دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه : اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمی-PQWVFKLW

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دسته دوم آنهای که بوسیله تجویز مواد شیمیایی به حیوان ایجاد می گردد.

در کیندلینگ الکتریکی تقریباً با تحریکات الکتریکی تمام نقاط مغز قدامی می توان کیندلینگ ایجاد کرد. که می توان به آمیگدال، هیپوکامپ، سپتوم کورتکس هسته پشتی رافه، قشر حرکتی و بینایی وژیروس دندانه ای اشاره کرد. که این میان حساسیت آمیگدال برای ایجاد کیندلینگ از نقاط دیگر بیشتر است.

1-2-2  کیندلینگ شیمیایی :

مهمترین ویژگی کیندلینگ شیمیایی گسترش پیشرونده حمله های رفتاری کاهش آستانه تشنج و حفظ افزایش حساسیت به تحریکاتی که منجر به تشنج می شوند.

یکی از روش های شناخته شده کیندلینگ شیمیایی استفاده از ماده پنتیلن تترازول(PTZ)[1] است. کیندلینگ با PTZ شامل تجویز مکرر دوزهای زیرآستانه ای PTZاست[33و34]. که به تدریج یک تغییر دایمی در حساسیت به صرع زایی ساختارهای مغزیبه وجود می آورد[30و32]. علاوه بر دخالت سیستم های مهاری گابا در کیندلینگ [33]، برخیمحققان بر وقوع تقویت مشابه LTPو درگیری گیرنده هایNMDAدر فرایند صرعزایی تأکید می ورزند،زیرا آنتاگونسیت های رقابتی و غیررقابتی از کیندلینگ پیشگیری می کنند یا آن را به تأخیر می اندازند[33]. مطالعات فارماکولوژیک نیز نشانمی دهد که آنتاگونیست گیرنده NMDA می تواند قابلیت حیوان را برای نشو و نمایپاسخ کیندلینگ کاهش دهد.

1-3 استرس   

1-3-1  مفهوماسترس

اولینباردرسال 1930 توسطهانسسلیه[2]مطرحگردیدامااینمفهومازفرهنگمردمتاثیرمیپذیرد.لذاتشخیصمفهوموتصویرکلیاسترسمورداختلافنظرمیباشد. ممکناستاسترسبهعنواناختلالدروضعیتجسمانی،شرایطمحیطیویاوضعیتاجتماعی- روانیدرنظرگرفتهشود.

ازطرفیمفهوماسترسبهواسطهتعریفمفهوممدیاتورهایاسترس،کاربردیشد. اینمدیاتورهاهورمونهایخاصیهستندکهتوسطسیستماعصابمرکزیویامحورهیپوتالاموس- هیپوفیز- آدرنال(HPA)تولیدشدهوبرآنهانیزتاثیرمیگذارند.

[1] Pentylentetrazole

[2]Selye Hans

اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر بر ابتلای به ابتلای به صرع در نوزادان در مدل کیندلینگ شیمیایی با پنتیلن تترازول

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

دسته‌ها: دسته‌بندی نشده