دانلود پایان نامه

1-5-5- هموگلوبین گلیکوزیله/12
1-5-6- کورتیزول/14
1-5-7- فشارخون
1-5-8- بهزیستی/15
1-5-9- کیفیت زندگی /15
1-5-10- تیپ شخصیتی D/16
1-5-11- خودکارآمدی /16
1-5-12- رفتار مراقبت از خود/16
1-5-13- استرس /16
1-5-14- مشکلات مرتبط با دیابت /17
1-5-15- کانون کنترل سلامت /17
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مداخلات روان شناختی گروهی مربوط به دیابت /19
2-1-1- ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی /20
2-1-1-1- تعریف ذهنآگاهی /20
2-1-1-2- تاریخچهی درمان ذهنآگاهی مبتنی بر شناختدرمانی /22
2-1-1-3- نسخههای گوناگون درمان ذهنآگاهی /23
2-1-1-4- مکانیسم عمل ذهنآگاهی /25
2-1-1-5- اثر بخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /26
2-1-2- درمان گروهی شناختی رفتاری /27
2-1-2-1- تعریف درمان شناختی رفتاری /27
2-1-2-2- اصول و مولفه‌های درمان شناختی رفتاری /28
2-1-2-3- هدف درمانگری شناختی رفتاری /29
2-1-2-4- کاربردهای درمان شناختی رفتاری /30
2-1-2-5- اثر بخشی درمان گروهی شناختی رفتاری در بیماران دیابتی/31
2-1-3- مصاحبهی انگیزشی /32
2-1-3-1- تعریف مصاحبهی انگیزشی /32
2-1-3-2- اصول و فنون مصاحبهی انگیزشی/32
2-1-3-3- شواهد تجربی از کاربرد مصاحبهی انگیزشی در بیماران دیابتی /35
2-1-3-4- درمان افزایش انگیزه(MET) /36
2-1-4- مداخلهی گروهی روانی اجتماعی /37
2-1-4-1- پیشینهی مداخلات گروهی روانی اجتماعی /37
2-1-4-2- اثربخشی مداخلات روانی اجتماعی /39
2-1-4-3- مداخلات روانی اجتماعی گروهی در بیماران دیابتی /40
2-2-دیابت /42
2-2-1- مقدمه /43
2-2-2- تعریف دیابت /43
2-2-3- انواع دیابت /44
2-2-3-1- دیابت نوع1/44
2-2-3-2- دیابت نوع2 /44
2-2-3-4- دیابت حاملگی /45
2-2-3-5- دیابت همراه با بیماری های دیگر /45
2-2-3-6- پری دیابت /45
2-2-4- همهگیر شناسی دیابت /46
2-2-5- سبب شناسی دیابت /47
2-2-6- عوارض دیابت 47
2-2-6-1- عوارض زودرس 47
2-2-6-2- عوارض دیررس دیابت /49
2-2-7- عوامل خطر در دیابت نوع دو و مراقبت از خود /52
2-2-7-1- چاقی و دیابت /52
2-2-7-2- فعالیت بدنی و دیابت /53
2-2-7-3- تغذیه و دیابت /54
* 2-2-7-4- فشارخون و دیابت /55
* 2-2-7-5- استرس و دیابت /56
* 2-2-8- همبسته های روانی دیابت /57
* 2-2-8-1- تیپ شخصیتی D/57
2-2-8-2- خودکارآمدی /59
2-2-8-3- حمایت اجتماعی ادراک شده /61
2-2-8-4- کانون کنترل سلامت /63
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-نوع و طرح پژوهش /70
3-2- شرکت کنندگان /70
3-2-1- جامعهی آماری /70
3-2-2- نمونه و نحوهی انتخاب آن /70
3-3- شیوه ی اجرا /72
3-4- روش تجزیه و تحلیل داده ها /76
3-5- ابزارهای اندازه گیری /76
3-5-1- پرسشنامهی بهزیستی روانی /77
3-5-2- پرسشنامهی خود کارآمدی عمومی /78
3-5-3- پرسشنامهی تیپ شخصیتیD /78
3-5-4- پرسشنامهی کیفیت زندگی ویژه ی افراد دیابتی /79
3-5-5- پرسشنامهی رفتار مراقبت از خود /79
3-5-6- پرسشنامهی مشکلات مرتبط با دیابت /80
3-5-7- پرسشنامهی افسردگی، اضطراب و استرس /81
3-5-8- مقیاس چند وجهی کانون کنترل سلامت /82
فصل چهارم: ی
افته های تحقیق
4-1- مقدمه /84
4-2- توصیف آماری متغیرها و شاخصهای پژوهش /85
4-2-1- آمارههای توصیفی شاخصهای سلامت روانی /85
4-2-1-1- کیفیت زندگی /85
4-2-1-2- بهزیستی /86
4-2-1-3- خودکارآمدی /87
4-2-1-4- نگرانیهای ناشی از دیابت /89
4-2-1-5- استرس /90
4-2-2- آمارههای توصیفی شاخصهای سلامت جسمی /91
4-2-2-1- قندخون /91
4-2-2-2- کورتیزول /92
4-2-2-3- فشار خون /94
4-2-3- آمارههای توصیفی شاخصهای کانون کنترل سلامت /95
4-2-3-1- درونی /95
4-2-3-2- منبع قدرت /96
4-2-3-3- شانس /97
4-2-4- آمارههای توصیفی سایر متغیرها /98
4-2-4-1- سن /98
4-2-4-2- میزان مراقبت از خود /99
4-2-4-3- تیپ شخصیتی /100
4-3- آزمون تجزیه و تحلیل فرضیهها /101
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و ارائهی پیشنهادات
5-1- بحث /171
5-1-1- اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /171
5-1-2- اثربخشی آموزش گروهی روانی اجتماعی /173
5-1-3- اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری /174
5-1-4- اثربخشی آموزش گروهی افزایش انگیزه 176
5-1-5- مقایسه اثربخشی مداخلات روان شناختی /176
5-2-نتیجه گیری /178
5-3- محدودیتها /180
5-4- پیشنهادها /181
منابع /184
پیوستها /201

