دانلود پایان نامه

متوسط به بالا قرار دارد.
محمد مویدی در تحقیقی با عنوان نقش شاخص های حکمروایی شهری در حرکت به سوی توسعه پایدار شهری با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و مطالعه منابع ضمن بررسی مفاهیمی چون توسعه پایدار و حکمروایی شهری، به تبیین شاخص های مربوط به تاثیر حکمروایی خوب شهری در دستیابی به توسعه پایدار پرداخته است که در این خصوص اتخاذ پنج اصل موثر برابری، کارایی، پاسخگویی، مشارکت و امنیت در اداره شهر به جهت ایجاد شهری پایدار مورد تاکید قرار گرفته است.
نازک نوبری و همکارانش(1389) در تحقیقی تحت عنوان حکمرانی خوب شهری یک ضرورت تردید ناپذیر سعی کرده اند با توجه به تفاوت مفهومی میان حکومت و حکمرانی شهری ، جایگاه شهرداری و مسئولیت آن در چگونگی حکمرانی شهری مشخص کنند و با اشاره به مدل های مطرح در این حوزه ، ابتدا الگوی مدیریت شهری منطبق با تهران تعیین و سپس با تعیین شاخص های حکمرانی خوب شهری مفاهیم و مدل های اصلی و وابسته به این نوع حکمرانی توصیف کرده اند.
مشکینی و همکارانش(1393) در تحقیقی با عنوان حکمروایی مطلوب شهری در محله اوین به بررسی وضعیت مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های هشت گانه حکمروایی مطلوب شهری می پردازند. در این پژوهش نتیجه گیری می شود که شاخص های اثربخشی و پاسخ گویی از کارکرد بیشتری در شکل گیری الگوی مطلوب مدیریت محله اوین نقش داشته اند و مدیریت محله اوین از لحاظ شاخص های حکمروایی مطلوب شهری در وضعیت خوبی قرار دارد.
خلیل اله سردار نیا و همکارانش(1388) در تحقیقی با عنوان تاثیر حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی بر اعتماد سیاسی شاخص های حکمرانی خوب و سرمایه اجتماعی مورد آزمون قرارداده و نتیجه گیری کرده اند که متغییر های مربوط به حکمرانی خوب بهتر از متغییر های سرمایه اجتماعی تبیین گر واریانس اعتماد سیاسی است.

پژوهش های خارجی
کامسا102 و همکارانش (2004) در تحقیق خود با عنوان نقش نهادها در فرآیند توسعه آفریقا به بررسی نقش شاخص های حکمرانی در فرایند توسعه ی کشور های آفریقایی پرداختند و به این نتیجه دست یافتند که اجرای ضعیف حاکمیت قانون، فساد، ضعف مدیریت، فقدان یک جامعه مدنی قوی و دخالت های سیاسی مهمترین عوامل بازدارنده در توسعه این کشور ها بوده اند.
پویرسون103 (1998) نیز در تحقیقی تحت عنوان امنیت اقتصادی، سرمایه گذاری خصوصی و رشد در کشورهای در حال توسعه با بهره گیری از روش متغییر هایی چون ثبات رهبری سیاسی، خطر بروز جنگ داخلی، چگونگی دیوان سالاری ، خطر بی اعتنایی به قراردادها به وسیله دولت، خطر سلب مالکیت، فساد در دستگاه دولتی ، حاکمیت نظم و قانون، خطر بروز تنش های نژادی و قومی، تروریسم سیاسی و خطر بروز منازعات خارجی نقش تعیین کننده متغییر های نهادی غیر اقتصادی را بر عملکرد رشد اقتصادی نشان داده است.
همچنین بارو104 و همکارانش (1995) در تحقیق خود با عنوان رشد اقتصادی دریافتند که در میان اجزای گوناگون شاخص کیفیت نهادی، هنگامی که طیفی از متغییر های محیطی و دیگر متغییر ها کنترل شوند، حاکمیت قانون تنها عاملی است که تاثیر تعیین کننده بر رشد اقتصادی دارد.
استینر105 (2006) نیز در تحقیقی با عنوان تهدید امنیت و نوسانات گردشگری به وضعیت گردشگری در کشور های عربی از جمله مصر پرداخت که با وجود جاذبه های گردشگری فراوان نتوانسته اند به نحو مطلوبی درامدزایی کنند.وی مهمترین علل عدم درامد زایی را نبود امنیت ، تهدید های اجتماعی و روانی و عدم خدمات رسانی بهینه می داند که جهت بهبود این وضعیت ، توجه به امنیت گردشگران را ضروری دانسته است.

