 61

شکل 2-5 مدل تلفیقی فرایند خلاقیت. 61

شکل 2-6 فرایند پنج مرحلهای معرفی خلاقیت در سازمانها. 65

 

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی ارتباط هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت است. روش تحقیق از نوع توصیفی و هدف آن کاربردی است و روش گردآوری داده­ها میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان اداره آموزش و پروش استان گیلان  با تعداد 1568 نفر است. با توجه به نرمال بودن جامعه آماری، حداقل حجم نمونه از طریق فرمول کوکران به تعداد 308 نفر محاسبه شده، که در ادامه کار محقق به تعداد 350 پرسشنامه در میان کارکنان با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی توزیع نمود که در نهایت تعداد 310 پرسشنامه قابل قبول که بتوان از طریق آن داده­ها را تجزیه و تحلیل نمود جمع­آوری شد. با تجزیه و تحلیل داده­ها مشخص گردید در سطح 95% اطمینان بین هوش هیجانی و خلاقیت ارتباط مثبت و همچنین بین هوش هیجانی و تعارض ارتباط منفی وجود دارد.

کلمات کلیدی: هوش هیجانی، خلاقیت، تعارض، اداره کل آموزش و پروش استان گیلان

این پایان نامه از روی سایت حذف شده است