فهرست جداول
جدول3-1. زمان بندی و محتوای جلسات مداخله ذهنآگاهی مبتنی بر شناخت درمانی /74
جدول3-2. زمان بندی و محتوای جلسات مداخلهی روانی اجتماعی /74
جدول3-3. زمان بندی و محتوای جلسات مداخلهی شناختی-رفتاری /75
جدول3-4. زمان بندی و محتوای جلسات مداخلهی افزایش انگیزه /75
جدول4-1. آمارههای توصیفی شاخص کیفیت زندگی در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی /86
جدول4-2. آمارههای توصیفی شاخص بهزیستی در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی /87
جدول4-3. آمارههای توصیفی شاخص خودکارآمدی در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی /89
جدول4-4. آمارههای توصیفی شاخص نگرانی ناشی از دیابت در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی / 90 جدول4-5. آمارههای توصیفی شاخص استرس در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی /91
جدول4-6. آمارههای توصیفی شاخص قند خون در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی /93
جدول4-7. آمارههای توصیفی شاخص کورتیزول در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی /94
جدول4-8. آمارههای توصیفی شاخص فشار خون در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی /95
جدول4-9. آمارههای توصیفی شاخص کانون کنترل سلامت (درونی) به تفکیک گروههای پژوهشی /96
جدول4-10. آمارههای توصیفی شاخص کانون کنترل سلامت (منبع قدرت) به تفکیک گروههای پژوهشی / 97
جدول4-11. آمارههای توصیفی شاخص کانون کنترل سلامت (شانس) به تفکیک گروههای پژوهشی / 98
جدول4-12. آمارههای توصیفی سن پاسخگویان به تفکیک گروههای پژوهشی / 99
جدول4-13. آمارههای توصیفی متغیر مراقبت از خود در سنجش اول به تفکیک گروههای پژوهشی /100
جدول4-14. آمارههای توصیفی متغیر تیپ شخصیتی به تفکیک گروههای پژوهشی /101
جدول4-15. وضعیت توزیع متغیرهای شاخصهای سلامت


پاسخی بگذارید