اسناد حقوقی و بین المللی
مهمترین اسناد حقوقی بین المللی در ارتباط با هنجار های حکمرانی خوب شهری اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال 1966، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966، کنوانسیون محو همه اشکال تبعیض علیه زنان در سال 1979، اعلامیه حق توسعه در سال 1986 و کنوانسیون حقوق کودک است که با توجه به مسائل مطروحه در این اسناد و ارتباط آنها با حکمرانی خوب شهری و با حقوق بشر می توان به موارد زیر اشاره کرد.
مشروعیت و پاسخگویی حکومت
آزادی تشکل ها و مشارکت فعال
تواندمند سازی زنان به عنوان عنصر کلیدی در راهبرد ریشه کنی فقر
چارچوب حقوقی برای ایجاد محیط زیستی سالم در شهرها
دسترسی و اعتبار اطلاعات
مدیریت کارای بخش عمومی
ایجاد مشارکت فعال کودکان در فرایند تصمیم گیری (جیف106 و همکاران، 2004).
اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های بین المللی
منبع دیگر برای استخراج حوزه های بالقوه نفوذ حکمرانی خوب شهری، اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های ملل متحد است. در رابطه با مهمترین اقدامات دولت ها برای شناسایی مدیریت مطلوب شهری می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
توجه به نیازهای کودکان به ویژه کودکان خیابانی
تعهد مدیریت شهری به بهبود شرایط زندگی شهروندان به ویژه افراد فقیر
مشارکت برابر زنان و مردان در فرآیند تصمیم گیری
ریشه کنی فقر به عنوان یک ضرورت سیاسی، اجتماعی و قومیتی
زمامداری شفاف، کارآمد، عدالت محور و مسئولیت پذیر (تیلور، 2000).

بخش سوم: تشریح اجزای مدل

مقدمه
چارچوب مفهومی با عناوین دیگری همچون چارچوب نظری، ابزار تحلیلی یا همان نقشه ذهنی شناخته می‌شود. هر الگوی مفهومی به‌عنوان نقطه شروع و مبنایی جهت انجام مطالعات و
تحقیقات است به‌گونه‌ای که متغیرهای موردنظر تحقیق و روابط میان آن‌ها را مشخص می‌کند. الگوی مفهومی یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود در حین اجرای تحقیق، متغیرها، روابط و تعاملات بین آن‌ها موردبررسی و آزمون قرارگرفته، و حسب ضرورت، تعدیلاتی در آن‌ها انجام‌شده و عواملی نیز از آن‌ها کم و یا به آن‌ها اضافه شود. در این بخش اجزای مدل مفهومی تحقیق بررسی خواهند شد.

مدل مفهومی تحقیق
مدل مفهومی تحقیق حاضر بخشی از نوآوری این تحقیق محسوب می شود بدین صورت که از مدل تحلیل اهمیت – عملکرد جهت اولویت بندی و ارزیابی شاخص ها استفاده شده است. در این مدل هر شاخص از دو منظر، اول میزان اهمیت هریک از شاخص ها و سپس سطح عملکرد (وضع موجود) آن شاخص، بررسی خواهد شد. درنهایت با مقایسه این دو وضعیت تحلیل هایی انجام خواهد گرفت. لازم به ذکر است که توضیحات مربوط به مدل اهمیت – عملکرد در فصل سوم به صورت تفصیلی ارائه خواهد شد. شکل زیر مدل مغهومی تحقیق را نشان می دهد.

شاخص های حکمرانی خوب شهری
یک مبنای اساسی برای ویژگی های حکمرانی خوب شهری شاخص هایی است که توسط برنامه توسعه سازمان ملل و بانک جهانی مطرح شده اند که بر این اساس و بر اساس مطالعاتی که در زمینه حکمرانی خوب شهری و مطابفت آن با شرایط شهرهای ایران صورت گرفته است شاخص هایی چون مشارکت شهروندان، اثر بخشی و کارایی، پذیرا بودن و پاسخ ده بودن، مسئولیت و پاسخگویی، شفافیت، قانون مندی، جهت گیری توافقی، عدالت، بینش راهبردی و تمرکز زدایی برای این منظور معرفی گردیده اند که در زیر بر هریک تعریف شده اند (رفیعیان،1390).

مشارکت
منظور از مشارکت، قدرت تاثیر گذاران بر تصمیم گیری ها و سهیم شدن شهروندان در قدرت است (رفیعیان،1390).

حاکمیت قانون
منظور، مراعات چارچوب های قانونی و دور بودن دست افراد غیر مسئول از تصمیم گیری ها است (رفیعیان،1390).

شفافیت
شفافیت نقطه مقابل پنهان کاری در تصمیم گیری است. پنهان کاری امکان بروز فساد را افزایش می دهد (رفیعیان،1390).

مسئولیت و پاسخگویی
این معیار بر مسئول بودن و حساب پس دادن مسئولان و تصمیم گیران در قبال شهروندان استوار است (رفیعیان،1390).

پاسخده بودن
مسئولان شهری باید خواسته های شهروندان را در یابند و بپذیرند و نسبت به آن واکنش مناسب ارائه دهند (رفیعیان،1390).

بینش راهبردی
فرا رفتن از مسایل روزمره شهری و پرهیز از غرق شدن در آنها مستلزم پیش بینی آینده نگر است (رفیعیان،1390).

