دانلود پایان نامه درباره تفسیر قرآن

شده است، ولی برخی دیگر از عالمان اهل سنت نظرات دیگری دارند و قائل هستند مراد از اهل بیت در حدیث ثقلین، علمای امت هستند.83 لکن حق در این توجیه و تفسیرها آن است که ما به کلمات خود پیامبر مراجعه کنیم و ببینیم آیا حضرت، اهل بیت خود را ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درباره احکام شرعی، ضرب المثل

علماء بالاتفاق معتقدند که صحیح ترین کتابها پس از قرآن صحیح بخاری و صحیح مسلم است و امت، همگی این دو کتاب را پذیرفته اند. کتاب بخاری در مقایسه با صحیح مسلم، صحیح تر و فایده اش بیشتر است.24 تاکنون چند کتاب در رد بخاری و کتاب صحیحش و نظرات ادامه مطلب…

دانلود پایان نامه درباره دوران کودکی، اندیشه شیعی، عدل و داد

2 ق): او درکتاب تهذیب التهذیب می‌نویسد: «خبرها و روایات متواترند بر این که مهدی عجل الله تعالی شریف از این امت است و عیسی بن مریم خواهاد آمد و پشت سر او نماز خواهد گزارد. شمس الدین سخاوی (متوفای 902 ق): کتانی از عالمان اهل سنت درباره او می‌نویسد: ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، منابع طبیعی

سمینار‌های سالیانه کارخانجات قند و شکر ایران، مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران، مشهد، صفحه، 4.7- بی‌نام، الف، 1392، تحلیل صنعت قند و شکر در جهان و ایران، شرکت کارگزاری بهمن، آذر 1390، قابل دسترس: www.bahmanbroker.com/c/…library/get8- بی‌نام، ب، 1392،انجمن صنفی کارخانه‏های قند و شکر ایران، قابل دسترس: ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع دی اکسید کربن، بخش کشاورزی، انرژی مصرفی

(GJ/ton)42/9467/99 64/056/0 n.sn.s، *‏ و ** به ترتیب عدم معنی‏داری، در سطح 5 و 1 درصد معنی‏دار را بیان می‏کنند. نسبت انرژی نسبت انرژی کل در تولید شکر در واحد کارون برابر 6/1 بوده است. به این معنی که به ازای هر یک گیگاژول انرژی ورودی جهت تولید شکر 6/1 ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع نیروی انسانی، انرژی مصرفی، گاز طبیعی

(kg/ha) 1/1371655/12495 43/1 12/2 01/306/0*میانگین انرژی قلمه (GJ/ha) 69/7298/64 61/7 02/11 64/056/0 n.sمیانگین انرژی قلمه به ازای شکر (GJ/ton) 82/7 18/11 47/123/0 n.sn.s و *‏ به ترتیب عدم معنی‏داری و در سطح 5 درصد معنی‏دار را بیان می‏کنند نمودار 4-6 انرژی قلمه مصرفی در تولید شکر واحدهای مورد بررسی طی ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع بخش کشاورزی، انرژی مصرفی، تجزیه واریانس

مصرف سوخت (/haواحد)27/88587/8288 8/105075/3395 7/92 95/867 19/17804/576میانگین انرژی سوخت مصرفی (GJ/ha) 26/3416/343 65/4058/140 59/393/35 89/685/23 در جدول 4-4 میانگین انرژی سوخت مصرفی مزرعه و صنعت آمده است. در کارخانه فرآوری نیشکر واحد کارون به دلیل مصرف بیشتر گاز طبیعی با محتوی انرژی بیشتر نسبت به مازوت، کل انرژی سوخت مصرفی ادامه مطلب…

پایان نامه با موضوع مصرف انرژی، انرژی مصرفی، مکانیزاسیون

از ارقام پر محصول، سیستم‏های کشت فشرده، افزایش مصرف کود و سموم شیمیایی و مکانیزاسیون کشاورزی در کشاورزی مدرن سبب افزایش مصرف انرژی ورودی و کاهش نسبت انرژی شده است. مندل و همکاران (2002) دریافتند که افزایش سطح مکانیزاسیون عملیات موجب افزایش تولید محصول می‏گردد و مصرف انرژی را افزایش ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان درباره محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، منابع طبیعی

سمینار‌های سالیانه کارخانجات قند و شکر ایران، مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران، مشهد، صفحه، 4.7- بی‌نام، الف، 1392، تحلیل صنعت قند و شکر در جهان و ایران، شرکت کارگزاری بهمن، آذر 1390، قابل دسترس: www.bahmanbroker.com/c/…library/get8- بی‌نام، ب، 1392،انجمن صنفی کارخانه‏های قند و شکر ایران، قابل دسترس: ادامه مطلب…

پایان نامه ارشد رایگان درباره دی اکسید کربن، بخش کشاورزی، انرژی مصرفی

(GJ/ton)42/9467/99 64/056/0 n.sn.s، *‏ و ** به ترتیب عدم معنی‏داری، در سطح 5 و 1 درصد معنی‏دار را بیان می‏کنند. نسبت انرژی نسبت انرژی کل در تولید شکر در واحد کارون برابر 6/1 بوده است. به این معنی که به ازای هر یک گیگاژول انرژی ورودی جهت تولید شکر 6/1 ادامه مطلب…