اجماع سازی
منظور از اجماع سازی، تعدیل و ایجاد توافق میان منافع مختلف است (رفیعیان،1390).

عدالت و انصاف
منظور از عدالت، ایجاد فرصت های مناسب برای همه شهروندان در زمینه ارتقا وضعیت رفاهی است (رفیعیان،1390).

امنیت
امنیت به عنوان پیش بینی، شناسایی و برآورد یک خطر مجرمانه و آغاز عمل برای از میان برداشتن یا کاهش دادن آن تعریف می شود (رفیعیان،1390).

اثر بخشی و کارایی
این معیار بر استفاده مناسب از منابع موجود برای تامین نیازهای شهروندان، ارائه خدمات شهری و رضایت مردم استوار است (رفیعیان،1390).

تمرکز زدایی
این مفهوم بر واگذاری اختیار به سازمان ها و مراکز مختلف و صلاحیت نهادهای محلی بر انجام وظایف تاکید می کند. تمرکز زدایی بر اصل تقویت مسئولیت به سمت پایین تر استوار است (رفیعیان،1390).

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به‌منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای پیداکرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. (ایران نژاد پاریزی، 1378)
در فصل حاضر توضیحات مربوط به نوع و روش تحقیق، جامعه و نمونه‌ی آماری، ابزار و روش جمع‌آوری داده‌ها و همچنین چگونگی تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها ارائه شده است.

روش تحقیق
بمانند سایر بحث‌ها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز در کتاب‌های مختلف نظرات و دیدگاه‌های متفاوتی عنوان‌شده است (ظهوری، 1378). تشتت آراء به‌ مانند سایر مباحث در علوم انسانی به حدی است که نمی‌توان در این زمینه نظر واحدی را ارائه کرد. البته وجود تعاریف و تعابیر مختلف و متنوع در علوم انسانی، از سویی بیانگر گستردگی و اهمیت موضوع بوده که می‌تواند از زوایای مختلف موردبررسی قرار گیرد. و از سویی دیگر نشان‌دهنده پویایی موضوع است که می‌تواند زمینه ارائه مدل‌ها، تئوری‌ها و نظرات متفاوتی را فراهم آورد. پاراگراف بعد، صحت ادعای فوق و جایگاه تحقیق حاضر را نشان می‌دهد.
با توجه به دو رویکرد خردگرایانه و طبیعت‌گرایانه107 و دو دسته روش‌های تحقیق منتج از آن‌ها بنام‌های روش‌های کمی و کیفی108 (بازرگان و دیگران، 1377)، تحقیق حاضر در گروه روش های کمی قرار می‏گیرد. با توجه به ویژگی آزمایشی و یا غیرآزمایشی109 بودن تحقیقات، روش تحقیق حاضر، روش غیرآزمایشی پیمایشی (بازرگان و دیگران، 1377) محسوب می‌شود. درکلی‌ترین تقسیم‌بندی، روش تحقیق را کتابخانه‌ای و میدانی در نظر گرفته‏اند که در تحقیق حاضر از هر دو این روش‌ها استفاده خواهد شد. در جمع‌بندی نهایی اینکه، در تحقیقات مدیریتی به دو روش فرضیات (سؤالات) تأیید و یا رد خواهند شد که عبارت‌اند از: استفاده از ف
نون آماری، و استفاده از فنون غیر آماری مانند تحقیق در عملیات (آذر، 1373). تحقیق حاضر با توجه به این تقسیم‏بندی در گروه اول قرار می‌گیرد.
اگر روش تحقیق را مراحل اجرای تحقیق فرض نمائیم بر این اساس گام‌های اجرایی تحقیق حاضر به شرح زیر می‌باشد:
مطالعات کتابخانه‏ای (مرور ادبیات موضوعی)
تدوین مطالعات کتابخانه‌ای
تبیین چارچوب نظری تحقیق و طراحی (بومی‌شده) ابزار جمع‌آوری داده‌ها
جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات میدانی موردنیاز
انجام محاسبات لازم بر روی داده‌های جمع‌آوری‌شده
تجزیه ‌و تحلیل آماری
تدوین نتایج مطالعات میدانی
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که تحقیق حاضر، یک تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی می‌باشد. همچنین ازآنجایی‌که نتایج این تحقیق می‌تواند به‌طور عملی، مورداستفاده قرار گیرد، یک تحقیق مورد پژوهشی کاربردی می‌باشد.
از طرفی دیگر روش تحقیق را می‏توان در چهار گروه بدین شرح در نظر گرفت (فلدمن110، 2004) بسط یا بهبود تئوری‌های موجود، مقایسه دیدگاه‌های تئوریکی مختلف، بررسی پدیده‏ای خاص با استفاده از دیدگاه‌های تئوریکی مختلف، و بالاخره، اینکه بررسی پدیده‏ای مستند و تکراری در محیط و شرایطی


پاسخی بگذارید